Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auto vynálezu LANDA VÁCLAV ing. csc., PRAHA(54) Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy lz(57) Tvarově složité formy, zejména 5 dutinami a/nebo negativními úhly, pro galvanoplastické postupy se zhotovují tak, že se základní předmět- model výrobku opàtři nejprve separační vrstvou a poté se zatlav či do zalévaci hmoty. Po ztuhnutí zalévaci hmoty se předmětvyjmé a funkční povrch ~ takto vytvořené formy se zvodíví. Poté se forma podrobí galvanoplastickému nanesení skořepiny. Ke tvarování prostoru formy se s výhodou použije tvarovaná vložka.vynález se týká způsobu výroby tvarově složitých forem pro qalvanoplastickć postupy,zejména forem s tvarově složitými dutinami, popřípadě s neqativními úhly.V söučasné době se formy pro tvarově složité výrobky zhotovené galvanoplastickým postupem zhotovují z kovů, nejčastěji z mosazi, a to mechanickým způsobem, například brouňcním, obrábčním nebo frćzováním. Jejich yýroba se komplikuje zejména při zhotovování forem s dutinami V důsledku jejich obtížného proměřování. V těchto případech dochází často také ke značné zmetkovitosti v důsledkuĺnedostatečné hladkostí jejich funkčních povrchů. Tyto okolnosti nepříznívě ovlivňují možnosti ekonomické a kvalitativnů uspokojivé galvanoplastické výroby forem, zejména forem dvoudílných a vícedílných, u kterých dochází k otiskování styčných hran.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické povrchy podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se základní předmět nejprve opatří separační vrstvou a potom se otiskne do zalěvací hmoty, po jejímž ztuhnutí se předmět vyjme a funkční povrch takto vytvořené formy se po zvodivění podrobí galvanoplastickému nanesení skořepiny. Ke tvarování prostoru formy se s výhodou použije tva rovaná vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních součástí, jejichž části mají být opatřeny galvanoplasticky vytvořenými protikoroznímí,protierozními a protikavitačními vrstvami. Zhotovená forma umožňuje výrobu povrchové hladké skořepiny a její užití je opakovatelné. V důsledku separační vrstvy je vyjímá ní předmětu ze zalévací hmoty hladké a bez potíží, přičemž povrch formy dokonale otískuje funkční povrch předmětu a nevykazuje nežádoucí dutinky a/nebo bublinky, které by zhoršovaly kvalitu konečné skořepíny. Takto vyrobené skořepiny není nutno dále opracovávat. x PříkladForma pro výrobu tvarově složité strojní součástí, jejíž funkční část má být opatřena galvanoplastíckou ochrannou vrstvou byla zhotovena tak, že se strojní součást nejprve opatřila souvislou separační vrstvou a potom se otiskla do speciální zalévací hmoty na bázi plastů. zalévací hmota má kompaktní strukturu, tj. bez dutinek a bublinek a vykazuje minímální smrštování při tuhnutí. Model strojní součástí se do této zalévecí hmoty zatlačí a po jejím ztuhnutí se opatrně vyjme. Ke tvarování prostoru formy se použila tvarovaná bronzová vložka. Hladké funkční plocha formy se potom zvodiví vodivým lakem a potom se na ni v galvanizační lázni vytvoří při použití pomocné agendy skcřepina požadované tlouštky. Po opatrném sejmutí skořepiny z formy se galvanoplastický postup opakuje.základnímjpředpokladem dokonale hladkého povrchu skořepiny je hladkost funkčního povrchu formy.. Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy, vyznačujicí setím, že základní předmět opatřený separačni vrstvou se oťiskne do zalévací hmoty,po jejímž ztuhnuti se předmět vyjme a funkčná povrch takto vytvořené formy se po zvodivěni podrobi galvanoplasçickému zhotovení ďkořepląy.způsob výroby podle bodu 1, vyznàčujíci se tím, že se ke tvarovánł prostoru formy.po užije tvarovaná vložka.

MPK / Značky

MPK: C25D 1/00

Značky: forem, výroby, postupy, složitých, tvarově, galvanoplastické, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-270610-zpusob-vyroby-tvarove-slozitych-forem-pro-galvanoplasticke-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy</a>

Podobne patenty