Obalové hnedé ambrové sklo

Číslo patentu: 277743

Dátum: 15.04.1992

Autori: Šašek Ladislav, Hradecký Zdeněk, Rada Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obalové vysokohlinité ambrové sklo, vhodné najmä na automatizovanú strojovú výrobu fliaš a obalového skla obsahuje 60 až 70 % hmotn. oxidu kremičitého, 4,0 až 8,5 % hmotn. oxidu hlinitého, 10 až 15 % hmotn. oxidu sodného, 0,5 až 5,0 % hmotn. oxidu draselného, 7,0 až 11,0 % hmotn. oxidu vápenatého, 3,0 až 6,0 % hmotn. oxidu horečnatého, 0,01 až 0,2 % hmotn. oxidu sírového, 0,01 až 0,2 % hmotn. polysulfidov železa a alkalických kovov. Celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý je 0,27 až 0,8 % hmotn.. Celkový obsah alkalických kovov je 11,5 % až 15,0 % hmotn., oxidov kovov alkalických zemín je 13,0 až 14,5 % hmotnosti. Celková suma oxidov alkalických kovov a kovov alkalických zemín je 26 až 28 % hmotnosti.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 1146-91 Dátum podania 23.04.91 Číslo príoritncj prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 15.04.92 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 09.11.94 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Vysoká škola chemíckotechnologická, Praha, CZ(72) Pôvodca vynálezu ŠAŠEK Ladislav prof. Ing. DrSc., Praha, CZRADA Miroslav Ing. CSc., Staňkov, CZ HRADECKY Zdeněk Ing., Kyjov, CZNázov vynálezu Obalové hnedé ambrovć skloObalové vysokohlinitć ambrovć sklo, vhodné najmä na automatizovanú strojovú výrobu fliaš a obalového skla obsahuje 60 až 70 hmotn. oxidu kremičitćho, 4,0 až 8,5 hmotn. oxidu hlinitého, 10 až 15 hmotn. oxidu sodnćho, 0,5 až 5,0 hmotn. oxidu draselnćho, 7,0 až 11,0 hmotn. oxidu vápenatého, 3,0 až 6,0 hmotn. oxidu horečnatého, 0,01 až 0,2 hmotn. oxidu sirovćho, 0,01 až 0,2 hmotn. polysulfrdov železa a alkalických kovov. Celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý je 0,27 až 0,8 hmotn Celkový obsah alkalických kovov je 1 1,5 až 15,0 hmotn., oxidov kovov alkalických zemin je 13,0 až 14,5 hmom Celková suma oxidov alkalickýchkovov a kovov alkalických zemln je 26 až 28 hmotností.Vynélez sa týka obalového hnedého ambrového skla,ktoré je vhodné najmä na automatizovanú strojovú výrobu sklenených fliaš, napr. pivných, vlnnych a pod. a obalového skla, napr. na konzervárenské účely. Obalové hnedé ambrové sklo má zvýšený obsah oxidu hlinitého a ďalej obsahuje oxid kremičitý, sodný, draselný, vápenatý, horečnatý, železitý a sírový.Hnedé ambrové sklo sa vyrába buď ako sklo ambrové, v ktorom hnedé sfarbenie tvoria polysulñdy železa tzv. chromofomi, ktorý vzniká v skle pôsobením redukčných látok pri jeho tavení, alebo ako hnedé sklo farbené prídavkom zlúčenín mangánu. Obsah oxidu hlinitého v ambrových sklách sa používa do 3 hmotnosti a obsah železa, vyjadrený obsahom oxidu železitého do 0,3 hmotnosti. Pri vyššom obsahu oxidu hlinitého až do 11 hmotnosti a vyššie sa súčasne zavádza aj vyšší obsah oxidu železitého a/alebo oxidu železnatého a hnedé sfarbenie skla sa dosahuje zlúčeninami mangánu.V Českloslovensku, ako uvádza Lhota M. v skriptách Speciální technologie