Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Lepša Luděk, Krojidlo Milan, Princ Břetislav, Kolínský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Text

Pozerať všetko

(19) SK N O S IS 278 755 Číslo prihlášky 3186-89 Dátum podania 26.05.89 m) DW d°km°mi B Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im CLÓ Dátum priority C 071( 7/16 Krajina priorityÚRAD Dátum zverejnenia 04.02.98Dátum zverejnenia udelenia vo Vesmíku 04.02.98(72) Pôvodca vynálezu Princ Břctislav, prom. chemik, Praha, CZ Krojidlo Milan, CSc., Praha, CZ Lcpša Luděk, RNDr., CSO., Praha, CZ Kolínský Jiří, Ing., Praha, CZ(54) Názov vynálezu Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyI-S-lyzín-vazopresínu, terlipresínu(57) Anotácia Syntéza syntetického analógu horrnónu vazopresínu,označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidovćho reťazca v tuhej fáze.Vynález sa týka spôsobu výroby terlipresínu, čo je N-ot-glycyI-glycyl-glycyl-S-lyzín-vazopresin vzorcaGly Gly Gly Cys Tyr Phe Gln Asn CyS Pro Lys Gly NHsyntetický analóg prirodzeného hormónu vazopresínu, s výrazne predĺženým vazokonstrikčným účinkom V oblasti splanchnickej a kožnej a s účinkom protikrvácavým. Účinok na krvný tlak a účinok antidiuretický sú, naopak, znížené a v terapeutiekých dávkach sa neuplatňujú.Pôvodná syntćza terlipresínu bola vykonaná klasickým spôsobom v roztoku, a to kondenzáciou aminoterminálneho pentapeptidu s karboxyterminálnym heptapeptidom (viď CS 123 273 a Kasatirek, E. a spol. Collection Czech. Chem. Commun. 31, 4581 (1966, neskoršie bola nahradená syntézou založenou na spojení dvoch hexapeptidových fragmentov (CS AO 167 049). V priebehu ďalších rokov boli v syntetickom postupe, vždy robenom klasickým spôsobom v roztoku, uskutočnené ešte ďalšie menšie zmeny.Vzhľadom na neustále rastúci objem výroby terlipresínu nestačia súčasné výrobné procesy pokrývať predpokladaný nárast výroby a práca v roztoku je veľmi prácna a kladie vysoké nároky na materiálovú spotrebu.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby podľa predloženého vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že na polymćmom nosiči typu chlórmetylpolystyrénu,sieťovaného divinylbenzénom, sa zakotví glycin a na ňom sa syntézou v tuhej fáze pripraví postupnou výstavbou peptidového reťazca dodekapeptid, potom sa odštiepi a prevedie na substanciu terlipresín.Spôsob výroby podľa vymálezu sa robí tak, že na vhodnom nosiči, spravidla na chlórrnetylovanom kopolyměri (styrén - 1 divinylbenzćnu), sa fixuje chránený derivát glycínu, na ktorý sa postupným pripájaním potrebných chránených derivátov aminokyselín vytvorí požadovaný peptid, ktorý sa ďalej spracuje spôsobom opísaným V príkladoch vynálezu.Spôsob výroby podľa vynálezu sa s výhodou uskutočňuje tak, že sa pripraví bud karboxytenninálový hexapeptid na nosiči, odštiepi sa a kondenzuje v roztoku s aminoterminálovým hexapeptidom (pripraveným napríklad klasicky v roztoku podľa CS AO 167 049) na dodekapeptid, ktorý sa prevedie na substanciu terlipresín, alebo sa pripraví karboxytenninálový oktapeptid na nosiči, na ktorý sa prikondenzuje aminoterminálový tetrapeptid,pripravený napríklad klasicky v roztoku, potom sa vzniknutý