Odmasťovacie kvapaliny

Číslo patentu: 278262

Dátum: 06.07.1994

Autori: Spitzer Pavol, Klucho Pavol, Bartek Ľudovít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.

Text

Pozerať všetko

(13) Druh dokumentu B 6 Dátum podania 18.11.92 V (51) Int. C 16 Cislo prioritnej prihlášky C 23 G 5/024 Dátum priority C 23 g 5/032 Kraj ina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 06.07.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 05.06.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cislo PCT(72) Pôvodca vynálezu KLUCHO Pavol RNDr., Bratislava, SK SPITZER Pavol Ing. CSc., Bratislava, SK BARTEK Ľudovít lng., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Odmasťovacie kvapalinyKvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C 9 až C 15, l až 8 hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo ćterov s teplotou varu 150 °C, 0,0 l až 0,1 hmotn. antioxidantov, 0,005 hmotn. biocídov a 0,001 až 0,0 l hmotn. protipenivých prísad.Vynález sa týka ekologických odmasťovacích kvapalín na báze uhľovodikových zmesí na odmasťovanie povrchov výrobkov z rôznych materiálov, Doterajší stav technikyNa odmasťovanie a oplachovanie povrchov výrobkov z rôznych materiálov, prevažne strojárenského priemyslu, sa používajú chlórované uhľovodíky, naýmä trichlóretylén a tetrachlóretylén (perchlór). Tieto kvapaliny sa vyznačujú výbomým odmasťovacím účinkom,avšak sú toxické pre ľudský organizmus. Preto ich používanie je v rozpore s požiadavkami na bezpečnosť a hygienu práce a ochranu životného prostredia. V mnohých štátochje ich používanie na tento účel už zakázané.Zmes na čistenie tlačených obvodových dosiek je opísaná v PCT prihláške č. 91106690. V tejto zmesi sa okrem inćho používajú alifaticke uhľovodíky s počtom atómov uhlíka v molekule C 11 až C 20, a to v zmesi s organickou polámou zlúčeninou, napr. izopropylalkoholom. Avšak táto zmes neobsahuje alkylfcnol, antioxidanty a ani ízotiazol alebo protipenivé prísady.PCT prihláška 90/08206 opisuje ekologicky nezávadný čistič tlačených obvodových dosiek na báze dialkylesterov kyselín s počtom atómov uhlíka v molekule C 4 až C 5 a s obsahom 0 až 40 neiónových povrchovoaktívnych činídiel. Avšak ani tento vynález neobsahuje zložky predmetného riešeniaPredmetom tohto vynálezu sú ekologické odmasťovacie uhľovodíkové kvapaliny. Zistilo sa, že požiadavkám dokonalého odmastenia a oplachovania povrchov rôznych materiálov, prevažne kovových, a súčasne prísnym požiadavkám na zdravotnú a hygíenickú nezávadnosť a ochranu životného prostredia vyhovujú ekologické uhľovodíkovć odmasťovacíe kvapaliny podľa vynálezu, ktore obsahujú minimálne 85 hmotn. rovnoreťazcových alkanických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C 9 C 15, l až 8 hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu nad 150 °C, 0,0 l až 0,1 hmotn. antioxidantov, 0,005 hmotn. biocidov a 0,001 až 0,0 l hmotn. protipenivých prísad.Základnou zložkou ekologických odmasťovacích kvapalín podľa vynálezu je zmes rovnoreťazcových alkanických uhľovodíkov, t.j. n-alkánov, s počtom uhlíkových atómov C 9 až C 15, Zvlášť výhodné sú frakcie zmesí n-alkánov C 111 až C 13, ktorých odmasťovací účinok, oxidačná a mikrobiologická stabilita a nepenivosť sa zlepší až pridaním aditív podľa tohto vynálezu.Zistilo sa, že odmasťovaci účinok čistých n-alkànov,ktore sú nepolàme a majú hydrofóbny charakter, sa výrazne zlepší pri odmasťovaní povrchov znečistených ťažkorozpusmými a emulznými mazivami prídavkom 0,1 až 15 hmotn. zložiek s hydrofilnými, polárnymi skupinami, ako sú kyslíkaté zlúčeniny typu alkoholov, ketónov a ćterov, glykoléterov s teplotou varu nad 150 °C. Oxidačná stabilita n-alkánov sa zvýši prídavkom 0,01 až 0,1 hmotn. antioxidantov typu alkylfenolov, mikrobiologická stabilita sa zvýši prídavkom 0,005 hmotn. biocídov, ktorých aktívne zložky tvoria derivátyizotiazolónu, a penivostí sa zabráni prídavkom 0,001 až 0,0 l hmotn. protiperiivých prísad typu polysiloxánov. Odmasťovanie a oplachovanie povrchov výrobkov v odmasťovacích kvapalinách