Dosky z aglomerovaného lignocelulózového materiálu

Číslo patentu: 268567

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lübke Henrich, Katuščák Svetozár, Jokel Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDEHÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(57) Dosky podľa riešenia obsahujú 86,37 až 92,74 hmot. lignocalulozového materiálu, 7,0 až 12 hmot. mo čovinoformaldahydového kondenzátu, 0,25 až 0,43 hmot. chloridu amonného a 0,007 až 1,2 hmot. tenzidov ako sú gxíetylěnové alkylfenoly a mastné nlkoholy amidy kyseliny ecyléndia míntetraoctovej a nitrilotrioctovej,kondenzáty mastných kyselín s amino kyselinami a polyaminmi, alkylnryl sulfonany a sulfobetainy.Vynúlez sa týka dosiek z aglomerovaného lignocelulőzovčho materialu s obsahomDoteraz známe dosky z aglomerovaného materiálu. napr. drevotriesková dosky, pilinové dosky, pazderové dosky, drevovláknitá dosky vyrobená použitím močovinotormaldehydových lepidiel vo zvýaenod miere uvoľňujú do okolitćho prostrediu zdraviu škodlivý formaldehyd. Uvolñovanle formaldabydu z dosák z agloñerovanáho materiálu aj niekoľko rokov starých, je zapríčinené hydrolýzou močovinoformaldshydováho lepidla účinkom tepla s vlhkosti pritomnej v doskách. Uvoľňovanie Iormaldehydu epâsobujo veľká csž kostí pri masovom použití hlavne drevocriaskovýoh dosák v nábytkárskej výrobe a v ste-Avebnictve. V súčastnosti sú známe dosky z aglomerovanáho materiálu ao zníženou amisiou formaldehydu, ktoré obsahujú okrem lignocelulőzováho materiálu 1 zložiek močovinoforualdehydového lepidla bežného zloženia aj prídavné zložky, ktoré ga pridávajúdo dosák za účelom zníženia emisie Iormaldehydu z nich. ouživajú sa rôzné duaikatá zlúčeniny ako sú močovina (Ikeds M. japonský patent 74.18926, Kawahsra Na japonský pacent 73.72 J 09). melamín (Ideda M. japonský patent 74.l 8926, Slezyngier W. st al. poľský patent 74060, 1975). guanídin a jeho deriváty (Niskina S. japonský patent 73.9254 l), tiomočovina, dikysndiamin, kaprolaktamin, m-Ionylendismin (Starzynská K. Polimery 18/12/639, 1973), sliľatická a sromacioké azozlúčeniny, amonná soli kyseliny uhličicej (Kellner s ko 1. A 0 ČSSR 206094) s tiež kjslikaté zlúčeniny siry, sirnik amonny a polysulridy (Neumann R. NSR patent 2130677, l 97 l), lignosulfondty (Ludvig C.,Staut A.w~ US patent J 658638, Kubin J. a m 1. A 0 ČSSR 167432. 1977), aminozlúčeniny ako močovins, smoniak iomočovins s vodorozpustnými solami kovov alknlických zemine použitím kyslého kacalyzácora zo skupiny kyselín a ich hydrolyzovateľných soli(Černý J., A 0 ČSSR 178637. 1975) alebo prebytok močoviny a chloridu amonněho (Kawahara m,- japonský patent 73.723 o 9. Hubatsch H. a kol. (AO čssa 234437, 1983) pripravuje močovinoformsldehydové lepidlo pri vyššom molárnom pomere aminoskupin ku aldehydovým skupinám. K takto vyrébsnému lepidlo sa pridáva známym spôsobom sminozlúčenina, hlavne močovina. Tiež pôsobením plynného čpavku na hotová aglomerovaná dosky(Charles S. Plywood and Panel 4, 1982. 8-9) alebo čpsvku s uvolňovanáho z hydroxidu amonného (nofael E. Miertzsch E Menzel W. Adhäzion 26/3/. 1982, 18-23) ss znižuje emisia formsldehydu z veľkoplošných lingnocelulőzových materiálov. Nevýhodou popisuných spôsobov je zhoršenie pomeru dusikatých látok k formaldehydu, čo má za následok zhoršenie fyzikálnych s mechanických vlastností sglomerovaných doeák resp. dosiahnutý efekt zníženia úniku formaldahydu je nízky. Niektoré aplikácie sú z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov nevýhodné.Nevýhody súčasného stavu odstraňujú dosky 2 äglomerovsnáho lignocelulőzového materiálu s obsahom tenzidov podľa vynálezu. ktorého podstatou je to. že obsahujú 86,37 až 92.74 hmot. lignocelulőzováho materiálu, 7,0 už 12,0 hmot. močovinotormaldehydového kondenzácu, 