Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra

Číslo patentu: 278198

Dátum: 15.01.1992

Autor: Müller Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

DOVNÚTRA Ochranný plech (1) zámku je zhotovený v tvare uholníka, ktorého kratšia strana je priskrutkovaná z boku na dvere. Dlhšia strana ochranného plechu, ktorá zasahuje pod krycí štítok zámku, je privareným plochým železom spojená so závesmi (5) dverí. V miestach vysunutia závory zámku je ochranný plech (1) predĺžený a v ňom zhotovený otvor (3) na zasunutie závory (6) zámku. V zárubni dverí je zhotovený otvor (7), ktorým táto predĺžená časť (2) ochranného plechu (1) pri uzavretí dverí prechádza. Po uzamknutí zámku prechádza závora (6) zámku zárubňou a súčasne otvorom (3) v predĺženej časti (2) ochranného plechu (1) a celé toto bezpečnostné zosilnenie uzamyká.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. Cl.5 Číslo prioritnej prihlášky E 05 B 17/00 Dátum priority E 05 B 5/10ÚRAD Dátum zverejnenia 15.01.92PRIEMYSELNÉHO vLAsTNjcTVA . Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.03.96SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu MULLER Jindřich, Ústí nad Labem, CZ(54) Nazov vynálezu Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútraOchranný plech (l) zámku je zhotovený v tvare uholníka, ktoreho kratšia strana je priskrutkovaná z boku na dvere. Dlhšia strana ochranného plechu, ktorá zasahuje pod krycí štítok zámku, je privareným plochým železom spojená so závesmi (5) dverí. V miestach vysunutia závory zámku je ochranný plech (l) predĺžený a v ňom zhotovený otvor (3) na zasunutie závory (6) zámku. V zárubni dveri je zhotovený otvor (7), ktorým táto predĺžená časť (2) ochranného plechu (l) pri uzevretí dveri prechádza. Po uzamknutí zámku prechádza závora (6) zámku zárubňou a súčasne otvorom (3) v predĺženej časti (2) ochranného plechu (l) a celé toto bezpečnostné zosilnenie uzamyká.Vynález sa týka bezpečnostného zosilnenia dverí,najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra.V súčasnosti sa veľmi rozmohli krádeže v bytoch. Odolnosť dveri proti vylomeniu je pri terajšej technike l 0 výroby dveri veľmi malá. Skoro všetky vchodové dvere do bytu sú konštruované tak, aby sa otvárali dovnútra bytu a sú zhotovené z dreva alebo z drevotriesky. Majú malú pevnosť v dverových závesoch a tiež zámok, zasadený vo dverách, tam má malú pevnosť. Ľudia si montu- 15 jú na tieto dvere aj niekoľko bezpečnostných zámkov.Dávajú si okolo zámku ochranný plech alebo si celé dvere oplechovávajú.Nevýhody týchto spôsobov sú v tom, že montáž niekoľkých zámkov na dvere je finančne nákladná a ne- 20 chráni dverové závesy proti vyrazeniu, ani dvere proti prelomeniu. Ochranný plech daný okolo zámku chráni iba zámok, a to čiastočne, nechráni dvere ani dverové závesy. Oplechovanie chráni zámok proti vyrezaniu, proti vylomeniu čiastočne. Ďalej chráni dvere proti prerazeniu, 25 nechráni ale dverové závesy.Tieto nevýhody odstraňuje vynález ktorý spočíva v tom, že ochranný plech, ktorý sa dáva okolo zámku zvnútra bytu sa zhotoví v tvare uholníka, ktorého kratšia strana sa priskrutkuje zboku na dvere. V miestach, kde sa vysúva závora zámku, je plech predĺžený a do neho uro- 35 bený otvor na zasunutie závory zámku. V ráme dverí sa urobi otvor v tvare tohto predĺženého plechu. Tento predĺžený plech prejde rámom dverí pri ich zavretí. Po zamknutl zámku prejde závora zámku rámom dverí a zároveň tiež otvorom v ochrannom plechu. Ochranný plech 40 je plochým železom pomocou zvarenia spojený so závesmi dverí.Hlavná výhoda tohto vynálezu spočíva v tom, že sa vytvorí oceľový rám, ktorý chráni dverové závesy proti vylomeniu, dvere proti prelomeniu, zámok proti vylo- 45 meniu z dverí a pri zamknutí dverí sa zamkýna i tento kovový rám, Toto zariadenie nepôsobí v byte a jeho interiéri nijako rušivo a zvonku na dverách nie je žiadna zmena.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkresoch jejedno kompletné uskutočnenie vynálezu, kde na obr.l je nárys dverí s bezpečnostným zosil- 55 nením, na obr.2 je bezpečnostné zosilnenie dverí a dvere v pohľade axonometrickom, na obr.3 je nákres rámu dverí v miestach zámku v pohľade axonometrickom.Na obr.1 je nákres zariadenia, ktoré sa skladá z ochranného plechu l pred ohnutim, z predĺženej časti,vybavenej otvorom 3 pre závoru 6 zámku a ďalej z vý- 65 stuží 4, ktoré spájajú ochranný plech l so závorami dverí 5. Ďalšia strana ochranného plechu l zasahuje pod krycíNa obr.2 je nákres zariadenia, ktoré sa skladá z ochranného plechu l, ktorý svojim zahnutým okrajom je priskrutkovaný do boku dverového krídla. Ochranný plech l je v miestach závory 6 zámku predĺžený a vybavený otvorom 3 na závoru 6 zámku.Na obr.3 je nákres otvoru 7, zhotoveného v zárubni na priechod predĺženej časti ochranného plechu 1 s otvorom 3 na závoru 6 zámku. Výrezy 8, 9 sú pôvodné pre jazyk a závoru 6 zámku.Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dveri, otvárajúcich sa dovnútra, vyznačujúce sa t ý m , že ochranný plech (l) zámku je spojený výstužami (4) s dverovými závesmi (5), pričom zahnutá časť ochranného plechu (I) je pripevnená zboku k dverovému krídlu a je vybavená otvorom (3) pre závoru (6) zámku, ktorá pri zamknutí dverí týmto otvorom prechádza

MPK / Značky

MPK: E06B 5/10, E05B 17/00

Značky: dveří, dovnútra, otvárajúcich, bezpečnostné, najmä, zosilnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278198-bezpecnostne-zosilnenie-dveri-najma-dveri-otvarajucich-sa-dovnutra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra</a>

Podobne patenty