Spôsob hydrofilizácie povrchu ocele tahanej alebo valcovanej za studena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Prihlúscuné 2110 as m) 0 G(1 N 8. FEDERÁLNÝ Unao (40) Zvcrćjncnć 16 us as PRE VYNÁLEZY (45) Vydané 27 07 91 .~-7-.~u- ~ .PAvLovIč JAROSLAV ing., KRAJČI JÁN, ing. csc., FÁPŽŽ STANISLAV ing. css., NDV KUVÁ ZUZANA ing., BRATISLAVASpôsob hydrorilizácle povrchu ocele ťahanej alebo valcovanej za studena(57) Účelom rilšenla je zabezpečenie hydrofilného povrchu ocele ťahaneaa 1 ebo.volcovanej za studena. Takýto povrch je vhodný podklad na aplikáciu ľubovoľných náterových systémov. uvedeného účelu sa dosiahne v podstatne kratšom čase v porovnaní 5 bežne používanými postupmi, sposobom hydroti~ lizácíe povrchu ocele podľa vynálezu, ktorý spočíva v hydrolýza mastiva pôsobením kyseliny zo skupiny zahrnujúcoj kyselinu sírovú, kyselinu aolnú, kyąiínu fosforačnú,kyselinu šťavelovú, kyselinu citronovú,kyselinu vinnú alebo ich zmesami a v.následnom rýchlom odstránení produktov hydroľlýzy mastlva bežnými odmastnovacími prostredkami.vynález ba týka hydrofilizeoie povrchu ocele ťehenej ze studena alebo výrobkov z nej používaných ne výrobu pórobetónu. Hydrorilizeois sa uskutoční pomocou hydrolýzy mastiva kyaslincmi a odstránenie produktov hydrolýzy mestivs poeobením odmsstnovecíoh prostried kov. |V súčasnosti sa na výrobu výstuží do pőrobetónu používa prevažne oceľ 10 216 valcovená za teple. Pred aplikáciou protikoróznej odmeny výstuží je podľa ČSN 03 8221 s ČSN 73 1303 potrebná túto oceľ čistiť. Kontinuálne mechanická čistenie nie Jevyrieäená pre celý sortiment vyrábaných ocelí. Nie je k dispozícii ani vhodná kontinuálne chemická ćictenio ocele. Morenie hotových zvarovených sietí nepripúaťa ČSN B 221.Vzhľadom na to, že čistenie ocele 10 216 je technickyaj ekonomicky národná, uvažuju un unhruuiť Ju oceľou li 373 ťahsnou ze studena. Povrch tejto.ooa 1 e je bez okují u korúznyuh niudln. Pri jaj výrobe sa vsek používajú maetivá /priemyslové mydio. etouren váponatý, profil 5,atů./, ktoré apoaobujú hydrofćbnosľ povrchu. Pretože na antikoróznn nnhvunu vyntnzí nu úruhciónu aa uuiivejú vodou rieditoľná dieporznú ndteruvd hmuiy, ~ju otrubna zsbozpoñiľ zmáüstsľnost povrchu ocele vodou. Bežne používanú spôsoby hydroti lizacie nie sú na tieto účely dostatočne účinné e rýchle.Vudľu vynáluzu sa hydrofilizáois ocele ťshannj alebo valcovanej za studene dosiahne hydrulýzou maetive posobením kyseliny zo akupiny zehrňujúoaj kyselinu sírovú, kyselinu soľnú, kyselinu fosforečnů, kyselinu stavelovú, kyselinu citrónovú, kyselinu vinnú alebo ich zmesí pri teplote 15-90 °C počas 0,5 až 5 minút e koncentrácie 5-15 t hm. Odstránenie produktov hydrolýzy sa zabezpečí bežne používanými odmeetňovecími prostriedkami. V doeledku toho, že produkty hydrolýzy mastív sa ľahšie odstraňujú pôsobením odmastňovacíoh prostriedkov ako samotná mestivá, pri využití predmetu