Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Sikorai Štefan (zomrel), Ember Karol, Uhlár Ján, Oravec Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky kyselina octová alebo jej ester. Koncentrácia predloženého vodného roztoku je 10 až 30 % hmotn. Teplota reakcie je v rozmedzí 20 až 60° C. Vyseparovaný produkt sa tvaruje a suší alebo predsuší, tvaruje a dosuší.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorítnej prihlášky (51) Im C 1 6Krajina priority C 09( 3/ 1 8 ÚRAD Dátum zverejnenia 03.07.96 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCWA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 11.06.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu Uhlár Ján, Ing., CSc., Šaľa, SK(54) Názov vynálezu Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikáciíSpôsob výroby protímrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalíckých zemin kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobeny produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhlíčitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky kyselina octová alebo jej ester. Koncentrácia predloženého vodného roztoku je 10 až 30 hmom. Teplota reakcie je v rozmedzí 20 až 60 ° C, Vyseparovaný produkt sa tvaruje a suší alebo predsuší, tvaruje a dosuší.Vynález sa týka spôsobu výroby protimrazového chemického prostriedku na báze vápenato-horečnatej soli kyseliny octovej.Doteraj ší stav technikyVäčšina chemických posypových materiálov, ktoré sú využívané na zimnú údržbu pozemných komunikácií využíva rozmrazovací efekt chlorídov alkalických kovov alebo alkalických zemín. Skutočnosť, že sú to soli kyseliny chlorovodíkovej prináša aj známe negatívne efekty spočívajúce V zasoľovaní pôd a značnom koróznom nápore na kovové konštrukčne materiály dopravných prostriedkov a stavieb.Východiskom z tejto situácie je používanie ekologicky prijateľnejších materiálov na báze alkalických solí alebo solí alkalických zemín organických karboxylových kyselín a to najmä kyseliny octovej. V poslednom období je to najmä Vápenato-horečnatá soľ ako aj zmesi octanov Vápnika a horčíka (USA pat. spis 5122350).Výroba týchto solí je jednoduchá, ale vyrobiť výrobok,ktorý má dostatočný rozmrazovací efekt závisí nielen od chemického zloženia, ale aj od finálnej úpravy prostriedku,najmä Veľkosti granúl, ktoré musia zaručiť narušenie namrazenej vrstvy prostredníctvom dostatočnej distribúcie prostriedku na ošetrovanie komunikácií. Zároveň však častice nesmú byť odstrániteľné vetrom, ktorý je V čase ošetrovania komunikácií obyčajne dosť intenzívny. Samotná výroba octanov alkalických solí sa môže uskutočňovať viacerými spôsobmi, čo sa nakoniec prejaví V ekonomike výroby týchto prostriedkov, ktoré V blízkej budúcnosti zrejme nebudú používané na ošetrovanie všetkých komunikácií,ale len ich vybraných úsekov, najmä V historických centrách miest, V pásmach vodných zdrojov a napriklad na diaľničných mostoch.Syntćza sa môže viesť V dostatočnom množstve Vody,ktorá sa nakoniec pri sušení produktu odparí (PCT INT. APPL. 88 05456). Sú známe pokusy výroby aj z koncentrovanej kyseliny octovej a zdrojov vápnika a horčíka v tuhej fáze (USA pat. spis č 4699725), pričom zariadenie musi byť konštruované špeciálne a zo špeciálneho, korózii odolného materiálu.Podľa spôsobu výroby sa protimrazový chemický prostriedok na zimnú údržbu pozemných komunikácií Vyrába tak, že sa reakcia oxidu Vápenatého, hydroxidu vápenatćho alebo uhličitanu vápenatého, alebo ich zmesi s obsahom horčíka max. 2 hmom. s kyselinou octovou alebo octanom metylnatým, alebo zmesi kyseliny octovej a octanu metylnatého uskutočňuje V predloženom vodnom roztoku produktu, ktorým je bud Íiltrát z predchádzajúcej šarže,alebo vodný roztok produktu. Koncentrácie tohto roztoku môže byť od 10 do 30 hmotn. produktu, Výhodne je koncentrácia rovnaká, akú má nasýtený vodný roztok. Poradie dávkovania Východiskových surovín môže byť ľubovoľné, prípadne striedavć. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote 20 až 60 °C. Reakčný produkt sa z reakčnej zmesi separuje odstreďovanírn ñltráciou alebo pomocou hydrocyklónu a V ďalšom stupni sa tvaruje na želateľnú veľkosťgranúl peletizáciou, granulaciou alebo zároveň sa granuluje a suší fluidným sušenim s postrekom Vody alebo iným vhodným činidlom. Výhodou tohto postupu je, že sa pripraví ľahko separovateľný aplikačný účinný produkt, pričom postup zaručuje jeho bezodpaclovú výrobu.