Zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedovom elektrickom poli

Číslo patentu: 267365

Dátum: 12.02.1990

Autor: Švec Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PO PIS VYNÄLEZU 267365 v KAUTORSKEMU OSVEDCENIU m,FEDERÁLNÍ ÚŘAD mo VYNÁLEZYZariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedavom(57) Riešenie spadá do oblasti oddelovania zložiek kvapalín elektrickým poľom a týka sa zariadenia na dezintegráciu a koalescenciu emulzií typu voda v oleji. Riešenie pozostáva z dvoch koaxiálnych valcových elektród a jeho podstatou je, že kovová vonkajšia elektróda je na vnútornej strane opatrenà vrstvou elektrickej izolácie.vynález sa týka zariadenia na dezintegráciu a koalescenciu emulzií typu voda v oleji a od deľovanie ich zložiek pôsobením elektrickéhopoľa. Zariadenia na dezintegráciu a koalescenciu emulzií pôsnlacttíii clckttivl(liti pnľn pnzostávajti zo sústavy dvoch a viac elektród, medzi ktorými sa nachádza alebo preteká emulzia. ktorá sa má rozrušit s cieľom získať jej dvc základné komponenty, označované ako organická a vodná fáza. Pripojením elektrického napätia na elektródy vzniká medzi nimi elektrické pole, ktorého účinkom sa po prekročení určitej krítickej hodnoty intenzity tohto poľa emulzia začne rozrušovať a jej dve navzájom nemiešateľnć fázy oddcľovať, k čomu sa obvykle využíva účinok gravitačného poľa. S cieľom zvýšenia efektívnosti prevádzky týchto zariadení sa elektródy rôzne tvarujú a rozmiestňujú v priestore, napríklad podľa sov. A 0 1 284 580 a sov. AO 1 233 902.Pri použití neizolovaných elektród sa môžu v priestore medzi nimi vytvoriť mostíky z relatívne dobre vodivej kvapaliny a tým dochádza k elektrickým prierazom. Dalšie zariadenia preto používajú sústavy s elektródami čiastočne izolovanými, alebo s obmedzením hodnoty skratového prúdu. pričom sústavy s viac elektródami zaisťujú činnosť zariadenia aj pri znížení účinného pôsobenia niektorých elektród vplyvom elektrického prierezu. Nevýhody známych zariadení na dezintegráciu a koalescenciu emulzií pôsobením elektrického poľa sú nasledovné. Dvojelektródové zariadenia podľa US 4 415 426, US 4 419 200 s prevažne rovinným usporiadaním elektród sú v prevádzke málo účinné a málo spoľahlivé. DvojcIektródové zariadenia s koaxiálnymi, rôzne tvarovanými elektródami podľa sov. AO 1 212 465 a sov. A 0 1 212 466 a viacelektródové zariadenia podľa sov. AO 1 243 763 a EP 0175 191 sú zložité a výrobné nákladné. Použitie neizolovaných elektród prináša riziko elektrického pricrezu, ktorý môže podľa okolností ohroziť bezpečnost prevádzky zariadenia. Elektrická izolácia v dosiaľ známych usporiadaniach značne znižuje efektívnosť prevádzky zariadenia a vynucuje si používanie vysokých elektrických napätí. Používajú sa napätia 1 až 15 kV pri intenzite elektrického poľa 0,5 až 2 kV/cm.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií pôsobením elektrického poľa, pozostávajúceho z dvoch koaxiálnych valcovitých elektród po CS 267 365 B 2dla vynálezu. ktorého podstatou je, že kovová vonkajšia elektróda je na vnútornej strane opatrená vrstvou elektrickej izolácie.Výhodou zariadenia podľa vynálczu jc jeho jednoduchosť z hľadiska výroby a pritom vysoká efektívnosť 7. hľadiska jvrcvñrlzky. Použitie Itcizolovztncj vnútornej elektródy vytvára vhodné podmienky pre prekročenie kritickej intenzity elektrického poľa pri relatívne nizkom napätí medzi elektródami. Izolácia valcovej vonkajšej elektródy znemožňuje elektrický prieraz a zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť prevádzky zariadenia, pretože elektrické namáhanie izolácie v tomto usporiadaní je minimálne. Materiál a hrúbku izolácie je možné voliť z prevádzkového hľadiska optimálne tak, aby proces rozrušenia emulzie prebiehal s maximálnou energetickou účinnosťou pri minimálnom pracovnom napätí, Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad usporiadania zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynálezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva z neizolovanej vnútornej elektródy 1 a s ňou koaxiálne umiestnenej vonkajšej elektródy 3 opatrenej vnútornou elektrickou izoláciou 2.Vonkajšiu elektródu 3 s vnútornou elektrickou izoláciou 2 je možné vytvoriť napríklad z kovového potrubia nanesením vnútornej elektroizolačnej vrstvy, alebo vložením elektroizolačnej vložky, alebo z potrubia z elektroizolačného materiálu opatreného na vonkajšej strane elektricky vodivou vrstvou tvoriacou elektródu. Neizolovanú vnútornú elektródu 1 zanedbateľného prierazu je možné vyhotoviť napríklad z kovovej tyče alebo drôtu, s mechanicky stabilizovanou polohou v osi zariadenia. Vhodná prevádzková poloha zariadenia v gravitačnom poli je osovo zvislá.Bolo vyhotovené laboratórne usporiadanie zariadenia podľa vynálezu, kde elektrickú izoláciu 2 tvorila tenkostenná sklenená injekčná ampula s priemerom 17 mm a hrúbkou steny 0,5 mm opatrená na vonkajšej strane polepom z hliníkovej fólie a vo vnútri vnútornou elektródou 1 zhotovenou z injekčnej ihly priemeru 0,8 mm. Emulzia pripravená z rovnakých objemov 0.1 M HCI a 3 až 5 roztoku SPAN 80 v toluénu sa rozložila pôsobením napätia 50 až 250 V/50 Hz v priebehu niekoľkých minút, pričom maximálna rýchlosť dezintegrácie sa pozorovala cca 30 sekúnd po zapnutí.Zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedavom elektrickom poli, pozostávajúce z dvoch koaxiálnych valcovych elek tród, vyznačujúce sa tým, že kovová vonkajšia elektróda (3) je navnútornej strane opatrená vrstvou elektrickej izolácie (2).

MPK / Značky

MPK: B01D 17/06

Značky: koalescenciu, zariadenie, striedovom, elektrickom, dezintegráciu, emulzií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-267365-zariadenie-na-dezintegraciu-a-koalescenciu-emulzii-v-striedovom-elektrickom-poli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dezintegráciu a koalescenciu emulzií v striedovom elektrickom poli</a>

Podobne patenty