vynálezu dôjde k podetetnemu ekráteniu procesu hydrotilizáoie povrchu ocele.Možnosť využitia predmetu vynálezu je zrejmá z uvedených príkladov Príklad 1uvoľnený zvitok ocele ll 373 ťahanej za etudene sa ze účelom hydrolýzy mestiva ponorí na 1 až 3 minúty do 5 az 15 t kyseliny sírovej teplej 40 ° až so °c. Po odkvapkení sa zvyšok kyseliny odstráni oplechom v studenej vode, potom sa produkty hydrolýzy v príbehu 1 až 3 minút odstránia v odmastňovacmn roztoku 2,00 k hm. íosforačnanu trojsodneho, 1,50 t hm. kremičitanu dvojsodnáho, 1,50 8 hm. uhličitsnu eodnáho, 3 k hm. hydrokidu sodného e 0,02 t hm. alkylarylsulfonenu sodnáho, pri teplota 85 ° až 95 °C. Ďuluj ua ouuľ opiáohns v horúcej vode e vysuäí prúdom tepleho vzduchu v sušiarni. Do kunnly ntvk eIntenzIvnn pôsobenie odmeetňovsoleho roztoku e opleohov as zabezpečí vhodnym vxhruoným zouiudunim umiuuinuným no noeiói zvitku. .Uvuľnuný zvitok oouio 11 373 ťahený za studena on poncrí do 7 už 15 K-nej kyseliny ľusíoročnej pri teplota 15 ° až 22 °C ne 1 až 3 minúty e oplsohne etudenou vodou. Vhodnvm viuuecným zariadením umlastneným na nosiči oceľovdho zvitku se zabezpečí dokonalý a účinný styk povrchu ocele e kyselinou a oplechom. Ďalej sa oceľ rovná, etrihá a zvára do sietí bežnwnspösobom. Siete sa odmastňujú ponorom vo vodnom roztoku 4,00 t hm. rosforečnanu trojsodnáho, 2,00 k hm. kramioitenu dvojsodnáho, 2,00 K hm. hydroxidu sodného a 0,03 t hm. alkylpolyglykoláteru pri teplote 85 ° až 95 °C počas 1 až 3 minút.Preoytok odmaaňovaoieho roztoku se odstráni studeným oplechom a horúcim paeivečným oplechom.Q Na zvarená výstuže z ocele ll 373 ťahanej za studena se pôsobí 10-15 t-ným roztokom kyseliny citronovej 50 ° až 90 °C teplej počas l ež 5 minút. Zbytky kyseliny saodstránia studeným opĺachom. Udmastňovanie v kúpeli prebieha vo vodnom roztoku 1,00 hm fosforečnanu trajsndného, 1,50 hm. uhličitanu sadného, 1,00 hm. kremíčitanu dvojsod ného a 2,00 hm. hydroxidu sodnéhu laž 3 minúty pri teplote 85 ° až 95 °E. Potom nasladuje studený oplach vodou a horúci pasivačný oplach v roztoku 0,25 až 0,75 k hm. dusita nu sudného.Spôsob hydrofilizácie povrchu ocele ťahanej alebo-válcovanej za studena bežne používanými ndmastüacímí prostriedkami vyznačujúcí sa tým, že pred odmastňovanim.sa na oceľ pôsobí pri teplote 15 až 90 UC poćàs 0,5 ~až 5 minút 2 až 15 kyselinou zo skupíny zahrňujúcej kyselinu sirovú, kyselinu soľnú, kysàlinu tosforečnú, kyselinu šíavalovú,kyselinu cltronovú, kyselinu vinnú alebo ich zmesami a opláchna vodou.

MPK / Značky

MPK: C23G 1/08

Značky: ocele, valcovanej, povrchu, studena, spôsob, hydrofilizácie, tahanej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-270152-sposob-hydrofilizacie-povrchu-ocele-tahanej-alebo-valcovanej-za-studena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob hydrofilizácie povrchu ocele tahanej alebo valcovanej za studena</a>

Podobne patenty