Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej disperzie.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorítnej prihlášky (Sl) Im c z Dátum priority C 08 F 14/06 C OSF 20/06Krajina priority Dátum zverejnenia 04.02.98 Dátum zverejnenia. udelenia vo Vestníku 04.02.98Pôvodca vynálezu Ondruš Imrich, Ing., CSC., Prievidza, SKSpôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid - akrylátyKopolymérne disperzie vínylchlorid - akryláty sa vyrábajú talç, že do polymerizačnćho prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plniv v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čim sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO 3/g neprcha vých podielov kopolymérnej disperzie.Vynález sa týka výroby vodných kopolyměmych disperzil na báze vinylchloridu s akrylátmi s možnosťou p 0 užitia značného množstva plnív a inertných materiálov.Vyrábanć kopolymeme vodné dísperzie vinylchlorid-akryláty pripravené bez regulátorov plnivosti dosahujú hodnotu kritickej koncentrácie plnív maximálne 3,0 g CaCog/g neprchavého podielu disperzie.Ale pre mnohé oblasti priemyselnej aplikácie napr. ako bezcementové hydroizolačnć kompozície, omietkaviny, náterove systémy, polymércementové spoj ivo a pod. je potrebné, aby použite disperzie pri formulácii jednotlivých aplikačných systémov znášali minimálne štvornásobnć množstvo plnív, resp. plniacich inertných materiálov.Podľa tohto vynálezu, sa spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid - akryláty kopolymerizáciou vinylchloridu s akrylátom a kyselinou akrylovou prítomnosti iniciátora, emulgátora a pomocných látok uskutočňuje tak, že na zvýšenie kritickej koncentrácie plniva na hodnotu 4,5 až 8,0 CaCog/g neprchavých podielov disperzie, sa do polymerizačnćho prostredia pridáva 0,2 až 1,l hmotn. polyvinylalkoholu a 0,2 až 1,1 hmotn. polyakrylátu sodno - amónneho.Zvýšenie krilickej koncentrácie plniva umožňuje použitie vinylchlorid - akrylátových disperzií najmä v stavebníctve na bezcementovć hydroizolačnć kompozície,výrobu bezcementových mált, tenkovrstvé polymércementové omietkoviny, polymércementové spojivo na tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb, akrylátovć disperzne tmely na utesňovanie škár a vlasových trhlín, škárovanie a laminácia fasádnych plášťov vystužených sklenenými a inými tkanivami, lepenie zatepľovacích materiálov na betónové a kovové konštrukcie, disperznć antikorozívne naterove systémy, disperznć náterové systémy na povrchovú úpravu betónových stavebných dielcov , hydroizolačnć nátery proti beztlakovej i tlakovej vode do 10 MPa, bezprašné hydroizolačné úpravy betónových podláh a poterov, ochranné nátery proti prírodným olejom a ochranné nátery proti ropným produktom ako minerálne oleje a nafta.V celulózovo-papíemickom priemysle sa kašírovanie dvojzložkového materiálu, ako aj adhćzna medzivrstva na vysokofrekvenčnć naváranie čalúnnických materiálov uskutočňuje na drevovláknitá podklady.V priemysle náterových látok sa ako spojivová báza vodou riediteľných ekologicky neškodných náterových systémov, disperzné omietkoviny a lepidlá.Spôsob výroby kopolymérových disperzií podľa tohto vynálezu dokurnentujú nasledujúce príklady.ného automatickou reguláciou polymerizačnej teploty a dávkovacím zariadením na dávkovanie monomérov a roztoku iniciátora, sa nadávkuje 1650 kg demineralizovanej vody, V ktorej je rozpustených 122 kg emulgátorov a pomocných látok