Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šâžffâšêěžěłs PDJPIS VYNÁLEZU 269 25 a(22) Přihlášeno 19 G 5 88 c 23 G 5/028 C 23 G 1/14 FEDERÄLNÍ ÚŘAD (40) Zveřeiněno 12 09 se mo VYNÁLEZY (45) Vydání 16 01 91 z.(75) STANI§LAV JI Autor vynálezu ŠF fxžävfjožššñxĺngíňgľĺľêšä- (54) Způsob čištění povrchu ocelových součástí(§ 12 Způsob umožňuje kontinuální regeneraci a ní mezi číštěním ve vodných alkalickýchlázních a lézní s trichloretylenem. PropoJovecí Iázen mezi těmito dvěma je složena z triohloretylenu, v němž je rozpuštěn naftenát bernatý v množství 0,1 až 2,0 hmot. a alkohol nebo keton s počtem 4 až 6 atomů uhlíka nebo jejich směsi V množství 0,5 až 2,0 hmot. . V těäo propojovací lázni ohřáté na 40 až E 7 C Jsou ocelové součáati a nástroje po dobu 1 až 10 minut.vynález so týká způíobu čištění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsüłÍ V 04 3 P°VP°h V lľkůlickďch vodných lázních s trichloratylenem před nanáäením tan~ kých vrstev va vakuu.Dosud používané postupy odmaäĺování a pňuhpravy povrchu součástí před nanášeníutenkých vrstev ve vakuu vycházojí bud z organických chlorovaných, nebo fluorovnných uhlovodíků, nebo zvodných alkalických roztoku. Oba způsoby mají své výhody-i nevýhody. organické uhlovodíky, například freony, trichlorotylan, perchloretylen spod., mají do brou rozpouštěcí schopost, sami však nopostačují pro prípravu dokonale čistého povr ~chu, jehož dosažoní ja základní podmínkou pro dobrou adhezi nanesaných tenkých vrstev používaných pro strojírenskě aplikace.stejné hladiska platí 1 pro vodné roztoky alkalických uhličitanů, fosforečnanů,křemičitanů spod., které se včetně tenzidů používají k odmašřování povrchu. U těchto roztoku je další podmínkou procesu čištění dokonalý oplach povrchu od alkalických roztoků a následné vysušení povrchu.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje způsob čištění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěanění vody z povrchu, jehož podstata apočívá 6 tom, že součástí a nástroje jsoučistěny nejprve v alkalických vodných lázních, naposled v lázních s trichloretylenem a jako propojovací lázeň mezi nimi je použito lázeň složená z trichloretylenu s naftenátem barnatým 0,1 až 2,0 hmot. a alkoholom nebo ketonem s počtom 4 až 6 atomů uhlíku nebo jejich směsi 0,5 až 2,0 hmot. po dobu I až 10 minut, při teplotě 4 o až 87 °c.Způsob čištění ocelových součástí o nástrojů umožňuje jednak dokonaléočištění před povlakováním tenkými vrstvami pomocí fyzikálnich plazmatických metod ve vakuu od nečistot, jako jsou tuky, oleje, bruaivo, kalící soli apod., jednak při průmyslovém využití zaručuje prüběžnou možnost reganerace použitých lázní s tr 1 chlorety 1 enem, vÉe~ tně lázně propojovací, což je základní podmínka pro udržení kvality procesu v trvalém provozu. Navíc je trichloretylen podstatné méně ekologicky škodlivý než k tomuto účelu většinou používaný freon.Možnost kontinuální regenorace je zajiätěna složaním propojovací lázně mezi čištěním ve vodných alkalických lázních a lázní s trichloretylenem, kde je jako vytěsnovač vody použit naftenát barnatý, jehož dokonalé rozpuštění v trichloretylenu umožnuje přídavek alkoholu nebo ketonu s počtem 4 až 6 atomů uhlíku. V takto formulovaně 1 áz~ ni se vytěsněná vodná fáze shromožěujc na jejím povrchu a nedochází k její emilgaci. Odstranovéní vodné fáze so provádí přestrikem hladiny propojovací lázně. Proces vytěsnování vody z povrchu.součástí je možno urychlit zvýšením teploty lázně na 60 až 70 °C a jejím vířením, popřípadě varam celého obsahu lázně. Pro tento případ ja splněna i další podmínka, že použité prísady mají vyšší teplotu varunež trichloretylen, a proto se z lázně neodpaří a nebudou parami přenášeny do oplachových lázní.Oplachově lázně trichloretylenu odstrañují jednak zbývající nečistoty z povrchu,jednak mininalizují zbytkovou kóncentraci naftenátu harnatého na povrchu součástí. Vtěchto lázních lze s výhodou využít zvýšené teploty trichloretylenu, pohybu součástí,víření obsahu lázně pomocí ultrazvuku nebo zabudovaných injektorů, případně kondenzace par tríchloretyĺenu na povrchu součástí.Oplach vodou zo °cAlkalícká lázeň o teplotě 60 °c 3 u 1 trazvuxem Oplach vodou 20 °COplach daionízovanou nebo destilovanou vodou 20 °C Oplnch deionizovanou nebodesti 1 ovanou vodou 20 °C Propodovací lázañ trichlorotylen 0,1 S nnftenátu barnatého 1,0 isobutylalkoholu, 87 ° 0 Trichlorotylen, 20 °C, ultrazvukKondenznco par nad lázni č. 107. Propodovaci lázeň trichloretylen 0,5 5 naftenátu barnatéh7. Propojovací lázeň trichloratylen 0.5 5 naftenátu barnatého 1,0 5 lsopropanolu nebo isoamylalkoholu 1,0 cyklopentanonu, B 7 °CUvedený pracovní postup zajišĺuje dokonalé odnnätění a očištění ocelových součástí a nástrojů, jako jsou vrtáky, frézy, výstružníky spod., před jejich povlakováním tenkými vrstvami ve vakuu některou z fyzikálnĺch plazmätíckých metod.minuty minuty minute minuteZpůsob čištění povrchu ocelových součástí a nástrojů n vytěsnění vody z povrchu v alkalických vodných lázních a láznich s trichloretylenem před nanášenim tenkých vrstev vo vekuu, vyznačující so tím, že součástí a nástroje jsou čiatěny nejprvo v alkalických vodných lázních, naposled v láznich 5 trichloretylenem, přičemž jako propojovací lázeñ mezi nimi je použito lázeñ složená z trichlorťĺýlenu s naftenäteu barnotým 0,1 až 2,0 hmot. n alkoholom nebo ketonom 5 počtom 4 až 6 atomů uhlíku nebo jejich směsi 0,5 až

MPK / Značky

MPK: C23G 1/14, C23G 5/028

Značky: vytěsnění, součástí, oceľových, způsob, čištění, povrchu, nástrojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-269259-zpusob-cisteni-povrchu-ocelovych-soucasti-a-nastroju-a-vytesneni-vody-z-povrchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu</a>

Podobne patenty