podľa tohto vynálezu sa môže uskutočniť vo všetkých typoch pracích zariadeni konštruovaných na tento účel, vybavených rôznym spôsobom kontaktovania odmasťovacej kvapaliny s výrobkom.Pracovné teploty na odmasťovanie sú v rozmedzí 20 až 90 °C, zvlášť výhodné teploty sú 40 až 70 °C.Odmastené povrchy sa môžu dokonale vysušiť od zvyškov odmasťovacej kvapaliny v sušiarňach, konštruovaných na tento účel, pri teplotách 80 až 120 °C. Výhodou ekologických odmasťovacich kvapalín podľa vynálezu je teda ich univerzálnosť odmasťovacej účinnosti pre hydrofóbne aj hydrofilné zložky mazív. Ďalej,odmasťovacie kvapaliny podľa vynálezu spĺňajú aj prísne požiadavky na čistotu výrobkov na ďalšie finálne úpravy ich povrchov. Ďalšou výhodou týchto odmasťovacích kvapalín je ich zdravotná a hygienické. nezávadnosť a biologická odbúrateľnosť.Uvedené príklady ilustrujú vynález, ale neobmedzujú jeho rozsah ochrany.Príklad l Pripravila sa uhľovodíková odmasťovacia kvapalína tohto zloženia-4-metylfenol 0,050 hmotn. biocíd, Mithon-derivaty izo tiazolónu 0,005 hmotn. protipenivá prísada, polysi loxánový olej M 200 0,005 Vo hmotn.Touto kvapalinou sa odmasťoval oceľový plech s celkovým povrchom 40 cmz. Nasledujúcim postupom sa zistili tieto prírastky a úbytky hmotnosti kvapalín,vyjadrené na jednotkový povrch plechu la. Plech sa ponoril do rezného oleja (RO) a nechal sa5 minút odkvapkať. Na plechu zostalo 32,35 gRO/mz povrchu. lb. Plech podľa bodu la sa ponoril do nádoby naplne nej odmasťovacou kvapalinou podľa prlkladu l.Odmasťovacia kvapalina bola vyhriata na teplotu60 °C a miešaná miešadlom umiestneným na dnenádoby. Plech sa po 5 minútach odmasťovania vy tiahol z nádoby a nechal 2 minúty odkvapkať. Na plechu zostalo po odkvapkaní 12,10 g kvapaliny/mz povrchu.le. Plech podľa bodu lb sa vložil do sušiarne, temperovanej na teplotu 115 °C. Po 5 minútach sušenia bol stanovený celkový prírastok hmotnosti plechu0,03 g/mz vzhľadom na jeho pôvodnú počiatočnáPripravila sa uhľovodíková odmasťovacia kvapalina tohto zloženia n-alkány, frakcia C 11, až C 13 94,940 hmotn. hydrofilné zložka, dietylglykol SK 278262 B 6izotiazolónu 0,005 hmotn. 5 protípenivá prísada, po ysí loxánový olej M 200 0,005 hmotn.Touto kvapalinou sa odmasťoval oceľový plech od emulznej obrábacej kvapaliny týmto postupom 10 Za. Plech s celkovým povrchom 40 cm sa ponoril do e mulznej obrábacej kvapaliny GEOK) a nechal 5 minútodkvapkať. Na plechu zostalo 48,00 g EOK/mz po vrchu. 2 b. Plech podľa bodu 2 a sa potom odmasťoval kvapalí- 15nou podľa príkladu 2 a ďalej sušil rovnakým postu pom ako bol opísaný v príklade l, v bodoch lb a lc.Vážením sa zistili tieto prírastky a úbytky hmotnosti, vyjadrené na jednotkový povrch plechu na plechuny/mz a po vysušení pri teplote 115 °C bol celkovýprírastok hmotnosti plechu 0,05 g/ml povrchu.Odmasťovacie kvapaliny podľa vynálezu majú rozsiahle príemyselnć uplatnenie, najmä V strojárstve, elektrotechnike, pri povrchových úpravách rôznych materiálov a v opravárstve. 30Pre ich priaznivé ekologické vlastnosti a vysokú odmasťovaciu účinnosť sú efektívnou náhradou za doteraz používané toxické chlórované uhľovodíky.l. Ekologické uhľovodíkové odmasťovacie kvapaliny na odmasťovmiie a oplachovanie povrchov rôznych materiálomvyznačujúce sa tým,žeob- 40 sahujú minimálne 85 hmotn. rovnoreťazcových alkanických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule od C 9 do C 15, l až 8 hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu nad 150 °C, 0,0 l až 0,1 hmotn. antioxi- 45 dantov, 0,005 hmotn. biocídov a 0,001 až 0, hmotn. protipenivých prísad.2. Ekologické uhľovodíkové odmasťovacíe kvapalinypodľanárokuLvyznačujúee sa tým,že antioxidantom je alkylfenol, biocídom je látka obsahu- 50 júca deriváty ízotíazolónu a protipenívou prísadou sú polysíloxány.

MPK / Značky

MPK: C23G 5/032, C23G 5/024

Značky: kvapaliny, odmasťovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278262-odmastovacie-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odmasťovacie kvapaliny</a>

Podobne patenty