Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(57) Předměten řešení Jsou účinné estery 3 pyrethroidní složnové biolo gicky kou v mo ekule obecného vzorce I, kqesymbol R značí alkylskupinu s rovnym či rozvětveným žetězcem s maximálně A atomy uhlíku, R. značí skupinu Ia nebo skupinu Ib a X značí halogen (chlor bram). Jejich postícidní účinky byly vyzkoušeny například na hmyzu a roztočích. Způsob přípavy látek obecného vzorce I, spocívá v reakci hydroxyslůučçnínä obecného vzorce II, kde symbol R , R má výše uvedený význam za přícomnosti h-dimethylamlnopyridinu adtcyklohečylkargodiimídu při teplotě 10 až 20 C nebo ą chloridem či anhyVynález se týká biologioky účinných esterů s pyrethroidni eložkou v molekule a způeobu Jejich připravy.Podstatou předmětného vynálezu jsou biologicky účinné estery s pyrethroidni složkou v molekule obecného vzorce Ix C-CH- H-C 00 CH(R 1)-R 2 (1) 2 cąCç(CH 3)2 kde aymbol R 1 značí alkylskupinu s rovným či rozvětveným řetězeem s maximálně A atomy uhliku CkFH R 2 značí skupinu Jĺő) C 33 1 neąo skupinu -0 C(CH 3)2 CHBrCH 20 Rkde halogen značí symbol X (chlór, bram). Způsob připravy biologicky účinných esterů 3 pyrethroidní složkou v molekule obecného vzorce I se vyznačuje tím, že se nechá reagovat hydroxysloučenina obecného vzorcekde symbol R 1, R 2 má výše uvedený význam s organickou kyselincxobecného vzorce IIIkde symbol X má výše uvedený význam za přitomnoati A-dimethylaminopyridinu a dioyklohexylkarbodiimidu při teplotě 10 až20 °C nebo a chloridçm či anhydridem organické kyseliny za přitomnoeti bezvodého pyridinu při zo až so °c. V dalším je vynález bliže objasněn na příkladech provedení aniž se na tyto výluč ně omezuje.-diohlorethenyl)-2,2-dimethyloyklopropankarboxylové kyseliny, 0,1 g (0,5 mmol) dicyklo~ hexylkarbodiimidu a 0,005 g (0,05 mmol) N,N-dimethylaminopyridinu bylo mícháno v 5 ml bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8 hmot. vody (eluční činidlo petroéter obsahující až 20 obj. x diethylěteru). Bylo získáno 0,13 g (65) l~(2,Z-dimethyl-6-chromenyl) propylesteru 3-(2,2-diohlorethenyl)-2,2-dimethylcýklopropankarboxylově kyseliny. IČ analýza (CCIÄ.(c,H 17 o),1 a 5(c 13 H 13 o),1 aa(c 10 H 50) stejným žpůsobem byl připraven 1- h-(2-brom-1.1-dimethyl~ 3-ethoxypropoxy/fenyl propylester 3-(2,2-dichlorethenyl)-2.2 dim°thY 1 °Yk 10 Pľ°Pankarboxylové kyseliny. IČ analýza(cen. šâćlswâhwlú( üüestěřJ. Mš ałiälýàasšä/ä (Mĺeełlgoacg), Biologické účinky byly zkoušeny na rožťoči Tetranychus urtioae, kde bylo zjištěno ovlivněni jeho ogeneze a lihnivosti. Tak napřĺklad Pro 1-(2.2-d 1 methy 1.5-chromeny 1) pŕopyleater 3-(2.2-dichlorethenY 1)20 Zdi°thY 1 ŠYĺk 1 °Pľ°Éank 3 ľbOxylově kyseliny při kon3 ob 3. v acetonu A kontaktní aplikaci 5 ul na listy fazole nakladly 12propylester Ď-ŠLZ-dichloretłtenyl)-LZ-dimethyl 0113-94 13 svílušek nenakladlo žád jnou dobu na listy ošetřaně pou centraci 10 sviluäek během 96 hodín l vyjíčka.-1 ,l-dímethyl-B- ethoxypropoxyĺfenylJ cyklopropankarboxylově kyseliny při konaàntraci 10 né vajíčko. Pro srovnání nakladlo 12 avilušek za ste ze acetonem 26 vtjíček, ze kterých se po 7 dnech líhly nymry.1. Biologikky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule obecného vzorce Ikde symbol R 1 značí alkylskupinu s rovným či rozvětveným řetězcem s maximálně2. Způsob prípravy biologicky ného vzorce I porne bodu 1 obecného vzorce IIúčinných esterů s pyrethroidní složkou v molekule obecVyznačený tím, že se nechá reagovat hydroxysloučeninaC(CH 3)2 kde symbol X má výše uvedený významklohexylkarbodiimidu při teplotě 10 až 20 nickě kyseliny za prítomnosti bezvoděho pyridivýznam s organickou kyselinou obecného vzorce IIIza přítomnisti lo-dimethylaminopyridinu a dicy°C nebo s chloridu-či anhydriden organu při 20 až 60 0 G.

MPK / Značky

MPK: C07C 69/743

Značky: molekule, estery, biologicky, účinné, složkou, pyrethroidní, jejich, způsob, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-268082-biologicky-ucinne-estery-s-pyrethroidni-slozkou-v-molekule-a-zpusob-jejich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy</a>

Podobne patenty