Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

S.SVENSK POPIS WNÁLEZU yo 142(75) Autor vynálezn DIAČIKGVÄ ANNŘIĚIIQÍCPČPRAD onmmmžä mmm 1.,., cšc., svm,sznxmv I 110 mm ing., roman(54) 4 Sposob výberu liapergítorov organických pignen-. tov pre farbenie polypropylénu(57) Pri farbeni polypropylénových vláken vo hlpte je pútreně loaiahnúť vyooký ~ Letupen liapergicie piglentov. K tonu účelu sa používajú organické dispergátory,ktoré zlepšujú bonogenizíciu pigncntov v to enine olypropylćnu. Řieienie sa týka späeobu v beru diapergätorov organických pignentov pre farbenie polypropylénu hoinoteníl inrračervcných epoktier zoznanennnýcb ponocou fourierovskćho infra červeného nikroekopu 2 Iikrotolovŕch rezov-žranúl farebných koncentrútov á oblast farebných flokúl. Pritom vhodné dispergitory musia byť prítomné to flokuslách, v dôsledku čoho vykazujú charokte~ tickć absorpüné pásy v oblasti 3050 až 12750 cl-1 a V oblasti 1700 až 1480 cn 1 šsa neleni intenzita o tvar pignetových ~abaorpčných pásov v porovnaní oo spektrali pívolných nelispergovaných pignentov.Vyadlez sa týka spĺsobu výberu dispergdtorov organických pignentov používaných pre farbenie polypropylénu, a to netédou fourierovskej infračsrvenej nikrospsktronetrie.Pri príprave polypropylénových vldken farbených vo hnote koncentrútovýn spbsobon sa používajú níakonolekulové organické ldtky - dispsrgdtory, ktoré najü zlepñit výsledný stupcn dispergacie pigneutov v hnote vléken. Nedostatoönd dispergacia pignentov vo farebných koncentrdtoch alebo vldknach sa prejavuje enisteneiou farebných flokúl, ktoré vznikajú v tavenine v důsledku odnisäavania oblastí tvoriacich sa konplexov pignent - organickú fáza od bývajúcej taveniny polypropylénu. Takto vytvorené flokuly zostdvajú zachované aj v stuhnuton stave pripravsnej farebnej dispersie. Čín sú silnejlie internolekuldrne interakcie nedzi čisticani pigneatov a organickýn prostrsdín, týn sú farebné flokuly konpaktnejiie a horlie sa disperguju v tavenine polypropylénu. Úlohou priddvanýchĺdiepergétorov je podielat sa na vytvdraní konplexov pignent - organickú fdza, ktoré turia farebné flokuly. Dispergdtory najú braniť vzniku pevných internolokuldrnych väzieb, a týn naisťovať lepšiu dispergovateľnosť častíc picnentov v podnienkach honogenizácie koncentrdtu a tavoniny polypropylénu.Doterajlis postupy hodnotenia kvality disporgdtorov oraaickýchpignentov sú aaloäené na sikroshopickon pozorovaní veľkosti častíc - flokúl v hikrotoaových reaoch granul farebných koncentrétov. V nikroekopickon obraze sa hodnotí Itatiotieké zastúpenie veľkosti jednotlivých častíc- flokúl a plocha týchto častíc vzhľadon ku celkovej ploche pozorovanéhe režu. Uvedené hodnotenie nd len relatívny charakter, nakoľko veľkost opticky sledovaných častíc flokúl je advisld od nnohých technologických podnienok prípravy koncentrdtu, najal teploty hnetenia taveniny polypropylénu, pignentu a disperzdtora. Výsledky štatistického nikroskopického hodhotenia neposkytuju iadne udaje jak e diepergovateľnooti flokul v ndslednon procese honogenindcie tavsniny koacsntratu a taveniny polypropylénu, tak o fynikdlnej aktivite použitého disperçdtora pri tvorbeflokúl.Zistili sne, is uvedené nedostatky je nolné vyrieitf ponocou infraäervených spsktisr nsraných nikrospektronetrickou technikou pomocou fourierovského nikroskopu, ked veľkost neranej plochy v nikrotonových renoch zranil farebných koncentrdtov sa vynedaí za použitia clony, weľkost ktorej sa nastaví podľa veľkosti najdenej farebnej častice - flokuly. Zistili sne, že v takto aasnanenaných spektrdch je potrebné hodnotiť tie oblasti vlnočtov, kde sa vyskytujú charakteristické absorpćné pdsy disporgétorov a pignsntov. V oblasti valenčných vibrdcií vodíkových väzieb, t. j. 3050 al 2750 cn 1 se vyskytujú len absorpčné pdsy polypropylénu a dispergdtorov. Te dovoľuje posudzovať pritonnostç resp. neprítonnosť diepergatora vo flokule. V oblasti 1100 al 1480 cn 1 sa vyskytujú len abeorpčné pdsy pignoatov, ktoré sú v provdlnej vačline citlivé na prejav rospúltadlového efektu, kedy vo funkcii roapúäťadiel vystupuje tavoninn polypropylénu a diopercdtory. ľyaihdlnou podstatou rozpúäťadlového efektu sú iaternolekalové interakcie aedai poldrnyni vdabani pignentu a aepo- ldrnyn organickýn prostredia, tnv. neipecifické interakcie. Io sposobuje poklee moldrnych sbsorpüných koeficientev tých abserpčných pásov v spektrdch pignentov, ktoré priolúchajú poldrnyn vlsbdn pignoatu. Eýn klosd intenaita týchto pdoov. liorou sily intoraolokulovoj interakcie pignent - organiekd fdaa /disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického tvaru spektra v oblasti 3050 a 2750 cn 1.Podstatou riešenia podľatohoto vyndleau je sposob výberu dispergdtorov organických