Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku

Číslo patentu: 267622

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koubík Petr, Roušalová Blanka, Hrubeš Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A ing., KOUBÍK mn mg PRAHAZpůsob přovádění Kapalné fáza aerosolu(57) Způsob přovádění kapalnó fázu aerosolu do roztoku, zvláätč pro stanovení koncentrace soli rozpuätěnć v kapnlnć fá~ zi v plynu, například potanciomatrickým způsobem tak, že kapalný acroaol prochází nejméni dvěma vláknitými vrstvami ponořenými do mětnćho roztoku.1 Každâ vrstva má Jigou hustotu plnění vlákcn a jinou tlouštku vláken. Vrstvy Jsou uspořňdány tak, že aerosol vstupuje nejprve do vratvy jemných äláken o hustotä plnění od 50 do 200 kg/m a tlouěřce vláken od 0,1 do5 m, která Jsou oriantovâna různýn 1 aměry, ale převážně kolmo na mě prouděni aerosolu. Uvedenâ,vrstva zachycujo kapalnou fázi aerosolu tmpakcí, intoraapcin dituzi, která Jo vyclačována prpudem plynu vo ľormä mnohem větších kapičokdo druhé následné vrstvy a huatotě plnění vláken od 30 do 100 kg/mg a tlouštco vláken od 15 do 30 pm a tato druhá vrstva převádí kupalnou ľázi aerosolu do měrnćho roztoku.Vynález se týká způsobu převédění kapalnć fáze polydlsperzního aerosolu do roztoku,který Je zvláštč vhodný pro stanovení koncentrace soli rozpuštěné v kepalné fâzi v plynu. například potancíometrickým způsobem.Dosud se k těmto účelům používají například zrnité materiály, skleněné ľrity, ktoré vykazují poměrně vysoký odpor proudšní nebo sintrovanó materiály s nízkou úöinností pohlcení do roztoku. Je-li koncentrace kapalnć fáze v plynu malá například v rozmezí od 1 do 5 mg/mj a nebo koncentrace rozpuštčná solí v kapalinš nízká (méně než 30 ), je nutno nechat probubla měrným roztokom velké množství plynu. Dosud známé materiály nesplnuji požedavek vysokého průtoku plynu roztokom se současnou vysokou alespoň 85 účinnostiVýše uvedené nevýhody odstraňuje způsob převádění knpalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu, jehož podstata spočívá v tom, že kapalný nerosol prochází skrze nejměně 2 vlíknitó vrstvy ponořeně do měrnćho roztoku, přičemž každá vrstva má jinou hustotu plnění vláken a jinou tlouštku vláken. Vrstvy Jsou uspořádány tak, že aeroaol vstupuje nejprve do vrstvy jemných vláken o hustote plnění od 50 do 200 kg/mj a tlouěčce vláken od 0,1 do 5 um. která Jsou orientována různými směry, ale převážně kolmo na směr proudění nerosolu. Tato vrstva zachycujo knpalnou ľázi aerosolu impakcí, intercepcí n diľuzí,která Je vytlačována proudem plynu ve formě mnohem větších kapiček do druhé následné vrstvy o hustote plnění vláken od 30 do 100 kg/m 3 a tlouštce vláken od l 5 do 30 um.Tato druha vrstva převñdí kapalnou fázi eerosolu do mčrněho roztoku.Hlavní výhodou způsobu provádění kapalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu je,že aerosol Je veden do roztoku s nízkou tlakovou ztrátou a to se současně vysokou účinností pohlcení kapalnć fáze polydisperzního aerosolu do roztoku. Další velkou A průmyslovä využítelnou výhodou je, že tímto způsobem se převádí kapalnä fáze aeroeolu do roztoku větší rychlostí, což ve srovnání se současnýni způsoby podstatne zvyšuje procento pohlcenćho množství, s možností průběžnóho sledování koncentrace.Dále uvádíma Jeden z možných případů konkrâtního využití způsobu převádění kapalnáfáze eerosolu do roztoku.Při potenclometrickém stanovení množství chloridovýoh lontů, které Jsoupřítonny vo formě knpalnćho aerosolu 28 vodného roztoku chloridu vápenatóho ve stlačenem vzduchu o teplote -6 °c až ~ü 0 °c a tlaku kolem 0,2 MPa, se měrným roztokom 0,1 molárního dusičnenu sodneho probublávů daně množství aerosolu (průtokem 10 l/min). Aerosol je přlviděn pod hladinu roztoku do rozvodné dłrované trubičky, na Jejímž vnějšín plášti Je navinuta Ä mm silná vrstva jemných skalných vláken o tloušĺce vláken 0,5 - 3.0 um, přičemž vlákna Jsou oriantována všemi směry, ale převážně kolmo na smär proudční.Na této vrstve je navínuta druhá vrstva 6 mm silná, která obsahuje polyesterová vlákna o tloušřce vláken 20 - 25 um, která jsou rovněž nepravidelné uspořádána. Hustota plnění první vrstvy je 150 kg/m 3, zatímco druhé vrstvy 60 kg/mj. Při tomto uspořádání vláknítých vrstev ponořených do mčrnćho roztoku je při rychlosti neproudční aeroeolem od 0.08 do 0.1 m/s dosaženo účinnosti pohlcení 95 veškerćho chloridu vápenatého.Uvedeného způsobu podle vynálezu Je možno s výhodou použít také pro stanovení množství jiných látek (například oxidu siřičitóho) rozpuštěných v kapalaé fáz aerosolu.Způsob převádění kapalná fáze aerosolu do roztoku, zvláätě pro stanovení koncentra ce soli rozpuštěně v kapalně ľázi v plynu, například potenciometrickým způsobem,v y z n a č e n ý tím, že kapalný aarosol prochází nejměně dvěma vláknítými vrstvamiponořenými do měrného roztoku, přičemž každá má jinou hustou plnění vláken a jinou tlouštku vláken a tyto vrstvy Jsou uspořádány tak, že aerosol vstupuje nejprve do vrstvy jemných vláken o hustote plnění od 50 do 200 kg/mg a tlouätce vláken od 0,1 do 5 um, CS 267622 B 1která Jsou orientována na různými směry, ale převážně kolmo na směr proudůní aerosolu, takže uvedená vrstva zachycuje knpalnou fázi aerosolu impakcí, intercepcí a difuzi, a jevycluňovâna proudem plynu ve formě mnohem větších kapiček do druhá následné vrstvy 0 huscotě plnění vláken od 30 do 100 kg/mj a tloušĺce vláken od 15 do 30 um a tato druhá vrst va převádí kapalnou fázi aerosolu do měrnóho roztoku.

MPK / Značky

MPK: B01D 47/02

Značky: způsob, fáze, kapalné, roztoku, převádění, aerosolů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-267622-zpusob-prevadeni-kapalne-faze-aerosolu-do-roztoku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku</a>

Podobne patenty