Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt

Číslo patentu: 277693

Dátum: 14.05.1991

Autori: Horochonič Jozef, Tall Andrej, Lichvár Milan, Sabadoš Július

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexánu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 % hmotn. cyklohexánu, 10 až 50 % hmotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 % hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 % hmotn. vody.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 14.05.91 PRJEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.06.94 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu LICHVÁR Milan Ing. CSc., Michalovce, SK HOROCHONIČ JozefIng., Strážske, SK TALL Andrej RNDr., Strážske, SK SABADOŠ Július Ing. CSc., Strážske, SK(54) Názov vynálezu Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôtRiedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexanu a chemicky ncupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 hmotn. cyklohexánu, 0 až 50 hmotn. alkoholových podielov z rektifrkačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 hmotn. vody.Vynález sa týka riedidla a/alebo rozpúšťadla náterových hmôt na báze cyklohexanu a chemicky neu pravených produktov jeho oxidácie.So stúpajúcimi požiadavkami na povrchovú úpravu materiálov rastú ako kvalitatívne aj kvantitatívne nároky na výrobu náterových hmôt, a tým aj na výrobu ich riedidiel a rozpúšťadiel. Nedostatok prvotných zdrojov pre výrobu organických riedidiel a rozpúšťadiel vyvoláva potrebu hľadania náhradných surovinových zdrojov,predovšetkým vo vedľajších produktoch technológie organických výrob.V priemysle náterových hmôt sa používajú riedidla a/alebo rozpúšťadlá, ktoré sa v prevažnej miere pripravujú vzájomným miešaním niektorých uhľovodíkov,alkoholov, éterov, esterov, ketónov a iných organických zlůčenín. Zloženie riedidla resp. rozpúšťadla je determinovane Ěožiadavkami na vlastnosti tinálneho produktu(Vít I. - ech V. Výroba náterových hmôt , SNTL Praha 1977 Niellan I. Industrial Solvents Handbook 1970 Kašpar F. Výber rozpúšťadiel pre tilmotvornć laky,Pardubice 1972 Drinberg C. A., Jeko E. F. Rastvoriteli dľa lakokrasočnych materialov., Ieningrad, Chemie 1980). Najviac požadovanými vlastnosťami sú predovšetkým dobrá vzájomná známlivosť, vhodná prchavosť, dobrá. znášanlivosť s náterovými hmotami,nízka toxicita, hygienické nezávadnosť a ďalšie.Najčastejšie používanými zložkami riedidiel alalebo rozpúšťadiel sú toluén, xylén, etylacetát, amylacetát,etylénglykolmonoetyléter, C 2 až C 5 alkoholy, acetón a ďalšie zlúčeniny.Uvedené organické látky sa v prevažnej miere vyrábajú ako hlavné produkty technológie so značnou energetickou a surovinovou náročnosťou. Menšie množstvo používaných üožiek riedidiel alebo rozpúšťadiel predstavuje vedľajšie produkty chemických technológií. Ich množstvo sa však, z dôvodu zvyšovania selektivity procesov na žiadané produkty, znižuje. Obmedzovanie energeticky a surovinovo náročných výrob, ako aj uvedené zvyšovanie selektivíty technologických procesov vedie k hľadania možných nových zložiek riedidiel alebo rozpúšťadiel, predovšetkým vo vedľajších produktoch, prípadne v tzv. odpadných produktoch.Jednou z možností ekvivalentnej náhrady niektorých druhov riedidiel a/alebo rozpůšťadiel je využitie produktov z výroby cyklohexanónu z benzénu. Známe je použitie chemicky neupravovanej frakcie zmesi alkoholov a iných organických zlúčením, ziskanej z destilačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu (Čs. A 0 240 329). Táto ůakcia je vedľajším produktom z procesu spracovania reakčncj zmesi oxidácie cyklohexanu vzduchom. Je získaná v procese ratinačnej rektifikácie surového cyklohexanolu a tzv. bezvodej zmesi ako frakcia predných alkoholových podielov pri teplote hlavy kolóny 135 až 155 °C a za atmosferickćho tlakuJej hlavnými zložkami sú n-pentanol, cyklopentanol,butanol, hexanal a cyklohexanón. Proces rektiñkácíe je uskutočňovaný tak, aby tzv. predné alkoholové podiely neobsahovali viac ako 2 hmot. vody.Moditikáciou postupu použitia frakcie tzv. predných alkoholových podielov z rektifikačného delenia bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu je aplikácia tých 40to alkoholov upravených hydrogenáciou ako zložky riedidiel a/alebo rozpúšťadiel náterových hmôt (Čs A 0 271 537). Vylepšením tejto aplikácie alkoholových podielov je využitie hydrogenátu