Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami

Číslo patentu: 278151

Dátum: 02.02.1994

Autor: Homišin Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami plní funkciu stáleho ladiča ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavy. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky sa prenáša jej kompresným priestorom (6) naplneným plynným médiom. Pružný gumový element (5) je obalom kompresného priestoru spojky (6) a zároveň je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou (7) naplnenou magnetickou kvapalinou, ktorej hustotu je možné regulovať magnetickým poľom vybudeným budiacim vinutím (11).

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. Cl.5 Číslo prioritnej prihlášky F 16 D 25/04Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 09.02.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.0296SLOVENSKEJ RĽľlllslvlkx Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Technická univenita v Košiciach, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu HOMIŠIM Jaroslav Ing. CSO, Košice, SK(S 4) Názov vynàlezu Pneumatickâ hriadeľwá spojka s hydraulickými lwmoramiPneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami plní ñmkciu stáleho ladiča ľubovoľnej torme lonitajúcej mechanickej sústavy. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (l) na poháňanć teleso (2) spojky sa prenáša jej kompresným priestorom (6) naplneným plynným médiom. Pružný gumový element(5) je obalom kompresného priestoru spojky(6) a zároveň je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou (7) naplnenou magnetickou kvapalinou, ktorej hustotu je možné regulovať magnetickým poľom vybudeným budiacim vinutim (l l).Pneumaticka hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami sa zaraďuje do širokej oblasti súčasne existujúcich pružných hriadeľových spojok na použitie v ľubovoľných torme kmitajúcich mechanických sústavách.Doteraz známe pružné hriadeľovć spojky sa vyrábajú s pmžnými eletnentmi kovovými, gumovými alebo z plastov. Naviac rozšírené a používané v strojárstvo sú pružné hriadeľové spojky s gumovými pružnými elementmi. Okrem toho, že slúžia na vyrovnavanie osových,radiálnych i uhlových nesúosovostl hriadeľov, použitie týchto spojok je namerané hlavne na ladenie torzne kmitajúcich mechanických sústav, t.j. za ie pružného prenosu Ľiťažného krútiaceho momentu v nich. Je potrebné podotknúť, že súčasne používané pružné elementy počas svojej životnosti podliehajú starnutiu a únave, čo spôsobuje postupné stràcanie ich pôvodných dynamických vlastností. V dôsledku toho spojka začína pracovat s úplne inými, momentálne nedellnovateľnýrni dynamickými vlastnosťami. To vedie k tomu, že použitá spojka stráca svoje základné poslanie, t.j. byt dobrým ladičom torme krnitajúcich mechanických sústav počas celej svojej činnosti.Uvedené nedostatky odstraňuje pneumatické hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami na zabezpečenie stáleho ladenia torzne krnitajúcich mechanických sústav, podľa tohto vynálezu. Podstatou vynàlezu je to, že na zabezpečení stálych dynamických vlastnosti spojky sa podieľa jej kompresný priestor, obalom ktorého je pmžný gumový element a zároveň aj hydraulické komory, ktoré sú vytvorené prave v pružnom gumovom elemente. Kompresný priestor spojky je naplnený plynnýrn médiom, pričom hydraulické komory sú naplnené magnetickou kvapalinou. Stále dynamické vlastnosti uvedenej spojky sú zabezpečené práve tým, ze použitým pružným materiálom je plynné medium a magnetické kvapalina, ktoré počas celej svojej činnosti nepodliehajú stamutiu ani trnave, čo predstavuje hlavnú a podstatnú výhodu riešenia vynálezu.Plynnýrn médium naplnený kompresný priestor spojky s požadovanou hodnotou pretlaku voči okolitej atmosfére udržiavame hnacie teleso voči pohaňanému v základnej polohe. Zmenou magnetického poľa budeného budiacirn vinutirn plynule menime, t.j. prispôsobujeme hustotu magnetickej kvapaliny pracovnému režimu mechanickej sústavy. Pri prenose niťažného krútiaceho momentu v torzne kmitajůcej mechanickej sústave nastava kompresie magnetickej kvapaliny v hydraulických komorách, čim sa práve zabezpečuje jeho stály pružný prenos v danej sústave.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je mázomená na obr.l v nárysnom pohľade s čiastočným rezom pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorarní a naobr.2 je znázomený úplný priečny rez pružného gumového elementu danej spojky.Pneumatické hriadeľová spojka s hydraulickými komorami pozostáva z hnacieho telesa l, poháňaného telesa 2, homého krytu 3, dolného krytu 4, medú ktorými sa nachádza pružný gumový element 5. Pruzný gumový element 5 je obalom kompresného priestoru spojky 6 naplneneho plynným médium a zároveň je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou 7 naplnenou magnetickou kvapalinou. Vloženlm pmžného gumového elementu 5 do prírub 8 a ich priskrutkovaním skrutkami 9 k homému krytu 3 a dolnému krytu 4 zabezpečíme dokonalú tesnost kompresného priestoru spojky 6. Zmena pretlaku plynnćho média v komprcsnom priestore spojky 6 je mbezpečená ventilom 10. Hustota magnetickej kvapaliny podľa momentálnej potreby je plynule regulovateľná a to plynulou zmenou magnetického poľa budcnćho budiacim vinutirn 11 nachádzajúceho sa v homom 12 a v dolnom konci 13 pružného gumového elementu S.Pneumatickú hriadeľovú spojku osovú s hydraulickými komorami, ktorá Lunožňuje pre obidva smery otáčania stály pružný prenos záťažného krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov,je možné použiť v ľubovoľnej torme kmitajúcej mechanickej sústave. Svojim použitím zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadeni,v ktorých je zaradená.l. Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami, pozostávajúca z hnacieho telesa,poháňaného telesa, pružného gumového elementu a budiaceho vinutia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pružný gumový element (5) je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou (7).2. Pneumatickà hríadeľovà spojka osová s hydraulickými komorami, podľa nároku l, v y z n a č u júca sa tým, že homý koniec (12) a dolný koniec (13) pružneho gumového elementu (5) je vybavený budiacirn vinutim (l l).

MPK / Značky

MPK: F16D 25/04

Značky: komorami, pneumatická, spojka, hydraulickými, osová, hriadeľová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278151-pneumaticka-hriadelova-spojka-osova-s-hydraulickymi-komorami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami</a>

Podobne patenty