Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) .Autor vynálezu ROUŠAR vo doc. ing. orsc., LUKÄŠEK PETR ingq PRAHA(54) Způeob koncentrace chromu v elbáneken louženei(57) Úůůen je nahromeděni chrnnu veforně picotitu přítomného ve zbytcich vyluhovene elbúneké železoniklove rudy. Poetup epočivú V ranulonetricken roztřiděni rozdru ené event. předeuěené suroviny na frakoe o přibližně etejné hmotnosti. Jednotlivé frekce jsou potou podrobeny magnetické eeperaci.Vynález se týkd způeobu koncentrace chronu v slhůnskso louženci. Nahronadiní chroeu ná ueožnit jednak racionální využití obsahu chrouu e příbuzných lagujících prvků V albúnekóu louženci a eouěaenä uoožnit zpracování syntatíokěho aagnetitu, ktorýtvoří podstatnou část tohoto odpadu.Pro izolací chronu z albánekáho loužsnce neexietuja vyhovující postup.Podle literatury, Z. Růžičkovd s kolektiv Rudy 33. 9, (1984) 254 Je to z čúeti dáno tíe, že cca 75 z celkového obsahu chronu ktorý činí oos 2.32 haot., je vdzáno vs forlěícotitu Fe M Or Al O . a oce 25 chronu Je obsaženo vs formě tueho roztokBiłtŕdygsĺäuąetiłĺcâroegtřzügoegt bude při aagnsticks eeparsci tvořit hlavní podíl nenagnetické frekcs.z literatury, Z. Růžičkvó a kol., Hutnícka listy, gł. l (1986) ll, je znéoo, že lze po aagneticke eeparací ziskat nanagnatický podíl s 2,8 až 3,5 haot. při výnosu 55 až 60 hsot. a po další soparaoi z magnetického podílu zíekat v nanagnetickén podílu 3,5 až 4,5 haot. cr při výnosu 20 až 25 hlot. spojene magnetické podíly (cca 30 až 40 S hmot.) eěly ještě l 5 až l,B hmot. Cr. chemická oddělení chronu bylo také studovano, ale Ja spojano e nürůston obsahu elkàlií v zbývsjícía loužsnci. Zgýlený obeah elkelií vadi při náalednán hutniokán zpracování loužence (viz z. Růžičkvá Rudy g. 9 (1954) 264).Uvedené nedostatky odstraňuje způsob koncentrace chrouu v elbúnekda louženci podle vynllazu. Osho podstate epočívá V tou, že es loužsnec po předchozí rozdružsní na eitsch, e výhodou ne rotaöních bubnovýoh eítsoh podrobí granuloaetrickénu roztřídční ne fluidní vrstvě do frekcí o stejne střední hmotnosti částic, které ee potoe kontinualni zbavuji noaegnatiokóho podílu na asgnstickaa separltoru.Základní výhoda způeobu podle vynilszu epočívd v too, že unožňuja zíekat koncentrat chronu s obeehen 16 až 23 ohronu, ze současnóho snížení obsahu chroeu v odpadu pod 1.6 hmot. K další výhodám způsobu patří skutečnost. že dělicí proces probíhd v tuhé fázi bez použití dallích ldtek a bez vzniku odpadu. Koncentrdt i nenagneticky zbytek z procesu vystupují v sucho preäkovitó foraě. způsob epoćivá v rozdružení slbánakého loužsnce na síti e v jeho podsní do fluidní auőirny, kde dojde ks snížení obsahu vlhkoetí pod 2 hmot. Součaeně zde dojde k rozdölení zrn podle prehove rychlosti úlatu. Kontinuálně zachycované podíly úletu v cyklőnech Jsou potoe podrobsny granulonstrickanu vytřídční. ktoré na za úkol vynezit frakce o stejné střední hmotnoeti zrna. Z těchto frakcí je potom v elektrouagnetickón eeparatoru oddőlana neaagnotická část, rsprezentovaná vysokým obeahoa picotitu a příoiseni oxidů železa a křeIone.Způsob podle vynàlazu je dále blíža popsán na dvou příkledsch provsdsní, uskutočněného v loboratornín oäřítku vaàdkovýe poetupsn.Provozní vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a podíl e čàsticeai nad 70/ua (85.0 g, tj. 23.3 hnot.). Každá z těchto frakcí byla dále rozdělena