Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR a emitor tranzistora T1 je uzemnený. Na výstupe CCD senzora (1) a vstupe detektora (2) je výstupná svorka (Uvýst) obrazového signálu CCD senzora (1).

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 09.02.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení v 0 Vestníku 08.05.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Vojenská akadémia SNP, Liptovský Mikuláš, SK(72) Pôvodca vynálezu ŠURIANSKY Jozef doc. Ing. CSc., Liptovský Mikuláš, SK(54) Názov vynálezu Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzoraVýstup CCD senzora (I) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvettujúci vstup operačného zosilňovače. (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R 1), ktorý je pripojený na kolektor tranzlstora (Tl) a nulovací vstup CCD senzora (I). Na bázu tranzistora (T 1) je pripojená svorka (5) signálu UGR a emítor tranzistora TI je uzemnený. Na výstupe CCD senzora (l) a vstupe detektora (2) je výstupná svorka (Uvýst) obrazového signálu CCD senzora (I).Vynález sa týka oblastí techniky zaoberajúcej sa konštrukciou obrazových snímačov so snímacím prvkom so štruktúrou CCD.V praxi sú známe zapojenia systémov automatického riadenia arnplitúdy signálu, ktoré sú realizované analógovou slučkou spätnej väzby. Analógové slučky spätnej väzby umožňujú zväčšiť dynamický rozsah kanálu pre spracovanie obrazového signálu. Tieto zapojenia ale neumožňujú úplne využiť vlastnosti CCD senzora, pretože jeho pracovné parametre sú pevne nastavené a prípadné zmeny obrazového signálu nemajú vplyv na činnosť CCD senzora.Vyššie uvedené nevýhody sa odstránia zapojením automatického riadenia citlivosti CCD senzora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že Výstupná svorka CCD senzora je pripojená na vstupnú svorku detektora, pričom výstupná svorka detektora je pripojená na neinvertujúcu svorku operačného zosilňovača, invertujúca svorka operačného zosilňovača je pripojená na výstupnú svorku referenčného zdroja, ktorého svorka je uzemnená, pričom výstupnú svorka operačného zosilňovača je pripojená na prvý pól rezistora, pričom druhý pól rezistora je pripojený na nulovaciu svorku CCD senzora a kolektor tranzistora, ktorého emitor je uzemnený, pričom na bázu tranzistora je pripojená svorka nulovacieho signálu UGR, na vstupnú svorku CCD senzora a výstupnú svorku detektora je pripojená Výstupná svorka obrazového signálu.Prehľad obrázkov nn výkresochNa pripojenom výkrese je znázornená funkčná schéma zapojenia automatického riadenia citlivosti CCD senzora.Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora pozostáva z CCD senzora, detektora, operačného zosilňovača, referenčného zdroja, rezistora, tranzistora. Výstupná svorka 11 CCD senzora l je pripojená na vstupnú svorku 21 detektora 2. Výstupná svorka 22 detektora 2 je pripojená na ncinvertujúcu svorku 31 operačného zosilňovača 3. Invertujúca svorka 32 operačného zosilňovača 3 je pripojená na výstupnú svorku 41 referenčného zdroja 4, ktorého svorka 42 je uzemnená. Výstupná svorka 33 operačného zosilňovača 3 je pripojená na prvý pól rezistora R 1, pričom druhý pól rezistora R 1 je pripojený na nulovaciu svorku 12 CCD senzora 1 a kolektor tranzistora T 1, ktorého emitor je uzemnený. Na bázu tranzistora T 1 je pripojená svorka 5 nulovacieho signálu UGR, na výstupnú svorku ll CCD senzora l a výstupnú svorku 21 detektora 2 je pripojená Výstupná svorka Uvýst obrazového signálu.Činnosť zapojenia automatického riadenia citlivostiCCD senzora je nasledujúca. Výstupný obrazový signál Uvýst CCD senzora 1 je detekovaný detektorom 2. Detekovaný obrazový signál U ktorého amplitúda je úmemá napätiu výstupného obrazového signálu Uvýst CCD senzora 1 je pripojený na neirrvertujúci vstup 31 operačného zosilňovača 3 a invertujúci vstup 32 operačného zosilňovača 3. Na invertujúci vstup 32 operačného zosilňovača 3 je pripojené referenčné napätie U z referenčného zdroja 4. Referenčným napätím U 3 je nastavený pracovný bod CCD senzora 1. Výstupné napätie Uz z operačného zosilňovača 3 je pripojené na rezistor R 1 a kolektor tranzistora T 1. Na bázu tranzistora T 1 je pripojený nulovaci signál UGR. Na rezistore R 1 je tranzistorom T 1 vytvorený upravený signál UGRl ktorý je pripojený na nulovací vstup 12 CCD senzora 1. Pri zvýšení amplitúdy výstupného obrazového signálu Uvýst CCD senzora CCD senzora 1 sa zvýši úroveň upraveného nulovacieho signálu UGRl, čo spôsobí zníženie citlivosti CCD senzora 1 a pri znížení amplitúdy výstupného obrazového signálu Uvýst sa zníži úroveň upraveného nulovacieho signálu UGRl, čo spôsobi zníženie citlivosti CCD senzora 1.Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora podľa vynálezu má uplatnenie v obvodoch spracovania obrazovej infonnácie, v ktorých sú aplikované senzory s nábojovou väzbou a je požadovaný dynamický rozsah spracovania obrazovej informácie.Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora pozostávajúceho z CCD senzora, detektora,operačného zosilňovača, referenčného zdroja, rezistora,tranzistora, vyznačujúce sa tým, že Výstupná svorka (l 1) CCD senzora (l) je pripojená na vstupnú svorku (21) detektora (2), pričom Výstupná svorka (22) detektora (2) je pripojená na neinvertujúcu svorku (31) operačného zosilňovača (3), invertujúca svorka (32) operačného zosilňovača (3) je pripojená na výstupnú svorku (41) referenčného zdroja (4), ktorého svorka (42) je uzemnená, pričom výstupná svorka (33) operačného zosilňovača (3) je pripojená na prvý pól rezistora (R 1), pričom druhý pól rezistora je pripojený na nulovaciu svorku (12) CCD senzora (l) a kolektor tranzistora (Tl), ktorého emitor je uzemnený, pričom na bázu tranzistora (T 1) je pripojená svorka (S) nulovacieho signálu UGR, na výstupnú svorku (ll) CCD senzora(1) a výstupnú svorka (21) detektora (2) je pripojená výstupná svorka (Uvýst) obrazového signálu.

MPK / Značky

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojenie, automatického, citlivosti, riadenia, senzora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278238-zapojenie-automatickeho-riadenia-citlivosti-ccd-senzora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora</a>

Podobne patenty