Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa použitie riluzolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorítnej prihlášky 93100074 (51) Im- Cl 6Dátum zverejnenia udelenia vo Vestnüçu 12.03.99(72) Pôvodca vynálezu Boireau Alain, Sucy en Brie, FR(54) Názov vynálezu Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrůmov(57) Anotácia Opisuje sa použitie riluzolu alebo farmaeeuticky prijateľných soli tejto zlúčeniny na prípravu liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.Vynález sa týka nového terapeutického použitia riluzolu (ó-triíluórmetoxy-Z-aminobenzotiazol) alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny.Doteraj ší stav technikyRiluzol je použiteľný ako protikŕčové liečivo a ďalej ako anxiolytikum a hypnotikum (európsky patent EP 50551), pri liečení schízofrénie (európsky patent EF 305276), pri liečení porúch spánku a depresie (európsky patent EP 305277), pri liečení cerebrovaskulámych porúch a ako anestetikum (európsky patent 282971).Teraz sa zistilo, že táto zlúčenina sa môže tiež použiť na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov.Je známe, že neurotoxín MPTP (l-metyl-4-fenyl-l, 2,3,6-tetrahydropyridín) indukuje syndróm, ktorý je obdobný s Parkínsonovou chorobou. Tento syndróm je dôsledkom degenerácie nigrostriatálnych dopaminergných neurónov u primátov (R. S. Bums a kol., Proc. Natl. Acad. Sci., 80,4546 (1983), u ľudí (J. W. Langston a kol., Science, 219,979-980 (1983) a pri myšiach (R. E. Heikkila a kol., Science, 224, 1451 - 1453 (1984).Účinnosť riluzolu sa demonštrovala pri myšiach meraním zníženej hladiny striatálneho a kortikálneho dopamínu indukovaného neurotoxínom MPTP a porovnaním získaných výsledkov s výsledkami získanými pre skupinu kontrolných pokusných zvierat.Myšiam (C 57 BL/6) s telesnou hmotnosťou 20 až 25 g sa trikrát V dvojhodinovom intervale injikuje 15 mg/kg neurotoxínu MPTP. Trídsať minút pred prvou injekciou neurotoxinu MPTP a potom 2 hodiny a 30 minút, 5 hodín a 30 minút a 7 hodín a 30 minút po prvej injekcii neurotoxínu MPTP sa podá v závislostí od použitého produktu 1 až 40 mg/kg testovaného produktu. V priebehu nasledujúcich uoch dní sa podáva dvakrát denne podľa použitého produktu 1 až 40 mg/kg testovaneho produktu. Pokusne myši sa utratia 8 dní po injekcii MPTP. Myšiam sa odoberie stríatum a frontálna mozgová kôra, ktoré sa potom prechovávajú pri teplote -70 °C až do okamihu ich analýzy. Hladiny dopamínu sa merajú veľmi rýchlou kvapalinovou chromatografiou použitím elektrochemickej detekcie. Štatistické analýzy sa urobia použitím systému Anova a potom Scheffeovho testu.Získané výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.Tabuľka úniku dopamínu Hladám dopamínu v pnl/g v stránka v paul/ny vo rastu(vłvnnznannnn najma (vłvshLnl nuits-nini zvierat) Iusncrolnl visual łontralnl skupin 376 g 2,II 610,I 5 O lvhnu wijiu- zuzu Luutnuo na tbl I (75 l (40 i) Ivanka ohen-um 31519 z, 35910455 mamu 4-57 t) t-S t)Ako farmaceutický prijateľné soli sa môžu predovšetkým uviesť adičnć soli s minerálnymi kyselinami, akými sú hydrochloríd, sulfát, nitrát, fosfát alebo s organickými kyselinami, akými sú propionát, sukcinát, oxalát, benzoát,fumarát, maleát, metánsulfonát, izetionát, teofilín-acetát, salicylát, fenolttalinát, metylén-bis-beta-oxynaftoát alebo substitučné deriváty týchto derivátov.Liečivá tvori aspoň riluzol vo voľnej forme alebo vo forme adičnej soli s farmaceutický prijateľnou kyselinou, v čistom stave alebo vo forme prostriedku, V ktorom je riluzol v kombinácii s ľubovoľným iným farmaceutický zlúčiteľným produktom, ktorý môže byť inermý alebo tyziologicky aktívny. Liečivá podľa vynálezu sa môžu použiť perorálne alebo parenterálne.Ako pevné prostriedky na perorálne podanie sa môžu použiť tablety, pilulky, prášky (želatínové kapsuly, vrecúška) alebo granuly. V týchto prostriedkoch je účinná látka podľa vynálezu zmiešaná s jedným alebo niekoľkými inertnými riedidlami, akými sú škrob, celulóza, sacharóza,laktóza alebo silika, pričom uvedené miešanie sa realizuje pod prúdom argónu. Tieto prostriedky