na dvě stejně velké části podle prohová rychlosti úlatu. K dělení aloužila laboratorní kolonka o průměru (vnitřnís) 53 nm a délky 80 ca s roštse o průměru 60 nn ze alinutó frity. úlet byl zachycován na diskovaa filtru se ailonovou filtrační vložkou. Rychlost nosného média v kolonce (vzduch 0 ľ°P 1 °ť 5 25 až 30 °C) byla během pokusu zvyäována tak dlouho, až došlo k ůlotu.přibližně Jedná poloviny náplnł kolonky (objonový zlonek). Tín byly zíekány frekce, která ob 2 CS 270 387 B 1eahuji částica o přibližně stejné otřednl hmotnosti. Ziekaných oo frakci bylo rozdělo no na laboratornin nagnetickán aeparátoru při otoupajici intonzitě magnetického polena frakca podla kleeajici magnetické auoceptibility, přičemž vybrané podily byly epo jony a označony Jako nenagnetický koncentrát.Při výběru frakci byl použit konproniomezi výtěžnooti chromu A jeho ohoahen v nenagnotickéa podilu koncontrátu, naleznný nuA nerickýn řošonin oatanatickaho Iodelu aeparaca. Obsah chronu v noaagnetickemkoncentrátu o celkovú hnotnooti 16,6 g (4.6 ) činil l 65 hmot celkový výtěžok chronu (při povodnin obaahu 2,35 hmot. Cr v olbúnokóm loužonici) oo pohyboval kola 32 . Zhývajici magnetický podil obsahoval 17 cr.Provozni vzorek 400 g olqánekého loožence byl rczdružon ne rotočnio bubnovén site o průměru oka 0,6 nn a vysuäen v laboratorni ouäárně při 120 °C do konatantni hmotnosti (364,0 g). Vyouäoný vzorek byl padrobon gronulomotrickáou rozboru, přičanž byl rozdělen na 4 frakce o přibližně stejné hmotnosti podil s velikosti zrna pod 20/um (96,0 g),podil 20 až 50/un (96,2 9) podil 50 až 70/um (87,1 g) a podíl e čáatice-1 nad 70/un(84,7 g). Každá z frakci byla dále rozděleno na dvě přibližně stejně velké (hmotné) části podle prahovó rychlosti úlotu. K děleni eloužilo laboratorní kolonka o vnitřnin průněru 63 nn a délky 80 on, o roěton o průměru B 0 nn ze olinutá frity. Úlot byl zachycován na diokovén filtru ae oilonovou filtrečni vložkou. Rychlost nosného rádio v kolonce (vzduch o teplotě 25 až 30 °c) byla během pokusu zvyšována tak dlouho, až doälo k úletu přibližně jedné poloviny náplně kolonky (objenový zlonek). Tim byly ziokány frakce. ktoré obsahují öáotica o přibližně stejné atředni hnotnooti. Ziskaných oon frokci bylo rozdělono no lahoratornin nognetickán ooparátoro na frakce podle klaoajici magnetické ouoceptibility e recyklen l 4 (poměr přiného o zpětnáho toku). Vybrané nenagnotické frakca byly opojony a označeny ako nomognetický koncentrát. Tato nenagnotická frakce měla po spojeni oboch chromu 23.5 hmot. a výtěžnoot chrouu dooáhlo 48 . Hmotnost frakce činila 4,8 g (l 3 ). Obaah ohromu ve opojoné neoagnoticke frakci klaol na hodnotu 124 hmotnosti tedy téměř na polovinu oproti pavodnieu obsahu chronu V nazpůsob koncontraco chromu v olbánokóm loužonci, vyznačujici ae tim, že ae loužonac po přadchozin rozdruženi na oitech o výhodou rotačnich bubncvých eitoch, podrobi grenulonetrickámu roztřiděni na fluidni vrstvě do frakci o přibližně atejné hmotnosti, ktoré se potom kontinuálně zbavuji nemagnetického podilu pomoci magnetické oeparace.

MPK / Značky

MPK: C22B 34/32

Značky: louženci, koncentrace, albánském, chromu, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-270367-zpusob-koncentrace-chromu-v-albanskem-louzenci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob koncentrace chromu v albánském louženci</a>

Podobne patenty