skla, s. 149, SNľL, Praha 1967 a Stančk J., Kotšmíd F., Müller Z., Civln V. v patentovom spise ČSR č. 89029. boli približne do konca päťdesiatych rokov vyrábané zelené obalové vysokohlinité sklá a tiež hnedé obalové vysokohlinité sklá, farbené MnO.Zloženie hnedého obalového skla v západnej Európe,ako uvádza Smrček A. v časopise Glastechnische Berichte 63 č. 10, 309, r. 1990, je nasledovné v hmotn. oxid kremičitý 71,74 i 1,57, oxid hlinitý 22,08 i 0,59 pri maxime 3,83 pre polobiele sklo a 0,28 i 0,07 pre hnedé ambrové sklo, oxid vápenatý 10,04 i 0,14, oxid horečnatý 1,96 t 0,9 l, oxid sodný 12,97 i 0,86, oxid draselný 0,76 i 0,43, oxid sírový 0,1 i 0,07 pre sklo zelené a 0,02 3 0,01 pre hnedé ambrové sklo, oxid chromitý 0,17 i 0,06 pre sklo zelené, pričom Z R 10 je 13,71 i 0,8 l hmotn. E ROje 11,99 i 0,95 °/o hmotn. a 2 R 10 E RO je 25,70 i 0,83 hmotn., kde Z R 30 je suma jednomocných oxidov alkalických kovov aZ RO je suma oxidov alkalických zemín.Zloženie súčasného zeleného a hnedého obalového skla vo východnej Európe, ako uvádza Smrček A. v časopise Glastechnische Berichte v tom istom pramení vyššie uvedenom a v časopise Sklář a keramik ä č. 6,161, r. 1985, má vyšší obsah alkalických oxidov.Zloženie priemerného skla v hmotnosti je nasledovné 72,03 1 1,00 S 103, oxid hlinitý 1,95 i 0,70 pri maximálnej hodnote 6,14 pre polobiele sklo, oxid železitý 0,35 j 0,16 pre zelené sklo a 0,28 i 0,09 pre hnedé ambrové sklo, oxid vápenatý 8,82 i 1,52, oxid horečnatý 1,93 i 1,2 l, oxid sodný 14,26 i 0,94, oxid draselný 0,45 i 0,31, oxid sírový 0,12 i 0,09 pre sklo zelené a 0,02 t 0,03 pre hnedé ambrové sklo, pričom E R 10 je 14,66 i 0,92 hmotn., E RO je 10,73 i 0,92 hmotn. a Z R 20 E R 0 je 25,47 i 0,97, kde 2 RZOje sumajednomocných oxidov alkalických kovov a suma R 0 je suma oxidov kovov alkalických zemín.Nevýhodou doterajších hnedých ambrových skiel je,že majú nižší obsah oxidu hlinitého, čo znemožňuje použitie hominových surovín, prípadne priemyselných 0 dpadov na dávkovanie alkalických oxidov do týchto skiel a súčasne nižší obsah oxidu hlinitého podmieňuje nižšiu chemickú odolnosť týchto skiel.Uvedené nevýhody odstráni alebo podstatne obmedzí obalové hnedé ambrové sklo so zvýšeným obsahom oxidu hlinitého podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 60 až 70 hmotn. oxidukremičitého, 4 až 8,5 hmotn. oxidu hlinitého, 7 až 11 hmotn. oxidu vápenatého, 3 až 6 hmotn. oxidu horečnatého, 10 až 15 hmotn. oxidu sodného, 0,5 až 5 hmotn. oxidu draselného, 0,27 až 0,8 hmotn. oxidu železitého, 0,01 až 0,2 hmotn. oxidu sírového a 0,01 až 0,2 hmotn. polysulñdov železa a alkalických kovov, pričom celkový obsah oxidu sodného a draselného je 11,5 až 15 hmotn., celkový obsah oxidu vápenatého a horečnatého je 13 až 14,5 hmotn. a celkový obsah oxidov alkalických kovov a oxidov alkalických zemln je 26 až 28 hmotnToto optimálne chemické zloženie obalovćho hnedého ambrového skla so zvýšeným obsahom oxidu hlinitého a s vymedzenými medzami celkových obsahov oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín umožňuje využitie hominových surovín,ako