Koželužský pomocný prípravok

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján, Gerbel Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÝ ÚRAD PRE VYNÁLEZY5 (57) Rieši sa problém výhodného zloženia koželužského pomocného prípravku, zaúčelom zvýšenia termos tabilityPodstata spočíva v tom, že prípravok obsahuje 100 hmotnostných dielov chemicky nemodirikovaných alebo chloráciou che micky modifikovaných tríglycąridovaelín spočtom atomov uhlíkaC 12 a C 24, ao stupnom chlorácia 5 až20 , 5 až 30 hmotnostných dielov al kalického kreičitanu a l 0.až 70 hmotnostných dielov vody.vynález satýks koželužského pomocného prípravku, na báze rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku, anorganickej prísady a vody, pre zvýšenie termoetabilityusní.V súčasnej koželužekej výrobe je známy široký sortiment koželužskýchxpomocnýor prípravkov. Zloženie a následné aplikácie týchto prípravkov sú určovené špecifickými požiadavkami. Pre zvýšenie termoetability je známy prípravok na báze triďbnylfosfatu alebo triohlóretylíosfatu alebo prípravok na báze Ilourelastoměrov, ktoreaaa aplikujú z roztoku metyletylketónu. Známy je tiež prípravok, ktorého hlavnú zľbžku tvoria silikóny a aplikuje sa z roztoku perohlőretylénu. Ďalšie známe prípravky obsahujú vinylidénové polymerizaty v kombinácii s mimózovým extraktom. Iný známy prípravok je tvorený alkalickými mydlami alifatickýoh mastných kyselín e počtom atómov uhlíka 8 až 21 a z nich pripravená nerozpuetne chromite komplexy. Zvýšenie termostability a zníženie zmrštenia uení sa dosahuje tiež použitím syntetických mazadiel. Nevýhodou známych prípravkov je ich jednostrannú účinok a je nutne ich kombinovat s inými prípravkami napríklad činiacimi. Ďalšou nevýhodou týchto prípravkov je ich aplikácia z roztokov organických rozpúštadiel, čím sa znižuje ochrana životného, pracovného prostredia a znižuje sa bezpečnost pri práci.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje koželužský pomocný prípravok, ktorého podstata spočíva v tom, že prípravok obsahuje 100 hmot. dielov chemicky nemodifikovsných alebo chloráoiou chemicky modifikovaných triglyceridov mastných kyselín s počtom atómov uhlíka C 12 až C 24, so stupňom chlorácie 5 až 20 , 5 až 30 hmotnostných dielov elkaliokěho kremičitanu a 10 až 70 hmotnostných dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené týmto prípravkom, získajú zvýšenú povrchovú i vnútornú odolnost vočizvýšenej teplote účinkom nerozpustného kremičitanu, vytvoreného v procese sušenia, usa deného v medzivláknitých priestoroch a na povrchu usne. Usne majú zníženú povrchovú horľavost a sú odolné voči krátkodobej vysokotepelnej expozícii. V dôsledku toho, že nerozpustný kremičitan vyplňuje medzivláknité priestory posobi prípravok ako plnivo usní. alkalické úroveň pH prípravku umožnuje po chromočinení neutralizačne pôsobiť na usne.Koželužeký pomocný prípravok podla vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady, kde množstvá zložiek sú uvádzané v hmotnostných dieloch.Koželužeký pomocný prípravok pre zvýšenie termostability usní obsahoval 100 hmot. d. hovädzieho tuku, 25 hmot. d. kremičitanu aodno-draselnáho pri zložení Ha 20, K 20 S 102 1 4 a 25 hmot. d. vody. Hovädzie chromočinené štiepenky upravené týmto prípravkom vyhovovali podmienkam hodnotenia termoetability pri 300 °C po dobu 10 s.Koželužeký pomocný prípravok, pre zvýšenie termostability usní, obsahoval 100 hmot. d. elnečnioového oleja, 10 hmot. d. hlinitokremičitanu sodného pri zložení Na 2 O Al 203 S 102 5,5 1,5 3 a 55 hmot. d. vody. Bravčovicové chrmočinené štiepenky upravené týmtopprípravkom vyhovovali podmienkam hodnotenia termoetability pri 300 °C po dobu 13 S.Koželužeký pomocný prípravok, pre zvýšenie termoetability usní, obsahoval 100 hmot. d. chlorovaného hovädzieho tuku a podielom chlorácie 10 , 12 hmot. d. metakremičitanusodného pri zložení N 320 2 S 102 1 l a 50 hmot. d. vody. Hovädzinovéwchromočínené štiepenky upravené týmto prípravkom vyhovovali podmienkam hodnotenia termostabilrty pri 300 °C po dobu 12 5.Koželužský pomocný prípravok na báze rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,anorganickej prísady a vody, pre zvýšenie termostability usni, vyznačený tým, že obsahuje 100 hmotnostných dielov chemicky nemodifikovaných alebo chloráciou chemicky modifikovaných triglyceridov mastných kyselín 5 počtom atőmov uhlíka C 12 až C 24, ao stupňom chlorácie 5 až 20 , 5 až 30 hmotnostných dielov alkalického kremičitanu a 10 až 70 hmotnostných dielov vody.

MPK / Značky

MPK: C14C 9/00

Značky: prípravok, pomocný, koželužský

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-269591-kozeluzsky-pomocny-pripravok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koželužský pomocný prípravok</a>

Podobne patenty