Nástroj na sústruženie

Číslo patentu: 280127

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vasilko Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nástroj na sústruženie klinového tvaru, tvorený prienikom čelnej, hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, je riešený tak, že čelná plocha (Palfa) je umiestnená šikmo k základnej rovine (Pr) pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany (lambda's) a je ohraničená reznou hranou S, ktorá v priemete do základnej roviny je kolmá na os nástroja. Výhodou použitia nástroja oproti klasickému sústružníckemu nožu je možnosť dosiahnuť podstatne lepšiu drsnosť obrobeného povrchu pri rovnakom posuve. Naopak, na dosiahnutie predpísanej drsnosti obrobeného povrchu možno pri použití nástroja podstatne zvýšiť posuv a tým aj produktivitu sústruženia.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 2425-92 Dátum podania 05.08.92 (B) Druh dokumentu B 6 Číslo priorimej prihlášky (51) 1 C 6 Dátum priority B 2313 27/04 B 23 B 27/02 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 11.07.95 E, Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 06.08.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Technická univerzita v Košiciach, SK(72) Pôvodca vynálezu Vasilko Karol, prof. Ing., DrSc., Prešov, SK(54) Názov vynálezu Nástroj na sústruženieNástroj na sústružcnie klinovćho tvaru, tvorený prienikom čelnej, hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, je riešený tak, že čelná plocha (Pa) je umiestnená šikmo k základnej rovine (P,) pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany (785) a je ohraničená reznou hranou S, ktorá v priemete do základnej roviný je kolmá na os nástroja. Výhodou použitia nástroja oproti klasickému sústružníckemu nožu je možnosť dosiahnuť podstatne lepšiu drsnosť obrobeného povrchu pri rovnakom posuve. Naopak, na dosiahnutie predpísanej drsnosti obrobeného povrchu možno pri použití nástroja podstatne zvýšiť posuv a tým aj produktivitu sústruženia.Vynález sa týka nástrojov na sústruženie rozličných materiálov a spočíva vúprave geometrie nástroja, ktorá zlepšuje výsledky obrábania.Doteraz sa všeobecne používajú rezné nástroje sústružníckeho typu, ktoré majú definovaný polomer hrotu, na ktorý nadväzuje hlavná a vedľajšia rezná hrana, sklonená od smeru posuvu o definované uhly nastavenia. Toto riešenie dáva teoretický vzťah medzi drsnosťou obrobeného povrchu Ry, polomerom hrotu noža r, a posuvom f v tvareS 0 zväčšovaním posuvu teda prudko stúpa drsnosť obrobeného povrchu. Preto sa obyčajne prídavok na obrábanie delí na hrubovanie, pri ktorom je veľký posuv aj drsnosť povrchu a dokončovanie, pri ktorom pri zmenšenom posuve sa dosahuje požadovaná drsnosť obrobeného povrchu. Z uvedeného vzťahu vyplýva, že drsnosť obrobeného povrchu možno znížiť zväčšením polomeru zaoblenia hrotu noža, čo vedie ku zväčšovaniu aktívnej dĺžky reznej hrany v zábere a kmitaniu technologickej sústavy. Ďalšou, doteraz využívanou možnosťou, je vytvorenie krátkeho úseku vedľajšej reznej hrany, rovnobežného s osou obrobku alebo ďalšieho hrotu na noži. Obidve tieto riešenia spôsobujú problémy spojené s nerovnomemým opotrebením, ktore vedú ku zmene drsnosti obrobeného povrchu v závislosti od času obrábania. Tendencie vo zväčšovaní polomeru hrotu viedli k limitnému riešeniu, vytvoreniu nástroja s lineámou reznou hranou, ktorá je umiestnená mimobežne k osi obrobku. Takýto nástroj však nemožno použiť na hrubovanie. Okrem toho si vyžaduje značný nábeh a výbeh, čím narastá dráha pohybu nástroja v smere posuvu a nemožno ním obrábať stupňovíté valcové plochy.Uvedené problémy rieši nástroj na sústmženíe, klinového tvaru, tvorený prienikom hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho čelná plocha je umiestnená šikmo oproti základnej rovine pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany V rozsahu 45 ° do -45 ° a je ohraničená reznou hranou, ktorá v priemere do základnej roviny je kolmá na os nástroja.Úprava podľa vynálezu umožňuje použiť veľké posuvy a pritom dosiahnuť predpísanú drsnosť obrobeného povrchu. Hodnota dosahovanej drsnosti bude závisieť od posuvu f, polomeru obrobenej plochy r a uhla sklonu Äs, podľa vzťahuPri použití nástroja možno teda pri dostatočnej tuhosti technologickej sústavy združiť do jednej operácie hrubovanie a dokončovaníe. Tým je možné výrazne zvýšiť produktivílu sústruženia, pretože pri rovnakej dosahovanej drs nosti obrobeného povrchu možno pri použití nového nástroja podstatne zvýšiť posuv. Podmienkou správnej funkcie nástroja je jeho umiestnenie nad os obrobku.Na obr. 1 je znázomený nástroj na sústruženie v zábere s obrobkom v altematíve s hrotom noža nad osou obrobku.Podľa obr. l je čelná plocha sústružníckeho noža Pa umiestnená šikmo k základnej rovine P,. Vedľajšia rezná hrana S je oproti základnej rovine sklonená o uhol sklonu vedľajšej reznej hrany k v rozsahu od 45 ° do -45 °. Hlavná rezná hrana S je v tomto prípade rôznobežná s osou nástroja. Vidno, že uhol nastavenia vedľajšej reznej hrany sa rovná nule, takže vedľajšia rezná hrana je v príemete do základnej roviny umiestnená pod uhlom nastavenia, rovnajúcim sa nule.Nástroj na sústruženie podľa vynálezu možno použit všade tam, kde je potrebné odobrať veľký prídavok s požiadavkou na akosť obrobeného povrchu. Pritom prídavok na obrábanie nie je potrebné deliť na hrubovaciu a dokončovaciu hĺbku rezu. Náklady na ostrenie nástroja sú rovnaké ako pri klasickom noži, Vzhľadom na veľké pracovné uhly čela možno nástroj výhodne aplikovať nielen pri obrábaní oceli, ale aj farebných a ľahkých kovov, dreva a plastov. Pri altematívnom riešení nástroja s umiestnením hrotu pod os obrobku a s opačným uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany možno ním obrábať vysokopevné ocele a iné kovové materiály.Nástroj podľa vynálezu plní správne svoju funkciu len pri sústružení vonkajších valcových plôch.Nástroj na sústruženie klinového tvaru, tvorený prienikom čelnej, hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, v y značuj ú ci sa tým, žejehočelnáplochajeumiestnená šikmo k základnej rovine (P,), pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany (kg) vrozsahu 45 ° do -45 ° a je ohraničená reznou hranou (S), ktorá V priemete do základnej roviny je kolmá na os nástroja

MPK / Značky

MPK: B23B 27/02, B23B 27/04

Značky: nástroj, sústruženie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-280127-nastroj-na-sustruzenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj na sústruženie</a>

Podobne patenty