napr. živcov, znelcov, nefelinitických syenitov,čadičov, žúl a iných a tiež priemyselných odpadov a ich vzájomných kombinácií, na vnášanie alkalických oxidov do skla čo vedie k značným úsporám sódy pri uovnateľnej, prípadne nižšej energetickej náročnosti výroby v súčasnosti vyrábaného ambrového skla. Zvýšený obsah oxidu hlinitého v uvedenom skle zvyšuje chemickú odolnosť, čo zvlášť u obalových skiel je veľmi významné. Chemické zloženie skla umožňuje i zvýšenie relatívnej rýchlosti tvarovacích strojov.Použiteľnými surovinami sa môžu často vnášať do skla rôme sprievodné oxidy, prípadne ďalšie oxidy,ktoré môže sklo obsahovať bud len v stopách, alebo do maximálnej hranice 1 hmotn. pre oxid bámatý, oxid boritý, oxid lítny, 0,5 hmotn. pre oxid zinočnatý, 0,1 hmotn. oxid strontnatý, mangánatý, titaničitý a chromitý, 0,3 hmotn. pre chloridové anióny a do 0,15 hmotn. pre fluoridové anióny.r r 1 11 1 11 11 c. 1 2 3 Zlnžky 111111 obsah v s hmotnosti 1111.1 1111111113115- 1111.42 54.51 114.511 and 111111129 5.01 7.33 7,34 uxid vúpcnnly 7.79 l.17 7,31 111111 hurcňnutý .24 5.12 4,111 nxill nudný 11,9 11,31 11,07 111111 drurąclný 1.11 1.114 3.1111 cclkuvý uhsuh žullu vyjndrcný 1.1111 v 11212, 11.40 11.59 0.3.1 ruid sírový 0.05 (1.07 (LU) 1,1111111 r 111 y žclcxu 11 ulkuliuhývl knvuv 11.07 11.11 11,03 11111 oo 100.011 oo oo x 1120 13.01 13.1111 14,15 no 13.113 13.19 13.49 x 11,11 o 110 211.05 17,17 27.114 rvlulmz 1 °c 1 isna 14117 14711 mum-Ad 1 °Cl 1236 1715 1210 rląnht 1 7511 71111 7113 mmbnü. 101 55 s 51.4 sro rmluid 1 °C 1113 1117 1114 11115 19 | 1 1119 112 114 Chelickú 134111111141 vnći vode 1111 11.111 m 111.11 c 1 | 0.60 11.51 13.57V r l k l n d č. 4 5 6 Zložky skla »buh v b hmotnosti.mu Ilrusulny 1.11 1,114 3.011 oxid Iilny 0,1 ILIJO 0,011 in búrnný 0.00 0.50 0.00 chlomduvý uníún 0.04 0,115 11,10 celkový obsah železa vyjndrcný ako e 203 0.411 0.59 0.13 × 10 sírový 0.05 0.07 0,113 pulysulľidy cien u alkalických kuvuv 0.07 0.12 0.111 » 100 00 100,00 100 oo 5120 13.112 11.911 14.15 no 13.03 13.29 13.40 1. 1121.1 1- 1 m 10.115 17,27 27.04 ĺII)gKrZ lCl 1500 14110 1470 zmgmh, 1 t 1235 1224 12211 zluggnuľ CI 75 s 76 | 1 703 Luunhn C 554 76 | 1 m 3 hquidus 1 1120 1117 1124 11115 111 109 112 114 Chemická Lnlulnusł voči vod llnl 11.111 1.101.110 0.00 0.52 0.52V uvedených príkladoch vyhotovenia predstavuje E R 20 celkový obsah jednomocných oxidov alkalických kovov a E RO celkový obsah kovov alkalických zcmin,thank zodpovedá teplote tavenia skloviny, HQBETA 3 teplote kvapky dávkovanej skloviny, t,§ETA 755 teplote Littletonovho bodu mäknutia skla a tmggçAm homej chladiacej teplote skla, RMS predstavuje relativnu rýchlosť tvarovacích strojov. Chemická odolnosť voči vode bola stanovená podľa normy ČSN 70053 l - Stanovenie odolnosti skla proti vode pri 98 °C.Hnedé ambrové sklo so zvýšeným obsahom oxidu hlinitého je vhodné pre spôsob tavenia kontinuálny aj periodický v peciach vykurovaných palivami plynnými,kvapalnými, v peciach celoelektrických, aj v peciach s kombinovaným palivom. l pri zvýšenom obsahu oxidu hlinitého sa obalové skloviny typu ambr dobre vyfarbia