Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu alkalického kovu alebo zeminy alebo zmesi hydroxidov, prípadne zlúčenín s oxidačným účinkom.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 502-93(51) Int. CLÓ Číslo prioritnej prihlášky C l 4 C 1/02,Dátum priority B 033 5/28 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 11.01.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.05.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu ĎURČO Peter Ing., Partizánske, SKKOPNÝ Ján Ing., Chynorany, SK MATYAŠOVSKÝ Ján Ing, Partizánske, SK J ANČEKOVÁ Ľubica RNDr., Topoľčany, SK MINAROVIČ Rudolf, Bošany, SK(54) Nazov vynálezu Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soliSpôsob regenerácia konzervačnej odpadovej soli z presáľaxiia a vyklepávanía surových koži, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 hmotu. s teplotou 15 až 95 °C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión,prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 hmotu., vzťahované na množstvo soľ ky. Výhodne je tiež pridanie hydroxidu alkalickćho kovu alebo zeminy alebo zmesi hydroxidov, prípadne zlúčením s oxídačným účinkom.Vynález sa týka spôsobu regenerácie konzervačnej odpadovej soli, získanej ako zvyšok po presáľaní a vyklepávaní surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt a po regenerácii prípadne upravenej premytim a vysušením.Doteraz sa konzervačná odpadová soľ, ktorá ako odpad po konzervovaní a presáľaní, prípadne vyklepávaní surových koži v mäsopriemysle a garbiarskej výrobe,používa ako posypový materiál pri zimnej údržbe komunikácii. Časť odpadovej soli sa používa na piklovanie,prípadne pri malom znečistení na opätovné konzervovanie. Nevýhodou aplikácie odpadovej soli ako posypového materiálu je negatívny dopad na ílóru a faunu v okolí komunikácií. Použitie odpadovej soli v garbiarskej technológii spôsobuje ťažkosti v kvalite opracovávaných usm.Ďalší spôsob spracovania odpadovej soli a soľných roztokov spočíva v tom, že roztok obsahujúci soľ sa vákuovo zahusťuje po prechádzajúcom zbavení mechanických nečístôt sedimentáciou a odstreďovaním. Zlskaná soľ sa spolu s odpadovou soľou, tiež mechanicky zbavenou nečistôt, podrobí termickému spracovaniu, pri ktorom sa dosiahne spálenie organických zložiek a zničia sa mikroorganizmy. Nevýhodou tohto spôsobu je jeho značná energetická náročnosť.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, ktorého podstata spočíva v tom, že na soľ sa pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,0 l až 26 hmotn. s teplotou 15 až 95 °C.Spôsob podľa vynálezu umožňuje účinné, spoľahlivé a energeticky nenáročné čistenie odpadovej soli.Výhodné je, keď sa pri tomto spôsobe do soľanky pridá anorganická kyselina, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra, výhodne kyselina chlorovodíková, v množstve 0,15 až 7 hmotn. vzťahované na množstvo soľanky. Pôsobením anorganickej kyseliny dochádza k hydrolýze bielkovinových a tukových látok,čím sa uľahčuje a urýchľuje ich odstránenie.Účinok spôsobu sa ďalej zvyšuje tým, že do soľanky sa pridá hydroxid alkalickćho kovu alebo zeminy alebo zmes hydroxidov, výhodne hydroxid sodný, V množstve upravujúcom pH soľanky na hodnotu prevyšujúcu 7. Prídavok hydroxidu urýchľuje koaguláciu a následné odstránenie cudzorodých látok.Na zlepšenie účinku tohto spôsobu čistenia je tiež výhodné, keď sa do soľanky pridá 0,15 až 7 hmotn. zlúčenín s oxidačným účinkom, ktorých anión tvorí kyslík, alebo chlór a kyslík, a katión vodík alebo kov zo skupiny alkalických kovov, výhodne sodná soľ kyseliny chlómej, vzťahované na množstvo soľanky. Prejavuje sa antimíkrobiálne a bieliace pôsobenie týchto zlúčenín.Vynález je bližšie objasnený na nasledujúcich príkladoch.Po fyzikálno-mechanickom odstránení anorganických a časti organických nečistôt bola znečistená sol v množstve 100 g opracovaná soľankou s obsahom 26 hmotn. v množstve 200 ml. Soľanka predstavuje vodný roztok chloridu sodnćho s minimálnym stopovým obsahom chloridu vápenatého a chloridu horečnatého. Čas opracovania uvedeným roztokom bol 50 mínút, pričom teplota roztoku bola na začiatku krátkodobo