Filtračné plošné materiály

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) |it 0 r vynálezu A UHRINA ŠŇäL.1 ngBRATISLAVA, DDLAK ŠTEFAN ing. A É BANKÁBYSTRICA, aEzAvnyA EVA in ., BRABEE JURAJ ing.(57) Riešenie spadá do oblasti chémie. Jeho podstata spočíva v tom. že tieto mariály obsahujú pololátku, zušľachtanú drevnú buniñinu, bíelanú papiersnskú buníčínu, kalcinnvanú kremelinu, polyamid epoxidovú alebo polypmín - epichlórhydrinovú žlvicu. Dá sa využívať na filtráciu kvapalných materiálov, bredovšetkým v potravinárskom a tarmacgutickom prie mysle. . .Predmetom vynélezu sú filtračné plošné materialy, zejména filtračné dosky, používané na tiltráciu kvapalín, najmä k filtráoii potravinárskych produktov, vody a medicinélnych výrobkov vo farmáoii e ostatných priemyselných produktov.Doteraz sa na výrobu filtračných ploéných materiálov používal vláknitý azbeat v zmesi s inými vláknitými eurovinami. ako je zuälachtená buničina, bsvlnený linters, prípadne dalšie prísady a chemikálie. Množstvo azbestu vo filtračných materiáloch doeahovelo až 45 hmotnoetnýoh (ZSSR, Pat. 533 3851 Filtrox-Werke A.G., St. Gallen, Schwiaz Firemná literatúra, 1976 Seitz - works, Bad Kreuznaoh, BRD Firemná literatúra, 1974 - 1979 Euzinger Union-Werka, A.G. Mannheim, BRDn Firemná literatúra, 1974). Prítomnosť azbestu vo filtrač ných materiáloch 1 cez jeho vynikajúce účinky Ja zdravotne nežiadúce, nakoľko uvolnene jam né vlákna azbestu majú ksroerogénne účinky.Navrhovaná filtračné plošné materiály, zajmena filtračné dosky, se vyznačujú tým, že obsahujú pololétku, pggogggygjagu zo zullaontsných vlákien predných rastlín (bevlnený liters, ren. konope), v množstve l až 50 t hmctnastnýeh zůlraohtenú drevnú ouničinu s cb sahom L-celulózy nad 92 k hmotnoetných e bielenú papiarenskú.buničinu v množstve 5 - 98 hmotnostných, pričom vzájomný pomer drevnýoh bunidin može byt.1 l az 41, dalej kalcinovanú kremelinu v množstve 1 až 45 hmotnostných a polyamid - epoxidovú živicu, ci polyamid polyamín - apichlćrhydrinovú živiou v množstve 0,3 až 1.5 R hmotnostných absolutne suchejVláknité suroviny použité pre filtračné dosky a ostatné filtračné plošné materialy,slúžiace pre filtráciu potravinárskych a msdicinélnyoh produktov sa vyznačujú vysokou čistotou, nesmú spoacbovsť farebné záksly, chuťová, či aromatická vady. Kaloinované kreme lina se vyznačuje vysokou inartnoeťou k filtrovaným médiám a obsah vodou vyluhoveteľných látok je maximálne 0,38 hmotnoetných.Filtračné dosky s ostatné filtračné plošné materiály pripravená z vyčäie uvedenýchsurovín premenlivého z 1 osnis.vláknitýoh komponent. granulometrického zloženia kremeliny, jej množstve vo filtri, sa vyznačujú-tým, že majú širokú účinnost a filtračný výkon. Podľa priemyselného použitia elüžia na priamu filtráciu hrubäích a jemnojšich dieperzií až koloidných roztokov. Vyrábejú sa obvyklými pspisrenekými postupmi. Pripravené papierovina podľa vyznačenej zsnáčky as atvárñuja na site papierenakého stroja, dalej sa upravuje lieovenim na potrebnú hrúbku a vo valoovsj e teplovzduänej sušiarni sa vysuší na konečnú sušinu 94 » za, - lt.Z bevlneného lintersu vymletáho na 20 °SR, zučfachtenaj bielenej sulfinovej ihličnatej buničiny a bielsnej papierenskej ihličnatej buničiny v pomere 21 spoločne vymletých v zmesi na 22 ° 8 R se pripraví papierovina, pričom pomer zložiek bevlnoneho lintersu o zmesi zučľachtenej 3 papierenskej buničiny je 31. Na hmotu vlékien a.s. sa pride kaloinovoná krsmelina v množstve 80 hmotnostných, pepierovina esuv hclendri zhomoganizuje a potom aa pridá lt hmotnostných polysmid - polyemín - epiohlórhydrinové živice, poöítená na e.s. účinnú zložku. Po zriadení bielou papiarenskou vodou na koncentráciu 0,88 sa papierovina sformuje na pozdľžnom eite pepisrenakého stroje, tento sa čalej upravuje lisovením za mokra a nakoniec se vysuli na konečnú sučinu 948. Po vyeuleni sa na vyeekévaoom stroji pripravia hárky požadovaných rozmerov. vyrobená filtračné plnené materialy majú ploenú hmotnosť 1 300 g/m 2, hrúbku 3,5 mm e priemernú veľkosť párov do 2.2 pm.Pololátka pripravená 2 ľanových, či konopných vlákien sa rozvlákni a predomelie v ho lendri na 20 °SR. Ďalej sa pridá zušľachtená eulfitová dlhovláknitá buničina, zušľachtená sulfátová krátkovláknitá buniůine e bielená dlhovláknitá papierenské buničina, pričom pomer drevnýoh buničin je 311 a celá zmes vlákien sa zomelie na 2 A°SR, pričom sa k uvedenej zmesi vlákien pridá U,Bk hmotnostnýoh polysmid - epoxidovej živice a.e. účinnej zložky, po dokladnom rozmieäani živice na vlákna sa pridá 65 hmotnostných kalcinovanej kremeliny e po dôkladnej homogenizácii sa papierovino riedi papierenskou vodou na koncentráciu 0,4 a táto sa stvárñuje na okrúhlom site papierenskáhn stroja na nekonečný pás, ktorý sa upravuje lisovanim a sušenim a teplovzdušnom kanále na sušinu 95. Pri výstupe zo sušiarne sa na vysekávacom stroji pripravia dosky požadovaných rozmerov. Plošná hmotnosť filtračnej dosky je 1 150 g/m 2, hrúbky 3,5 mma priemerná veľkost párov je 4,5 pm.1. Filtračné plošné materiály, zejména filtračné dosky, vyznečujúce sa tým, že obsahujú pololátku. pozostávajúou z predných vlákien bavlneneho lintersu, ľanu či konope, v množstve 1 až 50 hmotnostných, dalej zušľachtená drevnú buničinu s obsahom cč-ce 1 ulózy nad 92 hmotnoetných a bie 1 enúpapiersnskú buničinu v množstve 5 až 98 hmotnostnýoh, üalej kalcinovanú kremalinu v množstve 1 až 45 hmotnostných e polyamid epoxidovú, či polyamin - epichlőhydrincvý živicu v množstve 0,3 až 1,5 hmotnostných absolutne suchej účinnej zložky.2. Filtračné plošné materiály podľa bodu 1, vyznačujúoe se tým, že pomer zušľechtenej drevnej buničiny a bielenej papierenskej buničiny v zmesi je 11 až 41.

MPK / Značky

MPK: B01D 39/04

Značky: materiály, filtračné, plošné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-270123-filtracne-plosne-materialy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtračné plošné materiály</a>

Podobne patenty