a súčasne je možné využiť hominy a priemyselné odpady na vnášaníe alkalických oxidov do vsádzky, člm je možnć ušetriť značné množstvo sódy. So zvyšujúcim sa obsahom oxidu hlinitého v skle sa zvyšuje chemická odolnosť skla.Ambrovć sfarbenie skla sa dosahuje použitím redukčných prostriedkov na báze uhlíka, ako napr. koksu, tuhy, sadzl, drevených pilin, organických látok, atď., ktoré pri tavení vyhoria. Napr. pri použití sadzí V elektrických vaňových peciach je možné dosiahnuť ambrové sfarbenie množstvom 0,4 kg sadzl na 100 kg skla, zatiaľ čo v peciach vykurovaných plynnými a kvapalnými palivami je možné použiť množstvo sadzi pľlbl厾lC polovičné, podľa spôsobu tavby.Hnedé arnbrové sklo je určené na obalové sklo pre potravinárske účely, napr. pivné, vínové, muštové fľaše a pod., konzervárenské sklo na potraviny, pre zdravotnícke účely, napr. liekovky, pre chemické sklo napr. fľaše na chemikálie, pre kozmetické účely, napr. dózy a pod Ďalej je vhodné všade tam, kde je potrebné chrániť vnútomý obsah obalového skla pred účinkamisvetla zo zdravotných, hygienických alebo chemických dôvodov. Vysokohlinité hnedć ambrové sklo je možné vyrobiť pri použití bežne známeho príslušného množstva redukčnćho prostriedku vo všetkých typoch pecí kontinuálnych i periodických s rôznym ohrevom. Dané zloženie skla umožňuje využitie hominových surovín a vhodných priemyselných odpadov, obsahujúcich alkalické oxidy,čím je možné dosiahnuť značnú úsporu sódy a pri tavenl skloviny tiež energie.l. Obalové hnedé ambrové sklo vhodné najmä na strojovú výrobu fliaš a obalového skla, so zvýšeným obsahom oxidu hlinitého, obsahujúce ďalej oxid kremičitý, sodný. draselný, vápenatý, horečnatý, železitý a slrový,vyznačujúce sa tým, žeobsahuje 60 až 70 hmotn. oxidu kremičítého, 4.0 až 8,5 hmotn. oxidu hlinitého, 10,0 až 15,0 hmotn. oxidu sodnćho, 0,5 až 5,0 hmotn. oxidu draselného, 7,0 až ll hmotn. oxidu vápenatého, 3,0 až 6,0 hmotn. oxidu horečnatćho, 0,0 l až 0,2 hmotn. oxidu sírového, 0,0 l až 0,2 hmotn. polysullidov železa a alkalických kovov, pričom celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitýje 0,27 až 0,8 hmotn., celkový obsah oxidov alkalických kovov je ll,0 až 15,0 hmotn.,celkový obsah oxidov kovov alkalických zemln je 13,0 až 14,5 hmom. a celkový obsah oxidov alkalických kovov a alkalických zemin je 26 až 28 hmotn2. Obalové hnedé ambrové sklo podľa bodu l,vyznačujúce sa tým, žeďalejobsahuje stopy až l hmotn. oxidu lítneho, stopy až l hmotn. oxidu bámatého, stopy až l hmotn. oxidu boritého, stopy až 0,l hmotn. oxidu strontnatého,stopy až 0,5 hmotn. oxidu zinočnatého, stopy až 0,l hmotn. oxidu mangánatého, stopy až 0,l hmotn. oxidu títaničitého, stopy až 0,l hmotn. oxidu chromitého, stopy až 0,3 hmotn. chloridových aniónov a stopy až 0,15 hmotn. fluoridových aniónov.

MPK / Značky

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083

Značky: obalové, hnědé, ambrové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-277743-obalove-hnede-ambrove-sklo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obalové hnedé ambrové sklo</a>

Podobne patenty