zvýšená na 95 °C. Po vysušení bola získaná soľ použitá na konzerváciu koži. Znečistená Soľanka sa zbavila organických látok flotáciou s následnou ñltráciou a anorganických látok sedimentáciou a odkalením.Po úprave znečistenej soli ako V príklade 1 bola znečistená soľ v množstve 200 g opracovaná soľankou s koncentráciou 0,0 l v množstve 200 ml s prídavkom 2 ml kyseliny chlorovodíkovej. Čas opracovania uvedeným roztokom bol 45 minút, pričom teplota kúpeľa bola na začiatku krátkodobo zvýšená na 95 °C. Po základnom prečístení bola soľ prepraná čistou sol kou s koncentráciou 26 počas 10 minút. Ďalej sa postupovalo ako v príklade l.Po úprave znečistenej soli ako V príklade 1 sa znečistená soľ V množstve 100 g opracovala 200 ml soľ ky s koncentráciou 26 s prídavkom 2 g hydroxidusodného a s teplotou 90 °C. Čas opracovania bol 30 mí- inút. Ďalej sa postupovala ako v príklade 1.Znečistená soľ upravená ako v príklade 1 bola v množstve 150 g opracovaná s 200 ml roztoku soľanky s koncentráciou 15 s prídavkom 8 g chlóranu sodnćho s teplotou 30 °C počas 30 minút. Ďalej sa postupovalo ako v príklade 2.Znečistená soľ upravená ako v príklade l, V množstve 175 g bola opracovaná s 200 ml roztoku soľanky s koncentráciou 10 s prídavkom 1,75 g kyseliny chlorovodíkovej. Po 15 minútach bolo kysle prostredie zneutralizované prídavkom hydroxidu sodnćho na hodnotu pH 7 a následne upravené prídavkom 8 g chlómanu sodneho. Teplota soľanky bola na začiatku čistenia 95 °C. Po tomto prečístení sa soľ preprala čistou sol kou s koncentráciou 5 počas 10 minút. Znečistená Soľanka sa vyčistila spôsobom ako v príklade l.Znečistená soľ v množstve 100 g po fyzikálnomechanickej úprave bola opracovaná roztokom soľanky s množstvom 100 ml s koncentráciou 22 s prídavkom 0,4 ml kyseliny sírovej s koncentráciou 94 a zmes bola zohriatá na 50 °C počas 2 minút. Po 30 minútach bola zmes neutralizovaná hydroxídom vápenatým na hodnotu pH 5 a trikrát premytá čistou soľankou. Vyčistená soľ bola vysušená a použila sa na prípravu novej soľanky.200 g mečistenej soli bolo zmiešané s 200 ml soľanky s koncentráciou 20 okyslenej 2 ml kyseliny chlorovodíkovej. Zmes bola zohriatá na 60 °C a po uplynuti reakčnej doby po 40 minútach bol injektovaný 5 ehlóman sodný v množstve 10 ml. Po prefiltrovani vyčistenej soli bola soľ premytá čistou soľankou.slve 100 g bola zmiešaná s 200 m 1 soľanky s koncentrá ciou 33 . Obsah bol zahriaty na teplotu 70 °C počas1 minúty a celkový čas opracovania bol 30 minút. Vyčis tená soľ bola filtráciou oddelená od roztoku a vysušená.15 Priemyselná využiteľnosť Spôsob podľa vynálezu možno využiť v garbiarskom priemysle a v podnikoch na spracovanie mäsa. 20 PATENTOVÉ NÁROKY l. Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli, 25získanej ako zvyšok po presáľaní a vyklepávaní surových koži, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt a po regenerácii prípadne upravenej premytím a vysušením,vyznačujúci sa tým, ženasoľsapôsobl roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 hmotn. 30 s teplotou 15 až 95 °C.2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že do soľanky sa pridá anorganická kyseliny, ktorej anión, pripadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra, výhodne kyseliny chlorovodíková, v množstve 35 0,15 až 7 hmotn., vzťahované na rrmožstvo soľanky.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do soľanky sa pridá hydroxid alkalickćho kovu alebo zeminy alebo zmes hydroxidov,výhodne hydroxid sodný, v množstve upravujúcom pH 40 soľanky na hodnotu prevyšujúcu 7 .4. Spôsob podľa nároku l, 2 alebo 3, v y z n a č uj ú ci s a tý m , žedo soľanky saprídá 0,l 5 až 7 hmotn. zlúčenín s oxidačným účinkom, ktorých anión tvorí kyslík, alebo chlór a kyslík, a katíón vodik 45 alebo kov zo skupiny alkalických kovov, výhodne sodná soľ kyseliny chlórnej, vzťahovane na množstvo soľanky.

MPK / Značky

MPK: C14C 1/02, B03B 5/28

Značky: konzervačnej, odpadovej, regenerácie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278245-sposob-regeneracie-konzervacnej-odpadovej-soli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli</a>

Podobne patenty