pignentov na zdklade hodnotenia infračervoaých spektier v oblastiach 3050 až 2750 cn 1 s 1700 až 1480 cn l aaznanenaných nikrospektronotrickou technikou v nieetach farebných flokul ndjdených v nikrotonových reaoch farebných koncentrdtov vo forne granúl. Vhodné dispergätery sú prítonné vo flokaldch, v dosledku čoho vykazujú absorpčné pasy v oblasti 3050 až 2750 cnl a tvar a intenzita pigneutových absorpčných pásov v oblasti 1700 až 1480 cn 1 sa nenení V porovnaní so spektrani pívedných nedispergovaných pignsntev. Flokuly tehoto typu sú ndlo pevné a v podnienkach hnetenia taveniny polypropylénu sa ľahko rozdelujú na neněie častice, výslcdkon čoho je vysoký výsledný stupen dispergdcis pignentu vo vldknach.Nevbodně diepergitory nčžubytprítonné vo flokuläch, ale pignentové absorpčně pásy v oblasti 1700 až 1430 cn° 1 najú odlišný tvar a intenzitu v porovnaní so epektrani pâvodných nedispergovanýcb pignentov. To svedčí o existencii neipecifických internolekulových interakcií nedzi časticani pignentov a organickýn prostredia. Flokuly vytvorené s nevhodnýn diopergačný systěnon sú pevnejšie v dĺnledku čoho odolivajú inykovýn ailán v podnienkach nnetenia s taveninou polypropylénu.Na prípravu farebného koncentrdtu sa použil žltý pignent diazokondenzačněho typu CI Pig nent Yellow a polypropylěnový príiok o ITT 10,5 5 / 10 nin. Vo funkcii iigpergátgrg sa p.u žil polyetylěnový vosk. Koncentzät sa pripravil na dvojvretenovon bnetacovýtlačnon zariadení pri teplotách jednotlivých zčn 250, 250, 250 a 220 °c. Množstvo pignentu činilo 20 sa hnotnoatných. Množstvo diepergátora bolo 8 hnotnostných. Z granúl získaného koncentrátu sa pripravili nikrotonovć rezy o hrúbke l 0 n. Infračervené spektrá z niestavĺpticky nájdenej a clonou vynedzenej plochy farebnej flokuly sa zaznanenali ponocou fonrierovského infračerveného nikroekopu A 590 na spektronetri IFS 88 fy Bruker g rozlišení. 4 cn 1 n pgčtg 100 skanov.V oblasti 3050 až 2750 cnŤl naznanenanćho spektra sa nnchidzajú absorpčné pásy typické pre polyetylénový vosk, čo dokazuje, že organickýn prostredí neranej farebnej flokuly hodnoteného koncentrátu je prevažne dispergátor. V oblasti 1700 až 1480 cn 1 sa prejavil preukázateľný pokles v intenzitích pignentových absorpčných pásov pri 1515 cnl a 1574 cnl vporovnaní s intenzitou pasu pri 1555 cn .Dispergdtor polyetylénový vosk sa podieľa na tvorbe farebnýchfüokúl, ale nebráni vzniku neäpecifíckŕch internolekulových interakcií. Farebné flokuly v uvedenom type koncentrítu sú pevné a tažko dispergovateľné v tavenine polypropylénu. Na základe výsledkov vykonaných spektrálnych neraní polyetylěnový vosk nožno oznnčit za nevhodný dispergátor pre uvedený pignent do polypropylénukNa prípravu farebného koncetrútu sa použil žltý pignent a polypropylénový prášok ako v príklade 1. Vo funkcii dispergátora sa použila znes polyetylenglykolov s priemernou nolekulovou hnotnosťou 500 a 6000 v ponere 1 1. Koncenträt sa pripravil podľa postupu ako v príklade l. Množstvo pignentu činilo~ 20 5 hnotnostných a nnožstvo dispergätora 3 5 hnotnostných. Z granúl zfskaného koncenträtu sa pripravili nikrotonové rezy o hrúbke 10/un. Infračervené spektra z niest opticky vynedzených plich farebných flokúl sa nerali ako v príklade l. Z hodnotenia získaných spektier vyplynulo, že v oblasti 3050 až 2750 cn 1 sa nachádznjú absorpčně pasy tak polypropylénn ako aj dispergitora, čo znanenñ, že organickýn prostredí pignentu vo flokulach je polypropylćn adisperÁtor. Absorpčné pásy pignentu v oblasti spektra farebnej flokuly v rozsahu 1700 ai 1480 cn sú bez podstatne zneny tvaru n intenzity v porovnaní s týni istýni abaorpčnýni písni v spektre pívodněno nedispergovanćho pignentu. Plokuly tohoto typu sú ndlo pevné, Íabko sa rozruäujú, čo znanenú že dispergátorpolyglykolověho typu je pre daný pignent do polypropylénu vhodný.Spôsob výberu dispergätorov organickýcn pignentov pre farbenie polypropylénu vyznačujúci sa týn, že na bodnotí infračervené apektrun.oblastí farebných flokúl zaznanenaně ponocou fourierovskéno infračervenćho nikroskopu z nikrotonových rezov farebných koncenträtov, pričon v prípade vhodných dispergdtorov, obsahujú spektrí ich absorpčné pásy v oblasti 3050 až 2750 cll a v oblasti 1700 až 1480 cn 1 sa nenení intenzita pignentových absorpčných pásov ako aj ich tvar v porovnaní so spektrani pŠvodných nedispergovnných pignentov.

MPK / Značky

MPK: G01N 21/35, D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: výběru, dispergátorov, farbenie, organických, polypropylénu, pigmentov, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-270142-sposob-vyberu-dispergatorov-organickych-pigmentov-pre-farbenie-polypropylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu</a>

Podobne patenty