uvedenej frakcie s teplotou varu 100 až 162 °C pri tlaku 0,1 MPa s obsahom vcdy 0,1 až 2 hmot., pričom zvyšok sú alifatické alebo cykloalifatickć alkohol , aldehydy, kolóny a estery so 4 a 6 atómami uhlíka ( s AO 270 826).Pri štúdiu možnosti náhrady ďalších zložiek riedidiel alebo rozpúšťadiel náterových hmôt sa zistilo, že ako dve ďalšie hlavné zložky na uvedený účel je možné použiť cyklohexán a zvyšky z destilačného delenia bezvodej zmesi cyklohexanolu a cyklohexanónu, ktoré obsahujú 1 až 25 hmotn. cyklohexanolu, až 13 hmotn. butoxycyklohexánu, až 3 hmotn. bicyklohexylu, až 10 hmotn. bicyklohexyléteru, až 3 hmotn. butylcyklohexanónu, až 2 hmotn. cyklohexenyl-cyklohexanónu, až 3 hmotn. dipentyléteru, až 3 hmot. pentylcyklohexánu, až 2 hmotn. cyklohexylcyklohexánu a ďalšie organické zlúčeniny. Uvedené destilačné zvyšky sa v súčasnosti spaľujú.Podstatou riedidla a/alebo rozpúšťadla náterových lunôt na báze cyklohexanu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu, podľa vynálezu je, že obsahuje 20 až 75 hmotn. cyklohexanu, výhodne 40 až 65 cyklohexanu, 10 až 50 lnnotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, s výhodou 20 až 45 hmotn. alkoholov, až 25 hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi, s výhodou 5 až 10 hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu a maximálne 2 hmot. vody.Produktami oxidácie cyklohexanu vzduchom sú chemicky neupravený destílát z oddeľovania ľahko prchavých zložiek z tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od cyklohexanolu a cyklohexanónu a ťažko prchavých zložiek a destilačný zvyšok zo separácic cyklohexanolu z destilačného zvyšku rektiñkácie cyklohexanónu.Podľa požiadaviek na vlastnosti riedidla alebo rozpúšťadla sa upravuje vo vyššie uvedených rozsahoch koncentrácia ich zloženia. Pri potrebe zvýšenia cdparivosti produktu sa v zmesi zvyšuje obsah alkoholových podielov. V pripade požiadavky míženia odparivosti riedidla alebo rozpúšťadla sa v mresi zvyšuje obsah zvyškov z destilačnej separácie cyklohexauolu. Zmenou procesov koncentrácie všetkých troch zložiek je možné podľa potreby ovplyvňovať destilačnú krivku riedidla.Tieto riedidla a/alebo Iozpúšťadlá sú vhodné pre syntetické náterové hmoty, napríklad pre laky triedy c 2001.Výhodou tohto vynálezu je vyuätie produktov oxidácie cyklohexanu vzduchom, tzv. alkoholových podielov a zvyškov z destilačnej separácie cyklohexanolu ako zložiek anesných riedidiel a/alebo rozpúšťadiel. Tieto produkty sa v súčasnosti zhcdnocujú pre energetické účely, avšak ich použitie v farmaceutickom priemysle je evidentne efektívnejšie.Príklad 1 (riedidlo ACH-55-40-5) Na pripravu 1 kg finálneho rozpúšťadla resp. riedidla sa použije 0,55 kg cyklohexánu, 0,40 kg alkoho- 5 lových podielov, 0,05 kg destilačných zvyškov. Rozpúšťadlo resp. riedidlo má tieto parametre hustota 0,884 g/cm 3, odparivosť 33,7 riediteľnosť vyhovuje pre syntetické farby a laky S 2000 a S 2001, číslo kyslosti pod 0,3 mg KOH/g, 10Na prípravu l kg finálneho rozpúšfadla resp. riedidla sa použije 0,65 kg cyklohexánu, 0,30 kg alkoholových podielov, 0,05 kg destilačných zvyškov. 15 Rozpúšťadlo resp. riedídlo má tieto parametre hustota 0,881 g/cm 3, odparivosť 39,5 riediteľnosť vyhovuje pre syntetické farby a laky S 2000 a S 2001, číslo kyslosti pod 0,3 mg KOH/g.Na prípravu 1 kg fmálneho rozpúšťadla resp. riedidla sa použije 0,60 kg cyklohexánu, 0,40 kg alkoholových podielov. Rozpúšťadlo resp. ríedidlo má tieto parametre hustota 0,851 glcm 3, odparívosť 27,8 rie- 25 diteľnosť vyhovuje pre syntetické farby a laky S 2000 a S 2001, číslo kyslosti pod 0,3 mg KOH/g.Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexanu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu cyklohexanónu,vyznačujúce sa tým,žepo 2 ostávaz 20 35 až 75 hmotn. cyklohexánu, s výhodou 40 až 65 cyklohexánu, 10 až 50 hmotn. alkoholových podielov z rektiñkačného delenie Izv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, s výhodou 20 až 45 hmotn. alkoholov, až 25 hmotn. zvyškov z destilácíe cyklo- 40 hexauolu z uvedenej bezvodej zmesi, s výhodou 5 až 10 hmotn. týchto zvyškov a maximálne 2 hmotn. vody.

MPK / Značky

MPK: C09D 7/12

Značky: riedidlo, nátěrových, hmot, rozpúšťadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-277693-riedidlo-a-alebo-rozpustadlo-naterovych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt</a>

Podobne patenty