Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POKUJNÝ Juzcr ing MIŠG JOZEF lng., BRAIISLAVA(57) Sposob výroby polypropylénu pre polynropylénnvć vlákna riadcnuu dcgfadáclou inlclovanou organlckýml peroxldml za prítomnosti stabillzaćného systému obsahujú~ ceho fenollckç antloxldanly, estery kysellny liodlproplonoyej, svetelné stabllizá ury a prípadne dalšie spracovateĺskć prísady. Spracuvaleĺské vlastnosti v tomto prípade určuje kombinácia použitých renollckých antloxidantov sterlçky chgá ne ého a nechráneněho typu, čo umožnuje znížxg koncentráciu aírneho koatabílizgtora,ktorým je ester kyaeliny giodipropionovej na 0,01 až 0,0 A 9 hmot. dielu. lakto sa zlepší belosí polymeru pri granulácii a znížitvorba dymov pri spracovávanl degradova ného polypropylénu. ľakliez sa zvýšiúčinnost svetelných stablllzátorav na báze sterlcky chránených amĺnov a zlepší ekono mika výroby polypropylénu.Vynñlri nn lýkn nphnnhu nnlynrnnylénu pre polypropylćnové vlákna tlodonou degrsdáclou lniciovanou organlckýml peruxldml zn pritomuuull ulnhllltncnňhn nyntñmu ohnnhujúcnhn founllcké antioxidanty, eslery kyseliny tlodipropiónovej. svetelné stsblllzátory a spracovateĺ 5 ké prísady. sledovaním vlastností polypropylénu pripraveného podla A 0 279 756 sa zistllo. že spracovateĺské vlastnosti určuje chránená kombinácia sterícky chráneného 3 nechráneného íenolického anlioxidantu, čo umožnuje znížil koncentráciu sírneho kosiaoillzàtora oproti postupu v AD 229 766. Jeho pridávanie v množstve 0,1 al D,55 hm. dielov vedie ku miernemu zaíarbovaníu polymeru pri jeho granulácii a vyššie koncentrácie sú zdrojom vývoja dymu pri spracovávaní polypropylénu na vláknaĺ Zlstilo sa taktiež, že vyššie koncentrácie distearyl tiodlpropionatu zhoräujú úćinnostsvete 1 ných stabilizátorav na báze sterlcky bráncných amínov, ktoré sú vysoko účinne pre ochranu vláken ĺarbených v hmota voči p 6 soUvedený nedostatok rieši zlepšený postup výroby polypropylénu pro polypropylénové vlákna riadenou peroxldicky iniclovanou degradáclou, pri ktorom sa oproti postupu chránenému AD 229 766 znižuje koncentrácia esterov kyseliny tiodiproplónovej na úrovni 0.01 až 0,049 hm. dielov, pri zachovaní zastúpenia ostatných zložiek stabilizačného systému a celého postupu prípravy.Uvedené zlepšenie podĺa predmetu vynálezu významne zníži zastúpenie nevláknotvorných prison v polymerl, zmensí sklon polymeru ku dymeniu pri spraoovávaní, zníži tendenciu ku vzniku nažltláho zaíarhenia granulátu a umožní aplikovat vysokodčinné svetelné stabilizátory na báze stericky oránenýcn aminov. Znížením koncentrácie cslerov kyseliny tiodlpropionovej sa dosiahne aj zlepšenia ekonomickej bilancie výroby polypropylénu pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č. l pre jednotlivé prípady. Použlll se nasledovné aditívaizokyanurát ozn. lll. kostabllízátor distearyl tiódipropionát ozn. lv. svetelný stabilizátor stericky tienený amín na báze piperidínus komerčným názvom Chimassorb 9 A 4 ozn. V. svetelný stabilizátor Z-hydroxy-an-oktyloxybenzofenón ozn. Vi. lnlciátor degradácle 2,5-dlmetyl-2,6-/ditercbutylperoxy/ hexán ozn. vll. spracovaleĺská prisada stearan vápenatý ozn. Vlll.Zmes sa miešala 30 minut. Po zamiešaní sa dávkovala do práškového polypropylénu tak,aby koncentrácieadltiv vo íinálnom polymeri dosiahli hodnôt uvedených v tabulŘe č. 1. Zmes práškového polypropylénu s aditívami sa dávkovala do dvojzávitovkového intenzívneho nnetlča v ktorom sa plastlflkovaln a homogenlzoval. Z hnetlča sa plastitlkovaný polypropyién dávkoval do jeonozávitovkového vytlaćovancleho stroja a granuloval na princípe podvodného sekania. Z granulovaného polypropylén u sa stanovovali nasledovnéindex oeradabllity /ČSN sa 3050/ ID indukčná perióda pri lS 0 ° c v sušiarni ipm, inoukčná perióda pri ožarovaní v Xenoteste lPxenZ polypropylénu oripraveného hore uvedeným spôsobom sa pripravili polypropyiénová vlákna. Použil sa jcdnozávitovkový vytlaćovaci stroj s priemerom zâvitovky 32 mm, teplotou zón 260,260 260 ° C a teplotou zviákňovacej hlavy 260 °C. Pulymer sa vytláčal cez trysku s 33 otvor~ mi s priemerom otvoru 0,5 mm a vlákno sa odłahuvaio rýchlosťou i 00 m/min. Výsledná vláknopo vyoĺženi na stupeň 3,5 malo jemnosŕ 5,A dtex. U pripravených vláken sa hodnotila pevnosťa pokles pevnosti po 920 hodinách ožlarovanią v Xenoteste za podmienok mierneho pásma. Svetelná stabilita je vyjadrená ako pokles pevnosti v . Hodnoty sú uvedene v tabuĺke c. 1.symbolom a,o.c, atů, sú označené polyméry pripravené podĺa A 0 229 766.Kombinácia Zloženie adítivneho syst. hm. lo ll 10 Žlt. IP IP P P 12 280 150 Xen 1 II 111 IV V VI V 11 VIII g/10 št. dn, h N/d,ex ,Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna rladenou oegradáciou polypropylénu s índexom toku 0,1 až 10 g/10 mln., iníciovanou organickýml peroxldml, prebiehajúcau v extrúderi pri teplote 100 až 2800 E so-sttednou pobytovou dobou 200 až 1000 sekúnd v pritomn osti staoilizačného systému obsahujúceho 0,05 až 0,3 hmotnostných dielov ienolických stabillzátorov, z ktorých je najmenej 1/3 a najviac 2/3 tvorené renollckými stabillzátormlna báze 2,6 ~dlmetyl«â- 0 odeka(prcpen)-yi fenolu, estery kyseliny tlodipropiónovej,0,1 až 0.5 hmotnostných dielov svetelných stabilizátorov a spracuvateĺské prísady, vyznačený tým že pri oegradácli se použije 0.01 až 0,0 A 9 hmotnostného dielu esterov kyseliny tiodípro pionovej.

MPK / Značky

MPK: C08L 23/12, C08F 8/50, D01F 6/06

Značky: polypropylénu, polypropylénové, výroby, vlákna, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-268581-sposob-vyroby-polypropylenu-pre-polypropylenove-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna</a>

Podobne patenty