Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinádorovým účinkom

Číslo patentu: 278009

Dátum: 18.03.1992

Autori: Břoušek Ján, Oravec Ctirad, Hrivňáková Dáša

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva najmenej z jednej dvojice permanentných magnetov (1) so striedavým pólovaním, umiestneným symetricky pri obvode magneticky vodivého kotúča (2), ktorý je spojený s rotačným pohonom (3), pričom celá činná časť zariadenia je chránená krytom (4).

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. Cl.° Čisto prioritnej prihlášky A 61 N 2/06, Dátum priority A 61 N 2/08Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 18.03.92 PRIEMYSELNÝ-LHC vLAsTmcTvA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku ll. l 0.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu ORAVEC Ctirad MUDr. csc., Bratislava, SK BŘoqšEK Jún JUDr., Bratislava, SK rnUvNAKovA Dáša doc. Ing. DrSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinúdomvým účinkom(57) Anotácia Zariadenie pozostáva najmenej z jednej dvojice permanentných magnetov (i) so suiedavým póiovanim, umiestneným symetricky pri obvode magneticky vodivého kotúča (2), ktorý je spojený s rotačným pohonom (3), pričom celá činná časť zariadenia je chránená krytom (4).Riešenie sa týka zariadenia na vytvárame mtujúceho striedavého magnetického poľa určeného na terapiu nddorových ochorení.Vplyv elektrického a magnetického poľa na biologické objekty sa v oblasti prírodných vied a v mediclne sleduje uz niekoľko rokov. Naviac pokusov je zamamenaných v súvislosti so skúmanim vplyvu končtantnébo magietického poľa na biologické objekty a tiež s pouätím striedavýchpolí s frekvenciou 50 H 7.Rovnako je máme sledovanie ského žiarenianaimůrmysystémumyłtspokusmiajuľtrdí.Zo súčasného stavu techniky je v medicíne znúme skúšanie účinku pulznjúoeho magnetického poľa na rozlíšenie a rast Cloudmanových buniek u myší in vitro.Účinok rotuj úceho magnetického poľa bol sledovaný v súvislosti s rastom niektorých mycobaktérií.Z onkologického hľadiska bola najnovšie venovana pozomosť vplyvu rotujúcich magnetických polí pri pokusech s myšacírni lymfómami a plazmocytómom.Na realizáciu nových pokusov bolo vyvinuté zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa, ktorého podstatou je, že pozostáva najmenej z jednej dvojice permanentných magnetov so striedavým pólovaním, umiestnených symetricky pri obvode magnetický vodivého kotúča, ktorý je spojený s rotačným pohonom, pričom celá čínná časť zaradenia je chránenú krytom.Z početných pokusov na myšiach, ako aj na rôznych kmeňoch nádorov a bunečných suspenzií sa jednomačne potvrdil účinok mtujúceho striedavého magnetického poľa tak v súvislosti s pokusmi in vitro, ako aj pri pokusoch in vivo.Pri pokusech in vitro toto rotujúce striedavé magnetické pole usmrcovalo bunky derívované z rôznych lymfómov a pri pokusech in vivo potláčalo rast uvedených nádorov, ktoré boli implantované rômym myšacím kmeňom.Zariadenie podľa vynálezu vykazuje nový účinok jednak v podstate novom defmovaní rotujúceho striedavého magnetického poľa, vytvoreného rotáciou permanentného dipólu, ktoré samotné doteraz nebolo deľmované, a jednak novým účinkom tohto rotujúceho striedavého magnetického poľa na biologický objekt, ktorý sa zásadne líši od účinku rotačného magnetického poľa,vytvoreného prechodom striedavého alebo pulmého elektrického prúdu vodičmi.Novosť konštrukčného riešenia zariadenia spočíva v tom, že pri jednej otáčke kotúča s permanentnýrni magnetrni sa nad ním dvakrát znení smer magnetických siločiar.Dôležitým, vyšším účinkom novej metódy fyzikálneho liečenia nadorových ochorení zariadením podľa navrhovaného riešenia je, že sa odstraňujú mšivé tepelné účinky, mame napr. pri elektromagnetoch, ktoré sú zdrojom tepelného žiarenia. Zariadenie je ľahko aplikovateľné a vybiduje nepatrné prevádzkové náklady.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr.1 je v naryse schematicky mazomené mriadeuie podľa navrhovaného riešenia 0 br.2 mámrňuje bokorys nariadenia.Zariadenie, ako je známmené, pozostáva najmenej jednej dvojice pennanentných magnetov l so striedavým pólovaním, umiestnených symetricky pri obvode magnetický vodivého kotúče 2, ktorý je spojený s mtačným pohonom 3, pričom celé činnà časť zariadenia je chránará krytom 4.Zariadenie pracuje tak, že kotúč 2 s permanentnýmimagrtetmilsapomoeourotsčnćhopohonuâuvedie do rotécie, pričom prednou časťou krytu 4 sa zariadenie priloži do blizkosti orgánu, na ktorý sa má magnetickým striedavým rotujúcirn poľorn pôsobiť a ponechá sa v tejto polohe počas optimálnej doby, podľa získaných skúseností a podľa jednotlivých prípadov.Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je mčené na liečenie nádorových ochorení a je použiteľné pre živé orgány, najma ľudské, ale je vhodné aj pre pouätie pri pokusech s mycobaktériami a inými mikroorganizmami tak v medicine ako, aj v iných vedných odboroch.Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinádorovým účinkom obsahujúce rotačnýpohonaochrannýkryt, vyznačujúce sa týmjepoznstávanajmenejzjednej dvojice permanentných magnetov (l) so striedavým pólovaním, umiestnených symetricky pri obvode magnetický vodivého kotúča (2), ktorý je spojený s rotačným pohonom (3), pričom celá čirmá časť zariadenia je chránená krytom (4).

MPK / Značky

MPK: A61N 2/08, A61N 2/06

Značky: striedavého, magnetického, vytváranie, zariadenie, účinkom, rotujúceho, protinádorovým, poľa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278009-zariadenie-na-vytvaranie-rotujuceho-striedaveho-magnetickeho-pola-s-protinadorovym-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinádorovým účinkom</a>

Podobne patenty