polymerizácie. Do takto pripravenej vodnej fázy sa pridá 12,2 kg (100 -nćho) polyakrylátu sodno-amónneho (Sokrat 44) a 12,0 kg (100 -neho polyvinylalkoholu (Sloviol R-16) a obsah autoklávu sa zhomogenizuje miešaním. Takto je pripravená vodná fáza na výrobu kopolymćmych disperzií vinylchlorid - akryláty. V prípade, že v technologickom zariadení je k dispozícii zásobník na prípravu vodnej fázy, možno vodnú fázu uvedeného zloženia pripraviť v zásobníku a túto potom nadávkovať do polymerizačného tlakového autoklávu. Potom sa autokláv inertizuje trikrát dusíkom a herrneticky sa uzavrie.Z celkového množstva monomérov 1612 kg, ktore obsahuje 34,5 hmotn. vinylchloridu, 64,0 hmotn. etylalcrylátu a 1,5 hrnotn. kyseliny akrylovej sa nadávkuje počas miešania do vodnej fázy v tlakovom polymerizačnom autokláve 556 kg vinylchloridu a 170 kg zmesi etylalcralátu a kyseliny akrylovej. Z pripraveného vodného roztoku iniciátora, ktorý obsahuje 1,5 kg Kzszog a 68,5 kg demi-vody sa do autoklávu nadávkuje 18 kg na začatie polymerizácie. Po nadávkovaní iniciátora sa spustí cirkulácia temperovacieho média plášťom autoklávu a obsah autoklávu sa vyhreje na polymerizačnú teplom 65 °C. Po dosiahnutí polymerizačnej teploty sa spusti dávkovanie zvyšku zmesi etylakrylátu a kyseliny akrylovej a roztoku iniciátora. Dávkovanie prebieha počas 4 až 5 hodín. Po ukončení dávkovania monomćrov a iniciátora, prebieha reagovanie pri polymerizačnej teplote 65 °C počas 2 až 4 hodín. Po ukončení reagovania sa obsah autoklávu schladí na 20 až 30 °C a autokláv sa odplyní. Po odplynení sa disperzia demonomerizuje na požadovanú úroveň obsahu zvyškových monomćrov. Po ukončení demonomerizácie sa disperzia vypustí z autoklávu a pripraví na expedíciu.Získané vodná kopolyméma disperzia vinylchlorid-akryláty mala obsah neprchavých podielov 46,8 hmotn. a kritickú koncentráciu plniva 6,2 g CaCO 3/g neprchavćho podielu disperzie.Kopolymérna disperzia vinylchlorid-akryláty pripravená v rovnakom technologickom zariadení za rovnakých reakčných podmienok bez polyvinylalkoholu a polyakrylátu sodno-amónneho pri sušine 47,2 hmotn.,mala kritickú koncentráciu plniva 2,6 g CaCO 3/g sušiny disperzie.Kopolymemá disperzia vinylchlorid-akryláty pripravená v rovnakom technologickom zariadení, v rovnakých reakčných podmienkach a pri rovnakom množstve zásady s tým, že etylakrylát bol nahradený butylakrylátom a ako regulatory kritickej koncentrácie plniva boli použité 10,0 kg polyvinylalkohol (Mowiol P/88) a 10,0 kg polyvinylakrylát sódno-amónny. Ziskanà polyakrylátová disperzia mala sušinu 47,8 hmotu. a kritickú koncentráciu plniva 6,3 g CaCO 3/g sušiny disperzie.Spôsob výroby kopolymćrnych disperzií vinylchlorid-akryláty kopolymcrizáciou vínylchloridu s akrylátom a kyselinou akrylovou v prítomnosti iniciátora, emulgáto- 5 ra a pomocných látok, vyznačujúci sa t ý m , že na zvýšenie kritickej koncentrácie plniva na hodnotu 4,5 až 8,0 g CaCOg/g neprchavých podielov disperzie sa do polymerizačnćho prostredia pridáva 0,2 až 1,1 hmotn. polyvinylalkoholu a 0,2 až 1,1 hmotu. 10 polyakrylátu sodno-amónneho.

MPK / Značky

MPK: C08F 14/06, C08F 20/06

Značky: vinylchlorid, výroby, disperzií, kopolymérnych, spôsob, akryláty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278758-sposob-vyroby-kopolymernych-disperzii-vinylchlorid-akrylaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid &#8211; akryláty</a>

Podobne patenty