Záchyt zábradlí stavebního lešení

Číslo patentu: 268618

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor výnálezu PLAČEK KAREL ing., PŘIBRAM(54) Záchyt zábradlí stavebního lešeni(57) Záchyt zábradlí stavebního lešenije zhotoven z drátu nebo kulatiny vs tvaru Jednoho závitu šroubovice s vodo~ rovnými spodnimi rameny, z nichž jedno přecházi ve svislý čep s kolmo ohnutou spodni části. Při montáži se záchyt nasadi shora na trubku zábradlí stavebnihc lašsni a pootočenim zapadnou vodorovná ramena pod tuto trubku. Čep záchytu spojeného se zábradlim se nasadi do třmenu sloupku lešeni a pootočenim do požadovaného úhlu zajisti spodni ohnutá část čepu záchyt proti vytaženi zs třmenu. Vypadnuti zábradlí ze záchytu je současně zábráněno sloupkem lešeni. Záchyc zábradli stavebního lešeni svým rovedenim umožnuje otočné spojeni zá radli seslou kem lešeni pod požadovaným úhlemv 11 ovolném místě a tim 1 montáž zábradlí při postavení sloupků lešeni v různých rovinách a proměnných vzdálenostechVynález se týká záchytu zábradlí stavebního lešení, který slouží pro otočná spojení zábradlí se sloupkem stavebního lešení.Pro potřeby zabudování zabradlí mezi sloupky stavebního lešení. které byly vůčí sobě postaveny v různých rovínách a proměnných vzdálenostech, například v rozích, nebo u tak zvsného kruhováho lešení byl dosud používán otočný záchyt se evíracímí deskami, šroubem a čepem, ktorý se skládel z pětí součástí a byl výrobně složitý a materíálově náročný. Složítá bylaí manipulece s tímto záchytam pri montáži lešení.Výše uvedená nevýhody odstraňuje záchyt zábradlí stavebního lašení podle vynálezu. ktorý je zhotoven z drátu nebo kulatíny ve tvaru jednoho závítu šroubovíce e vodorovnýmí spodními rameny 2 nichž jedno přechází ve svíslý čep s kolmo ohnutou epodní částí.Na přiloženém výkreeu je schematícky znázorněn príklad provedení záchytu zábradlí podle vynálezu, a to na obr. l v náryse, na obr. 2 v bokoryse e na obr. 3 v půdoryso. Obr. 4 je axonometrický pohled na záchyt zábradlí spojujíci zábradlí so sloupkem lešeni. ANa obr. 1 až 4 Je vyznačen záchyt l zábradlí tvaru jednoho závítu šroubovíce se spodními vadorovnými rameny gł, gg, z nichž jedno přechází ve svislý čep š s kolmo 0 hnutou spodní části 3. V záchytu l je zasunuta trubka S zábradlí a čep § zéchytu lje zasunut do třmenu 6 sloupku lešeni Z.Při montáži zábradlí stavebního lešeni se nejprve shora nasadi záchyt l na trubku § zábradlí tak, že spodni ramena gł, gg jsou rovnoběžná s podélnou osou trubky § zábradlí. Pootočením záchytu l proti směru hodinových ručiček zapadnou ramena gł, gg podtrubku § zábradlí stavebního lešení. Takto spojený záchyt l s trubkou Ž zábradlí se nasadí čepem g do třmenu 5 sloupku lešení za pootočenim do požadovaného úhlu za jisti jeho ohnutá spodni část 3 záchyt proti vytaženi ze třmenu §. Současně zabraňuje sloupek lešení Z vypednutí trubky § zábradlí ze záchytu l. Konec zábradlí je možné pak připevnit k druhému neznázorněnému sloupku lešení jiným známýmzpOsobem, napříkladpomocí otočného styčníku. Při demontáži zábradlí se postupuje opačným způsobem.Záchyt zábradlí stavebního lešeni zaručuje svým provedením bezpečné a rychlá spojení trubky zábradlí se sloupkem lešení pod požadovaným úhlem v libovolném místě. Používá se pri montáži zábradlí mezi sloupky lešení, které jsou postaveny vůči sobě v různých rovínách nebo proměnných vzdálenostech.Záchyt zábradlí stavebního lešení, vyznačený tim, že je zhotoven z drátu nebo kulatiny ve tvaru Jednoho závitu šroubovice s vodorovnými spodnímí rameny (21,22),z nichž jedno přechází ve svíslý čep (3) s kolmo ohnutou Spodní částí (4).

MPK / Značky

MPK: E04G 7/12, E04G 1/26

Značky: zábradlí, stavebního, lešení, záchyt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-268618-zachyt-zabradli-stavebniho-leseni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záchyt zábradlí stavebního lešení</a>

Podobne patenty