dodekapeptid odštiepi z nosiča a prevedie sa na substanciu terlipresín.Spôsobom výroby podľa vynálezu došlo pri porovnaní s klasickou syntézou v roztoku k zvýšeniu kapacity výroby terlipresínu pri súčasnom znížení materiálových nákladov, úspore surovín aj pracovných síl a v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu výťažkov a kvality konečnej substancie terlipresínu.Spôsob výroby podľa vynálezu umožňuje prerušeniesyntězy v štádiu nonapeptidu, ktorý môže slúžiť ako medziprodukt na prípravu S-lyzínvazopresínu, čo je synteticky pripravený syntetický hormón.Nasledujúce príklady uskutočnenia spôsob výroby podľa predloženého vynálezu len ilustmjú, ale nijako neobmedzujú.Na 100 g chlórmetylovanćho kopolymćru (styrén-I divinylbenzen), na ktorý bol naviazaný Boe-Gly v množstve 0,9 mmol/g, sa postupne kondenzuje pomocou trojmolového prebytku N-dicyklohexylkarbodiimidu a N-hydroxybenztriazolu vhodný derivát aminokyseliny v poradí Boc-Lys-(Tos), Boc-Pro, Boc-Cys(Bzl), Boc-Asn, Boc-Gln, Boc-Phe, Boc-Tyr(Z), Boc-Cys(BzI),Boc-Gly, Boc-Gly a Z-Gly. Syntéza zahŕňa 11 cyklov,každý cyklus pozostáva z týchto krokov štiepenie chrániacich skupín, premývanie, neutralizácia, premývanie,kondenzácia a premývanie. Jednotlivé cykly sa od seba odlišujú len v jednom kroku, kedy je kondenzovaná chránená arninokyselina. Na odštiepovanie terc-butyloxykarbonylovej skupiny sa používa roztok chlorovodíka v metylćnchloride. Získa sa 225 g dodekapaptidylživice, ktorá sa suspenduje v 1,7 l absolútneho metanolu. Suspenzia sa ochladí na - 10 °C a nasýti sa plynným amoniakom. Po 24-hodinovom státí sa živica odñltruje a extrahuje horúcim (80 °C) dimetylforrnamidom. Tento extrakt sa zahustl vákuovou destilácíou takmer dosucha a k odparku sa pridá éter. Získa sa 121 g (75 teórie) produktu identického s dodekapeptidamidom, pripraveným metódou v roztoku. Táto zhoda bola potvrdená aminokyselinovým zložením, chromatografiou na tenkej vrstve a nakoniec aj prípravou vlastnej terlipresínovej substancie.Na 150 g chlórmetylovaného kopolyméru (styrčn-l divinylbenzénu), na ktorý bol naviazaný Boc-Gly v množstve 0,9 mmol/g, sa postupne kondenzuje pomocou trojmolového prebytku N,N-dicyklohexylkarbodiímidu a N-hydroxybenzéntriazolu vhodný derivát aminokyseliny v poradí Boc-Lys(Tos), Boc-Pro, Boc-Cys(Bzl), Boc-Asn a Boc-Gln. Syntéza zahŕňa 5 cyklov, každý cyklus pozostáva z týchto krokov štiepenie chrániacich skupín,premývanie, neutralizácia, premývanie, kondenzácia a premývanie. Jednotlivé cykly sa od seba odlišujú len v jednom kroku, kedy je kondenzovaná chránená aminokyselina. Na odštiepovanie terc-butyloxykarbonylovej chrániacej skupiny sa používa roztok chlorovodíka v metylćnchloride. Získa sa 262 g (99 teórie) hexapeptídylživice, z ktorej sa spôsobom, opísaným V príklade l,t.j. aminolyticky, uvoľnením z polymćrovćho nosiča,získa 114 g (82 teórie) amidu benzoyloxykarbonylglutaminyl-asparaginyl-S-benzylcysteinyl-prolyl-w-tosyllysylglycínu, identického s produktom pripravenýmmetódou v roztoku. Táto zhoda bola potvrdená aminokyselinovým zložením, chromatograñou na tenkej vrstve a nakoniec aj prípravou vlastnej terlipresínovej substancie, Príklad 3 Amid