0,25 až 0,43 hmot. chloridu amonnáho a 0,007 až 1,2 hmot. cenzidov ako sú oxietylénové alkylrenoly, oxietylánová mastné slkoholy. ąmidy kyseliny etylendiamintetrsocrovej a nitrilotrioctovej, kondenzáty mastných kyselín s aminokyselinamí a polyaminmi. alkylazylsulľonany a sulfobçtsiny.Popissné dosky z sglomerovsněho lignocelulězováho materiálu, ako sd drevotriesková dosky. pilinová dosky, pazdarová dosky, drevovláknitá dosky podľa vynálazu uvoľňujú znížená množstvo ormaldehydu do okolitého prostredia, pričom fyzikálne a mechanické vlastnosti as nemenia. Po odvecrani. pripadne odstránení formsldahydu uvoľneného pri lísovani dosák z aglomerovsnáho lignocslulőzového materiálu klesne koncentrácia rormsldshydu uvoľneněho do ovzdušia až na 0,1 g formsldehydü/ml vody, čo sa prejavuje ako vyšší účinok vynálezu. Údaj plati pre podmienky stanovenia uvoľneněho Iormaldehydu dvojhodinovou exikátorovou metodou. Podla Myerss E., (Forest Pred. J.,33, 1983, č- 4. 27-J 7) a podľa Sundina B. (IUFRO World Congres,Juhos 1 ávia 9, 1986) 0,25 g formaldohydu/mi vody odpovedá hraničnej hodnote emisned triedy E 1 špeciál(t.j. 5 g rormaldehydu/lO 0 3 trieakovej dosky stanovená perforátorovou matődou) A 0,65 g formaldohydu/ml vody odpovedá hraničnej hodnotu triedy E 1.Výhody dosák z sglomerovaného lignocelulőzovóho materiálu n obaahom tenzidov podľa vynálezu ao zníženou emisiou formsldehydu umožnia vo zvýšenej miere používať aglomerované dosky v stavebníctve hlavne ako náhradu fenolformaldehydových drevotríeskových dosák v intariároch stavieb s umožnia zlepšiť hygienu nábytkových výrobkov.Trojvrstvová drevotriesková doska s obsahom 90,37 hmot. dravnébo materiálu, 92 5 hmot. močovinoformaldehydového kondanzátu, 0,33 hmot. chloridu amonného a 0,1 hmot. zmesi tanzidov v zložení 65 hmot. oxiecylćnováho slkylfenolu a 35 hmot. oxíetylenověho mastnáho alkoholu po odvetraní formnldehydu uvoľneného počas lisovanin, za podmienok dvojhodinovej exikátorovej metódy, uvoľňuje 0,15 pg Iormąldehydu/ml vody, čo vyhovuje emísnej triede El špeciál.Pszderová dosku s obsahom 91,67 hmot. lignocelulőzováho materiálu, 8,0 hmot. močovinoformaldehydového kondenzátu, 0,29 hmot. chloridu amonnáho, 0.04 S hmot. tenzidov v zložení 50 hmot. nmidu nitrilotrioctovaj kyseliny s 50 hmot. kondenzátu mastných kyselín s aminokyselinami uvoľňuje, za podmienok stanovenia ako v príklade 1., 0,45 ug Iormaldehydu/ml vody, čo vyhovuje emisnej triede El.Pilinová dosku s obsahom 87,6 hmot. drevného materiálu, 11 hmot. močovinotormsldehydového kondsnzátu, 0,4 hmot. chloridu amonnóho a 1,0 5 hmo. tsnzidov V zložení 22,7 hmot. oxietylenováho alkylrenolu a 77,3 hmot. kondanzátu mastných kyselín 3 polyamínmi uvolñuje, za podmienok stanovenia ako v príklade 1., 0,1 ug formaldehydu/ml vody, čo vyhovuje emianej triede El špeciál.N Dosky z aglomerovaného lignocelulőzového materiálu s obsahom tenzidov so sníženou emisiou rormsldehydu podľa vynálezu je možné vyrábať v drsvosprscujúcom priemysle.Dosky z aglomerovanébo lígnocalulőzového materiálu a obsahom tenzidov so zníženou enísiou formaldehydu vyznačujúce sa tým, že obsahujú 86,37 až 92,74 hmot. lignocelulőzového materiálu, 7,0 až 12 hmot. močovinoľormaLdebydového kondsnzátu,0,25 až 0,43 hmot. chloridu amonného a 0,007 až 1,2 hmot. cenzidov ako sú oxiecylénové slkylfenoly, oxíetylénové mastné slkoholy, amldy kyseliny etylendiamíntecraoctovej a nicrilotrioctovej, kondenzáty mastných kyselín a amínokysalinsmi a

MPK / Značky

MPK: B27N 3/00

Značky: materiálů, aglomerovaného, dosky, lignocelulózového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-268567-dosky-z-aglomerovaneho-lignocelulozoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dosky z aglomerovaného lignocelulózového materiálu</a>

Podobne patenty