môžu tiež obsahovať iné látky než riedidlá, a to napríklad jedno alebo niekoľko maziv, akými sú stearát horečnatý alebo mastenec, farbivo,zapúzdrovaciu látku (dražć) alebo lak.Ako kvapalne prostriedky na perorálne podanie sa môžu použiť roztoky, suspenzie, emulzíe, sirupy a elixíry majúce farmaceutický prijateľný charakter a obsahujúce inertné riedidlá, akými sú voda, etanol, glycerol, rastlinné oleje alebo parañnový olej. Tieto prostriedky môžu obsahovať aj iné látky než ríedidlá, a to napríklad namačadlá, sladidlá,zhutňovadlá, aromatické látky a stabilizátory.Ako sterilné prostriedky na parenterálne podanie sa môžu výhodne použiť vodné alebo nevodné roztoky, suspenzie alebo emulzie. Ako rozpúšťadlo alebo vehikulum sa môžu použiť voda, propylénglykol, polyetylénglykol, rastlinné oleje, najmä olivový olej, injikovateľnć organické estery, napriklad etyloleát, alebo ďalšie vhodne organické rozpúšťadlá. Tieto prostriedky môžu tiež obsahovať prísady, najmä namáčadlá, izotonizujúce činidla, emulgačné činidla, dispergačne činidlá a stabilizátory. Sterilizácia sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi, napriklad aseptízujúcou íiltráciou, zavedením sterilizačného činidla, ožiarením alebo zahrievaním. Tieto prostriedky sa môžu taktiež pripraviť vo forme pevných sterilných prostriedkov, ktore sa môžu rozpustiť bezprostredne pred podaním v sterilnej vode alebo v inom injikovateľnom sterilnom prostredí.Dávky budú závisieť od požadovaného účinku, času liečenia a od použitého spôsobu podania. Tieto dávky všeobecne tvoria 50 až 400 mg denne pri perorálnom podaní dospelému pacientovi pri použití jednolkových dávkových foriem od 25 do 200 mg účinnej látky.Vhodné dávkovanie všeobecne určí lekár v závislosti od veku, hmotnosti a všetkých ostatných charakteristík liečenćho pacienta.Nasledujúce príklady ilustrujú liečivá podľa vynálezu.Príklad A Obvyklou technikou sa pripravia tablety obsahujúce 50 mg účinnej látky s nasledujúcim zloženímriluzol 50 mg manitol 64 mg mikrokryštalická celulóza 50 mg polyvidonový excipient 12 mg nátriumkarboxymetylškrob 16 mg mastenec 4 mg stearát horečnatý 2 mg bezvodná koloidná silika 2 mgzmes metylhydroxypropylcelulózy,polyetylénglykolu 6000 a oxidu titaničitćho (723,524,5)-doplniť na hmotnosť finálnej zapúzdrenejtablety 245 mg, Príklad B Obvyklou technikou sa pripravia želatínové tobolky obsahujúce 50 mg účinnej látky s nasledujúcim zloženímriluzol 50 mg celulóza 18 mg laktóza 55 mg koloidná silika l mg nátriumkarboxymetylškrob 10 mg mastenec 10 mg stearát horečnatý l mg. Príklad CPripraví sa injikovateľný roztok obsahujúci 10 mg účinnej látky s nasledujúcim zloženímriluzol l 0 mg kyselina benzoová 80 mg benzylalkohol 0,06 cm 3 benzoát sodný 80 mg etanol (95) 0,4 cm 3 hydroxid sodný 24 mg propylénglykol 1,6 cm 3 voda doplniť do 4 cm 3.Vynález sa tiež týka spôsobu výroby liečiv použiteľných na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa riluzol alebo farmaceutický prijateľné soli tejto zlúčeniny zmiešajú s jedným alebo niekoľkými farmaceutický prijateľnými riedídlami alebo/a s jednou alebo niekoľkými kompatibilnými a farmaceutický prijateľnými prísadami.Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia cicavca a najmä človeka postihnutého Parkinsonovou chorobou alebo Parkinsonovými syndrómami, ktorého podstata spočíva v tom,že sa podá účinné množstvo riluzolu alebo farmaceutický prijateľných soli tejto zlúčeniny.l. Použitie riluzolu alebo farmaceutický prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiva určeného na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov.2. Použitie podľa nároku 1 na prípravu liečiva obsahujúceho 25 až 200 mg riluzolu.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/425

Značky: parkinsonových, riluzolu, parkinsonovej, použitie, liečivá, syndrómov, choroby, liečenie, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-279758-pouzitie-riluzolu-na-pripravu-lieciva-na-liecenie-parkinsonovej-choroby-a-parkinsonovych-syndromov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov</a>

Podobne patenty