benzoyloxykarbonylglycyl-glycyl-glycyl-S-benzylcysteinyl-O-benzylkarbonylty-rozyl-fenylalanyl-glutaminyl-asparaginyl-S-benzylcysteinyl-prolyl-m-tosyllysyl-glycínuNa 40 g chlórmetylovanćho kopolyméru (styrěn-l divinylbenzěnu), na ktorý bol naviazaný Boc-Gly V množstve 0,95 mmol/g, sa postupne kondenzuje pomocou trojmolového prebytku MN-dicyklohexylkarbodiimidu a N-hydroxybenzéntriazolu vhodný derivát aminokyseliny V poradí Boc-Lys(Tos), Boc-Pro, Boc-Cys(Bzl),Boc-Asn, Boc-Gln, Boc-Phe a Boc-Tyr(Z) za vzniku oktapeptidylžívice, ktorá po záverečnom odštiepení Bocchrániacej skupiny a neutralizácii poskytne oktapeptid,viazaný na kopolyméri. Syntćza zahŕňa 7 eyklov, každý cyklus pozostáva z týchto krokov štiepenie chrániaeich skupin, premývanie, neutralizácia, premývanie, kondenzácia a premývanie. Jednotlivé cykly sa od seba odlišujú len v jednom kroku, kedy je kondenzovaná chránená aminokyselina. Na odštiepovanie terc-butyloxykarbonylovej chrániacej skupiny sa používa roztok chlorovodíka v metylénchloride. Získa sa 69 g (69 teórie) oktapeptidylživice.K roztoku 16 g hydrazidu benzyloxykarbonylglycyl-glycyl-glycyl-S-benzyl-cysteínu V zmesi 360 ml dimetylformamidu a 33 ml 2 N roztoku chlorovodíka v dioxáne, vopred vychladenému na -30 °C, sa prileje 6,4 rnl butylnitritu. Po 10-minútovom miešani sa pridá cca 46 ml tríetylamínu, na hodnotu pH približne 8 a do reakčnej zmesi sa pridá 13 g oktapeptidylživice. Reakčná zmes sa odstaví na 72 hodín pri O °C, potom sa polymér s peptidom odsaje, prcmyje dimetylformamidom, vodou, metanolom a vysuší sa. Získa sa 14,7 g (95 teórie) dodekapeptidylživice, z ktorej sa spôsobom, opísaným v príklade l, t. j. aminolytícky, uvoľnením z polymérovćho nosiča,získa 7,0 g produktu, identického s dodekapeptidamidom,pripraveným metódou v roztoku. Táto zhoda bola potvrdená aminokyselinovým zložením, chromatogratiou na tenkej vrstve a nakoniec aj prípravou vlastnej tcrlipresínovej substancia.Ak nie je inak uvedené, všetky aminokyseliny majú konfiguráciu L a ich skratky zodpovedajú používanému názvosloviu.Asn asparagín Cys cysteín Gln glutamín Lys lyzínPhe fenylalanín Tyr tyrozín-vazopresínu, terlipresínu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na polymćmom nosiči chlórrrtetylpolystyrénového typu, sieťovaného divinylbenzćnom, sa zakotví glycín a na ňom sa syntézou v tuhej fáze pripraví postupnou výstavbou peptidovćho reťazca dodekapeptid,ktorý sa odštiepi z nosiča a prevedie sa na substanciu terlipresln.2. Spôsob podľa nároku 1 v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa pripraví karboxytenninálny hexapeptid na nosiči, odšticpi sa a kondenzuje v roztoku s aminoterminálnym hexapeptidom.3. Spôsob podľa nároku l v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že sa pripraví karboxyterminálny oktapeptid na nosiči, na ktorý sa prikondenzujc aminotenninálny tetrapeptid a potom sa vzniknutý dodekapeptid odštiepi.

MPK / Značky

MPK: C07K 7/16

Značky: terlipresínu, n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278755-sposob-vyroby-n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzin-vazopresinu-terlipresinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu</a>

Podobne patenty