Injektážna hmota pre dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Injektážna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií a jej kotevného systému je založená na ropnom alebo syntetickom oleji, amorfných zvyškoch po výrobe polypropylénu a zošľachťujúcich prísadách. Použitá kombinácia prísad má toto zloženie: vápenný hydrát ako alkalická rezerva na neutralizáciu kyslých produktov oxidácie oleja
oxyetylované alkylfenoly, alkylované a/alebo arylované polyglykolétery, alebo zmesové kopolyméry propylénoxidu a etylénoxidu ako dispergátory vápenného hydrátu v hmote
2,6-ditercbutyl-4-metylfenol ako antioxidant. Pri teplotách injektáže 70 až 100 °C je transportovateľná do veľmi dlhých káblov bez vzniku defektov vo výstuži.

Text

Pozerať všetko

(l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r g, SK 278 658 Číslo prihlášky 6295-90, . (13) Druh dokumentu B 6 Datum podania. 17.12.90 6 . Číslo prioritnej prihlášky (51) Im Cl Dátum priority C 09( 15/04 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 15.07.92 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Ševčík Peter, Ing., Bratislava, SK Greipl Ervín, Bratislava, SK Bohunický Jaroslav, Bratislava, SK Kvasnica Dušan, Bratislava, SK Karaba František, Ing., Bratislava, SK Horváth Emil, Most pri Bratislave, SK(54) Názov vynálczu njektňžna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukciíInjektážna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií a jej kotevného systému je založená na ropnom alebo syntetickom oleji, amorfných zvyškoch po výrobe polypropylénu a zošľachťujúcich prísadách. Použitá kombinacia prísad má toto zloženie vápenný hydrát ako alkalické rezerva na neutralizáciu kyslých produktov oxidácie oleja oxyetylované alkylfenoly, alkylovanć a/alebo arylovane polyglykolétery, alebo zmesovć kopolyméry propylénoxidu a etylénoxidu ako dispergátory vápennćho hydrátu v hmote 2,6-ditercbutyl-4-metylfenol ako antioxidant. Pri teplotách injektáže 70 až 100 °C je transportovateľná do veľmi dlhých káblov bez vzniku defektov vo výstuži.Vynález sa týka hmoty na antikorómu ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcii, ktorá je vhodná aj na ich kotevný systém. Aplikuje sa najmä metódou injektáže za tepla a zabezpečuje dlhodobú protikoróznu ochranu systému.Predpínacie výstuže stavebných konštrukcií a ich kotevný systém si vyžadujú maximálne opatrenia na zamedzenie korózie. K dosiahnutiu tohto cieľa sú používané rôzne injektážne hmoty.Cementová kaša má tú nevýhodu, že je ťažká a tuhá,pri mechanickom namáhaní vznikajú trhliny, do ktorých môže vníkať voda. Dopínanie jednotlivých lán a ich výmena nieje možné.Plastická mazivo má vzhľadom na vysoký bod odkvapnutia vysokú Viskozitu pri injektážnej teplote. Preto sa musí pri väčších dĺžkach káblov injektovať za zvýšeného tlaku, prípadne sa musí počítať s viacerými injektážnymi otvomií. Veľmi obťažné je tiež zaplniť prázdne medzery medzi jednotlivými drôtmi predpínacej výstuže a vytlačiť nežiaduci vzduch. Problémom pri použití plastického maziva je aj odlučovanie oleja a maziva, jeho vytekanie, čo spôsobuje nielen narušenie ochranných charakteristík systému, ale aj ekologické problémy.Tieto nedostatky sú odstránené pružinou a stálou hmotou podľa tohto vynálezu.V súlade s týmto vynálezom sa antikorózna injektážna hmota skladá z ropnćho a/alebo syntetickćho oleja, z amorfných zvyškov po výrobe polypropylénu, z vápenatćho hydrátu, z antioxidantu a dispergačného činidla.Na prípravu antikorćznej injektážnej hmoty sa používa v množstve 28 až 70 hmotn. ropný olej z parañnickej alebo nañenickej ropy, výhodne selektivne rañnovaný parafinického pôvodu, alebo syntetický olej alkylbenzćnový, alebo syntetický olej oligomérov propylénu, buténov alebo zmes jednotlivých olejov počnúc dvojicami a končiac zmesou všetkých typov olejov.Olejová báza má mať Viskozitu 25 až l 75 mmz/s pri 50 °C a bod vzplanutia má byť najmenej 120 °C.Viskozitu a bod odkvapnutia injektážnej hmoty možno modifikovať prídavkom amorfných zvyškov po výrobe polypropylénu v množstve 29 až 68 hmotn. Tento takzvaný ataktický polypropylén má mať bod vzplanutia najmenej 150 °C a bod odkvapnutia najviac 155 °C.Je potrebné, aby injektážna hmota obsahovala zložku,ktorá aj pri niekoľkoročnej náplní bude tvoriť alkalickú rezervu na neutralizáciu kyslých produktov možnej pomalej oxidácie olejových zložiek, ktoré by mohli korzóne pôsobiť na chránený materiál. Na tento účel je výhodné použiť vápenný hydrát v množstve 0,6 až 2 hmotn. ktorý vo forme Ca(OH) alebo jeho zlúčenin s kyslými produktmi oxidácie olejov nepôsobí korozívne na ocele a navyše viaže na seba stopovú vlhkosť.Na to, aby vápenný hýdrát bol rovnomeme rozptýlený v celom objeme injektážnej hmoty je potrebné aby pri jeho výrobe a injektáži bol v hmote prítomný dispergátor.Ako dispergátor je možné použiť v olejoch rozpustné na oceli nekorodujúce a netoxické typy oxyetylovaných alkylfenolov a/alebo álkylovanć a/alebo arylované polyglykolétery a/alebo zmesné kopolyméry propylénoxídu a atylćnoxidu v množstve 0,15 až 1,0 hmotn., výhodne sa používajú alkylarylpolyglykolćtery.Odolnosť injektážnej hmoty proti oxidácii sa zvyšuje prldavkom antioxidantu v množstve 0,25 až 1,0 hmotn. Ako oxidant sa môže aplikovať napríklad 2,6-ditercbutyl-4-metylfenol, ktorý nespôsobuje koróziu ocele a nie je toxický.Výhodou injektážnej hmoty, v porovnaní s dosiaľ používanými materiálmi je to, že je dlhodobo pružná a oxidačne stála, dlhodobo chráni predpínaciu výstuž proti korózii, neodlučuje olej, nerozpúšťa sa a nereaguje s vodou, neobsahuje zložky, ktoré môžu ohroziť zdravie pri prieniku do okolitého prostredia.Pri injektážnej teplote je tekutá a možno ňou z jedného ínjektážncho otvoru bez zvýšeného tlaku zaplniť káble dlhé desiatky metrov. Aj po niekoľkých rokoch je možné jednotlive predpinacie vložky dopínať, prípadne vymieňať.Na ilustráciu sú uvedené príklady, ktore však neobmedzujú predmet vynálezu.Príklad l Pružná ínjektážna hmota s bodom odkvapnutia70 °C, chrániaca oceľ proti korózii aj v prítonmosti sla nej vody, vo vode nerozpustná nekontaminujúca okoliezdraviu škodlivými látkami. Zabezpečuje ochranu predpínacej výstuže a jej kotevnćho systému najmenej počas58 hmotn. - hydrogenovaný selektivne rafmovaný olej z parañnickej ropy s viskozitou 60 mmz/s pri 50 C a bodom vzplanutia 210 °C40 hmotn. - amorfný zvyšok po výrobe polypropylénu s bodom vzplanutia 165 °C a bodom odkvapnutia 135 °CPríklad 2 Pružná injektážna hmota s bodom odkvapnutia 65 °C, zabezpečujúca ochranu predpínacej výstuže najme nej počas 10 rokov. Ostatné vlastnosti ako v príklade l.48 hmotn. - zvyšok po destílácii alkylbenzénov s viskozitou 26 mmZ/s pri 50 C a bodom vzplanutia 150 °C49 hmotn. - amorfný zvyšok po výrobe polypropylénu s bodom vzplanutia 165 °C a bodom odkvapnutia l 35 °CzPríklad 3 Pružná injektážna hmota s bodom odkvapnutia 95 °C, zabezpečujúca ochranu predpínacej výstuže najme SK 278658 B 6nej počas 20 rokov. Ostatné vlastnosti ako v príklade l. Zloženie 30 hmotn. - hydrogenovaný sclektívne rafmovaný olej z parałinickej ropy s viskozitou 114 mmz/s pri 50 °C a bodom vzplanutia 240 5 °C 5 hmotn. - syntetický polypropylénový olej s viskozitou 28 mmZ/s pri 50 °C 62 hmotn. - amorfný zvyšok po výrobe polypropylénu s bodom vzplanutia 165 °C a bodom 10 odkvapnutía 135 °C 1,5 hmotn. - vápenný hydrát 0,5 hmotn. - alkylaxylpolyglykoléter 1,0 hmotn. - 2,6-ditcrcbutyl-4-metyfen 0 l. 15lnjektážna hmota na dlhodobú ochranu predplnacej výstuže stavebných konštrukcií, v y z n a č u j ú c a 20 s a t ý m , že sa skladá z 28 až 70 hmotn. ropnćho a/alebo symtetického oleja alkylbenzénového a/alebo syntetického oleja oligomérov propylćnu a/alebo syntetického oleja oligomćrov butćnu s viskozitou 25 až 175 mmZ/s pri 50 °C, z 29 až 68 hmotn. amorfných zvyš- 25 kov po výrobe polypropylénu, z 0,6 až 2 hmotn. vápenněho hydrátu, z 0,15 až 1,0 hmotn. dispergačného činídla a z 0,25 až 1,0 hmotn. amioxídantu.

MPK / Značky

MPK: C09K 15/04

Značky: stavebných, dlhodobú, hmota, injektážna, konštrukcií, ochranu, predpínacej, výstuže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278658-injektazna-hmota-pre-dlhodobu-ochranu-predpinacej-vystuze-stavebnych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Injektážna hmota pre dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií</a>

Podobne patenty