Ďalšie údaje o uskutočňovaní spôsobu výroby podľa tohto vynálezu ako aj ďalšie výhody sú zrejme z príkladov.Do neulralizačného reaktora s objemom 6 m 3 s duplikátorom a miešadlom sa načerpalo 2600 1 roztoku octanu Vápenatého s obsahom l hmotn. Mg V sušine produktu s hustotou 1130 kg/m 3. V priebehu miešania sa pridalo 200 kg hydroxidu Vápenatého. Po rozmiešaní suspenzie sa začala dávkovať koncentrovaná kyselina octová v množstve 280 l tak, aby teplota neprekročila 60 °C. Reakčná zmes sa ešte miešala hodinu, a potom sa ochladila na 20 °C a odstredila na odstredivke. Získaný koláč sa peletizoval na peletizačnom lise na Valčeky V priemere 4 mm, vysoké 5 mm, ktoré sa potom sušili vo fluidnej sušiami. Výsledný produkt obsahoval 3 vlhkosti a použil sa na protimrazové preventívne ošetrenie chodníkov.Do neutralizačného kotla sa nadávkovalo 2600 1 filtrátu z príkladu l a opatrne sa po častiach a za chladenia pridalo 155 kg oxidu vápenatého s obsahom Mg 2 hmotn. Ďalší postup bol zhodný s postupom V príklade 1. Výsledný produkt obsahoval 5 vlhkosti a použil sa na ošetrenie vozovky.Postupom ako V príklade l sa pripravila suspenzia 270 kg dolomitu V 2600 1 materských lúhov z predchádzajúcich Výrob. K zmesi sa potom opatrne pridalo 280 1 kyseliny octovej tak, aby sa penenie udržalo do objemu maximálne 2/3 reaktora. Zvyšné časť sa spracovala tak ako V príklade 1 s tým rozdielom, že sa na sušenie použila pásová sušiareň. Výrobok sa použil na ošetrenie Vozovky na oceľovom moste.Do reakčného kotla sa nadávkovalo 3200 1 materských lúhov z predchádzajúcich výrub, do ktorého sa nadávkoValo 240 kg hydroxidu vápenatého. Reaktor sa Vyhrial na teplotu 40 °C a začala sa postupne pridávať zmes metylacetátu a metanolu (65 hmotn. metylacetátu 35 hmotn. metylalkoholu) V množstve S 00 1. Reakcia prebiehala pri teplote 45 °C 15 min., potom sa pridal l l koncentrovanej (95 hmotn.) kyseliny octovej. Reakčná zmes sa nechala doreagovať 45 minút, a potom sa ochladila na teplotu 20 °C. Pomocou vákuovćho rotačného filtra sa oddelil produkt, ktorý sa zgranuloval pomocou valcového rotačného granulátora na granuly s priemerom 5 mm, ktoré sa potom sušili v kabínkovej sušiami na Vlhkosť 5. Materský lúh sa zriedil vodou a postúpil na rektifikačnú kolónu, kde sa oddestiloval metanol a nezreagovaný metylacetát. Destilačný zvyšok sa použil na výrobu ďalšej šarže rozmrazovacieho prostriedku.Do reakčného kotla sa nadávkovali materské lúhy ako v príklade 1 a pridalo sa k nim 200 kg hydroxidu vápenatého. Po vyhriatí na teplom 45 °C sa pridalo 800 l azeotropu metylacetát - metylalkohol (65 metylacetátu) a potom zvyšných 40 kg hydroxidu vápenatého. Produkt sa odseparoval hydrocyklónom a nasadil sa do vsádzkovej íluídnej sušiame, kde sa po uvedení násady do vznosu pomocou prídavného zariadenia rozstrekovala voda.Po 10 minútach sa sušenie odstavilo a produkt sa vytriedil sitovaním. Získalo sa cca 250 kg frakcie s veľkosťou častíc 3 až 5 mm. Zvyšný produkt sa použil na prípravu nasýteného roztoku produktu, ktorý sa sčasti použil na ďalšiu výrobu a sčasti na preventívnu protimrazovú údržbu chodmka.Spôsob podľa vynálezu je využiteľný najmä V chemickom priemysle na výrobu ekologicky vyhovujúcich prostriedkov zimnej údržby pozemných komunikácií.1. Spôsob výroby protirnrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických solí alebo solí alkalických zemín kyselinyoctovej,vyznačujúci sa tým, žesareakcia oxidu vápenatćho, hydroxidu vápenatého, uhličitanu vápenatého alebo ich zmesi s obsahom horčíka max. 2 hmotn. s kyselinou octovou, alebo esterom kyseliny octovej alebo ich zmesi uskutočňuje v predloženom vodnom roztoku produktu, potom sa reakčný produkt z reakčnej zmesi separuje a finálne upravuje.2. Spôsob podľanároku 1, vyzn ačuj ú ci s a t ý m , že ako predložený vodný roztok produktu sa použije filtrát z predchádzajúcej reakcie alebo vodný roztok produktu pripravený rozpustením pevného produktu vo vode na koncentráciu 10 až 30 hmotn. výhodne na koncentráciu nasýteného roztoku.3. Spôsob podľa nárokov l až 2, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že reakčná teplota sa udržuje V rozmedzí 20 až 60 °C.4. Spôsob podľa nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že reakčný produkt sa z reakčnej zmesi oddelí sedimentáciou, tiltráciou odstreďovaním alebo pomocou hydroeyklónu.5. Spôsob podľa nárokov l až 4, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že produkt sa po separácií tvaruje granulácíou, peletizáeiou a potom suší alebo v jednom stupni suší a granuluje na fluídnej sušiami s postrekom vody alebo vodným roztokom polyvinylalkoholu.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/18, C07C 51/41, C07C 51/09

Značky: pozemných, prostriedku, protimrazového, chemického, spôsob, zimnú, údržbu, komunikácií, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-279966-sposob-vyroby-protimrazoveho-chemickeho-prostriedku-na-zimnu-udrzbu-pozemnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií</a>

Podobne patenty