Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šâžfľääěť POPIS VYNÁLEZU 268 638çEpgnÁLNíÚŘAD (40) Zveřejněno 14 oe as PRO WNÁLEZY (45) Vydano 31 0 ° 9 °NOVÄČEK ALOIS Gaming. orsc.,(75) sgoLAčKcx/A VENUŠE ing.,Autor vynálezu KORNER JAROSLAV 109 M HROMAS JOSEF ing.,LENFELD MILOŠ ing., Osrt NAD LABEM(54) Způsob výroby krystalické oL -formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-d 1 methoxy 2-chinezolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazinu(57) Řešení se týká způsobu výroby krystalickó alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-d 1 methoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piparazinu, dále označovaného Jako alfa-forma hydrochloridu prazosinu. Tato alfa-forma je spaciálni krysralickou modifikaci prazosinu, ktoré je charakteristická malou hygroskoplčnostío Hydrochlorid prazoainu se používá při léčení hypertenze. Reakce se provádí tak, že se suspanze hydrátovó form prazosinu převádi na kryatalickou aĺfa~form 8 michánim.př 1 teplotách od 40 do 90 C v dimethylsulfoxidu nebo Jaho směsi s kyseli nou octovou za přiromnosti bezvodáho chloridu vápenatého nebo hořečnetého.Vynâlez se týká způsobu výroby krystalícké ci. -formy prazosinu ktorý je dO 1 o«žitým léčivem hypertenzeOoposud známé přípravy titulní látky lze v podstatě shrnout do dvou skupin.U prvé skupiny so zehřívá hydrát nebo solvát hydrochloridu prazosínu v přitomnosti alifatického nebo alicyklického alkoholu s 5 až 7 atomy uhliku jako rozpouštědlñ na ľčp lotu 125 až 160 °C až do skončení tvorby krystalickà OL -formy, s výhodou v izoamylalkoholu za varu. Jak však vyplývá 2 experimentàlních poznatků nelze uvedený způsob zreprodukovat, přeměne na oL -formu je minimální a produkt je zbarven.Ve druhé skupině je využíván postup, při kterém se hydrát, anhydrát nebo solvát míchá při teplotách od 40 do 95 °C v dimethylsulfoxidu, dimethylformamidu nebo jejich směsi a aromatickými uhlovodíky, jako benzen nebo to 1 uen halogenovanými uhlcvodiky jako chloroform nebo chlorid uhličitý, ketony jako aceton nebo alkoholy, obsahující 2 až 4 atomy uhiiku a získaná krystalická sú -forme se po ochlezení odděli. Podle teploty a použitého rozpouštědle nebo směsi rozpouštědel může přeměna na krystaly trvat 3 až 20 hodin.Při ověřování uvedeného postupu byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby 0( -formy hydrochloridu prazosinu z jeho hydrátové formy, jehož podstata spočívá v tom, že se k odejmutí vody a konverzi na oc -formu používá bezvodý chlorid vápanatý nebo hořečnetý v prostředí dimethylsulfoxidu nebo jeho směsi s kyselinou octovou při teplotách od AO do 90 °c.Výhody způsobu podle vynálezu epočívají v tom, že bezvodý ohlorid vápenatý nebo hořečnatý váži velmi snadno 6 molekul vody již za teploty místnosti a snadno ji odebíraji hydrochloridu prezosinu. Další výhoda spočívá v tom, že chlorid vápcnatý a hořečnatý je dobře rozpustný v dimethylsulfoxidu. Tím se snižuje hlavně u dimothylaulfoxidu rozpustnost hydrochloridu prazoeinu což vede k zvýšení výtěžku.Bližší podrobnosti vyplývají z přikladů provedení, které způsob podle vynálezu pouze ilustrují, ale nijak noomezují.V 50 ml dimethylaulfoxidu ae rozpustí zahřátím na 50 až 60 °C 5 g bezvodého chloridu vápenatóho nebo 5 g bezvodóho chloridu hoŕačnetého, roztok se zfiltruje a aktivnim uhlím I vnase so 10 g hydrátové formy prazosínu a aušpenzo se zahřívá při 60 °C za míchání po dobu 8 hodín. Po ochlazeni na 20 °C se produkt odoejo, promyjo so 25 ml dimethylsulfoxidu a 25 ml bezvodého acetonu.Suši se ve vakuové sušúrně Při teplotě 55 až 80 °C 36 hodin. Ziaká se 7,5 g bezvo~ dáho prazosinu.Analogicky jako v příkladu 1 se rozpustí v so ul diuothylsuifoxidu 5 g bezvodého chloridu váponetého nebo 5 g bezvodćho chloridu hořečnatého, roztok ee zfiltruje a aktivnín uhlím, přidá so 20 ml ledové kyseliny octovó a 10 g hydrátová formy prazosinu. Další postup ją hodný s příkladom 1. Ziská se 7,3 g bezvodóho prozosinu.Způsob výroby krystalické 0 L -formy hydrochloridu l-(A-amino-ô,7-dimuthoxy-2-chinazolinyl)~ 4-(Z-furoylypiperazinu, vyznačujici se tim, že sa hydrátová forma hydrochloridu 1-(d-amino-ô,7 ~dimsthoxy-Z-chinazolinyl)-4 ~(2-furoy 1)-p 1 paraz 1 nu michá při teplotách od 40 do 90 °C v roztoku dimethylsulfoxidu nebo jeho směsi s kysalinou octovou za přítomnost bezvodého chloridu vápenatáho nebo hořečnatáho s získaná krystalickáoĺa-forma hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinezolinyl)-4-(2 ~furoy 1)-piperazinu se po ochlezani ňdděli.

MPK / Značky

MPK: C07D 405/14

Značky: způsob, výroby, alfa-formy, krystalické, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu, hydrochloridu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-268638-zpusob-vyroby-krystalicke-alfa-formy-hydrochloridu-1-4-amino-67-dimethoxy-2-chinazolinyl-4-2-furoylpiperazinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu</a>

Podobne patenty