Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Číslo patentu: 269901

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kučera Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu němu smmsmv ing. eso., mnm KRÁLOVÉ(54) Trubkový neandr teplosuiěnného patra(57) Řešení appčivá v konstrukcí trubkavého neandru teplosnênného petra kryatalizátoru, používaného zaçjnőna v cukrovwnnickén průlvglu. rrubkový neandr Je tvoŕen přílüni uaew tmbok, která jsou na koncícł spodu trubkovýni obgoulq o°střo~ dovén uhlu v rastu neni 185 a 270 .Tím ,je unožněno uspořádání trubel neandru v menších rozteč-ich a je tak siskóna větší teploměnná plocha.vynález řeší provedení trubkováho neandru teplosněnnćho petra krystalisátoru, používanáho ke kryetalizaci látek, zejména v cukrovsrnickém průmyslu.V posledních letech se rozěířilo užití vertikálních kryetalizátorů využívajících k přenosu teple teploeuěnná plochy situované v krystalizátoru v jednotlivých patrech nad sebou. Tato teplosměnná petra bývąjí u součesnych aparátd koncipovúna jako jednodílné nebo vícedílnó trubkove nesndry tvořeno příąými ůseky trubek, přičemž sousední přímé useky trubek jsou spojeny spojovecími trubkovými oblouky, jejichž středový úhel je 180 °. Teplosněnnó petro používající takto vytvorený trubkov-ý nesndr vytváří trubkový had zaplňuJící kruhový průřes krystelisdtoru, přičemž příné íseb trubek jsou rovnobežne. Rozteč dvou aousedních příných íeeků je přitom rovna dvojnásobku poloněru spojovscího trubkového ołiouku.Nevýhodou popsanáho provedení trubkového neandru je skutečnost, že rozteč sousedních příných úseku Je pevné avázána s poloněren spojovscího trubkového obloulcu. S ohleden na možnosti výrobní technologie, není možná volit poloněr spojovaciho trubkového oblouku menší, než zhruba 1,5 náeobek průměru tmblq, tvořící neendr. Za této situace je rozteč trubek v neendzru rovno zhruba trojnáeobku průměru trubek. To vede k tomu, že v kruhovén prdřezu krystelizátoru lze dosáhnout zabudovéní jen určité velikosti teplosuěnná plochy. z procesné-technologického hlediska je tato velikost nepostačxxjící.Uvedené nedostatlq odstraňuje trubkový meandr teploasětmého petra krystslizátoru podle vynálezu, jeho podstata spočívá v ton, že spojovací trubkově oblouky, spojující sousední přínálvíseky, Iají etředový úhel větší než 180 °.výhodou popeenć koncepce trubkovćho neandru tepIosměnnehO petra je možnost provést rozteč trubek leandru neněí než trojnâeobek průměru trubky. To možňuje zabudovat v teploeněnnén patru kxvstalizítoru podstatné více teplosměnná plochy, než kolik je možné u stá vající techniky.Ne připojerwch obrázcích je znázornčn príklad provedení trubkováho nesndru teploměnnáho petra kryetelizátoru, přičemž obr. I představuje provedení části trubkového neendru, sstísco v obr. 2 e 3 jsou nesnačeny detaily zapojení spojovscího trubkového oblouku s doplnkový obloukem a příąým íeeken trubky. Pro Jednodušení jsou v obrázcích naznačeny trubky a oblouky pouze jejich oeani.Dle obr. 1 a 2 je trubkový neandr l, nacházející se ve válcověn pláäti krystslizátoru g tvořen pŕínyni úseky trubek g, spojovecíni trubkovými oblouky 5 a doplňkovýni spojovacíni trubkovýni oblouky ž. V obr. 1 Jsou též naznačeny rosteče 3 dvou aoueedních přímých úeeků trubek g e v obr. 2 středový úhel 5 » spojovecího trubkového oblouku ž. Na obr. 3 je naznačen detail provedení, kdy je mezi spojovací trubkový oblouk 4 a doplňkový spojavecí trubkový oblouk 2 vloäen přímý úsek potrubí § spojudící trubková oblouky 5 a 5.Provedení trubkového neendru teplosněnného petra nvystslizátoru podle vynálezu je určeno pro kryetelisátory v potravinařekěn průmyslu, kde ee bude jednat především o chladi cí krystalilátory. Obdobnć využití Me být i v chenickén, příp. faraaceutickén průmyslu.Trubkový neandr teplosaěnnáho petra krystalizátoru, tvorený přílými úseku trubek a spojovacíni trubkovýni oblouky, vyznačující se tím, že velikost středového uhlu spojovacího trubkováho obloulcu (4) .je v rosnezí úhlů 185 ° a 2700 1 výkres

MPK / Značky

MPK: C23F 1/02

Značky: patra, teplosměnného, krystalizátoru, trubkový, meandr

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-269901-trubkovy-meandr-teplosmenneho-patra-krystalizatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru</a>

Podobne patenty