Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín

Číslo patentu: 279429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Polakovičová Jozefína, Polakovič Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podstatou spôsobu je, že do vzorky meranej kvapaliny sa ponorí kapilára s dlhým časom života ortuťovej kvapky, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu a kontinuálne sa meria závislosť nabíjacieho prúdu in a čas života ortuťovej kvapky tau. Zloženie a vlastnosti kvapaliny sa stanovia z časovej závislosti nabíjacieho prúdu in = f(t).

Text

Pozerať všetko

Číslo priorimej prihlášky (51) Im C 16 Dátum priority G OIN 27/48 G O IN 27/00 Krajina priority, Dátum zverejnenia 09.02.94 URAD r PRIEMYSELNEHO Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.11.98 VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majitel patentu Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, SK(72) Pôvodca vynálezu Polakovič Jozef, Ing., CSc., Bratislava, SK Polakovičová Jozefína, Ing., CSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalínPodstatou spôsobu je, že do vzorky meranej kvapaliny sa ponorí kapilára s dlhým časom života ortuťovej kvapky, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu a kontinuálne sa meria závislosť nabijacieho prúdu i a čas života oxtuťovej kvapky r. Zloženie a vlastnosti kvapaliny sa stanovia z časovej závislosti nabüacieho prúdu i f (t).Vynález sa týka spôsobu na kontinuàlne stanovenie zloženia a vlastností kvapalín, najmä odpadových vôd, na základe merania parametrov kvapiek ortuti.V súčasnosti sa na stanovenie zloženia kvapalín používajú rozličné polarogratické metódy, podstatou ktorých je mermiie parametrov kvapiek ortuti odkvapkávajúcej z kapiláry, najčastejšie meranie závislosti faradaického prúdu i od koncentrácie. Pri raste kvapky ortuti, ako dôsledok zväčšovaniajej povrchu V kvapalnom prostredí, vždy vzniká nabíjací prúd i. V klasickej polarograñi je tento prúd nežiaduci, pretože sa superponuje s faradaíckým prúdom if na celkový prúd ic, pričom platíNakoľko pri analytických aplikáciách polarograñckých metód je dôležitá závislosť faradaického prúdu if, od koncentrácie, a nie závislosť celkového prúdu ic, ktorý je zaznamenávaný polarografom, vyvíja sa veľké úsilie na eliminovanie nabíjacieho prúdu in. Jeho meraniu a vyhodnocovaniu sa v súčasnosti nevenuje pozornosť, a preto nie súznáme a dostupne spôsoby na jeho meranie a vyhodnocovanie.Uvedenú problematiku rieši spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín, najmä odpadových vôd podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa do vzorky meranej kvapaliny ponorí kapilára, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú clektródu, pričom sa kontinuálne meria veľkosť nabtjacieho prúdu i, čas 1 života kvapky a z časovej závislosti nabíjacieho prúdu i f(t) sa stanoví zloženie a vlastnosti kvapaliny, pričom sa meranie uskutočňuje pomocou kapiláry s dlhým časom života kvapky.Spôsob podľa vynálezu využíva skutočnosť, že z fyzikálno-chemickćho hľadiska časová závislosť i f(t) reprezentuje vznikanie elektrickej dvojvrstvy na fázovom rozhraní ortuť-kvapalina v čase t a tým je nositeľom informácie o všetkých faktoroch, ktoré tento proces ovplyvňujú, t. j. predovšetkým zloženie a vlastnosti kvapaliny.Výhodou spôsobu podľa vynalezu je, že jednoduchou cestou poskytuje informácie o zložení a vlastnostiach meranej kvapaliny. V prípade sledovania odpadových vôd tieto informácie sa môžu využiť na kontinuálne zisťovanie znečistenia alebo na jeho signalizáciu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomená časová závislosť nabíjacieho prúdu in f(t) nameraná pre destilovanú vodu a na obr. 2 je znázornená závislosť času r života ortuťovej kvapky od koncentrácie znečistenia pre vodný roztok CPBr.Spôsobom podľa vynálezu sa merala časová závislosť nabijacieho prúdu í f(t) pre destilovanú vodu, ktorá jeznázomená na obr. 1. Ako registračné zariadenie sa použil jednolíniový zapisovač. Ako vyplýva z obr. l, možno získať kvantitatívne údaje o čase života ortuťovej kvapky r,hodnote nabijacieho prúdu (i)m V maxime a priebehu nabíjacieho prúdu í počas tvorby ortuťovej kvapky i, f(t). Všetky tieto údaje sú zdrojom informácií o zložení a vlastnostiach sledovanej kvapaliny. Zistenie znečistenia, resp. zloženia sa zakladá na poznaní závislosti napr. času života ortuťovej kvapky od koncentrácie vodu znečisťujúcich látok. Na obr. 2, je znázornená takáto závislosť pre vodný roztok cetylpyridínium bromidu (CPBr). Ako vyplýva z obr. 2 citlivosť spôsobu je vysoká a umožňuje spoľahlivo rozlíšiť koncentrácie 10 moldmť a 10 ° mol.dm 3Signalizácia znečistenia vyžaduje registráciu závislosti in f(t) v počítači. Signál o znečisteni vznikne z porovnania hodnoty nameranej na kontrolovanej vode s referenčnou hodnotou 1,. Ak sa zistí rozdiel (v prípade vodného roztoku CPBr - obr. 2 - sú tieto hodnoty napr. 1 179 s a r, 195 s), počítač vydá signál o znečistení alebo zistenú informáciu využije iným spôsobom.Podobne sa môže postupovať pri využití časových závislostí (i)m a inVynález možno využiť najmä na kontinuálne zisťovanie zloženia a vlastností odpadových vôd a na okamžitú signalizáciu znečistenia.Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín, najmä odpadových vôd, pri ktorom sa do vzorky meranej kvapaliny ponorí kapilara, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa kontinuálne meria veľkosť nabíjacieho prúdu in, čas 1 života kvapky a z časovej závislosti nabíj acieho prúdu i, f(t) sa stanoví zloženie a vlastnosti kvapaliny,pričom sa meranie uskutočňuje pomocou kapiláry s dlhým časom života.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/48, G01N 27/00

Značky: spôsob, vlastností, kvapalín, stanovenia, zloženia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-279429-sposob-stanovenia-zlozenia-a-vlastnosti-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín</a>

Podobne patenty