Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Způsob výroby stinění pro galvanoplastické postupy(57) Stínění pro vytvoření galvanoplasutiokých povrchü na funkčních plochácha hranách tvarově aložitých strojníchsoučáatech o velké hmotnosti je zhoto~předmět, opatřený nejprve pomoonou och rannou distančni vrstvou, ae postupněpod tlakem vytvoří Jednotlivé díly stí nění, která se poté nejprve spojí bodo~Vynález se týká způsobu výroby stĺněnĺ pro galvanoplastioké postupy.určené zejména pro vytváření funkčních vrstev na rozměr-e ných a tvurově složitých strojních součástech 0 velké hmotnosti.V současné době se často vyžaduje, aby funkční galvanoplas tlouštkách a/nebo pouze na určených a rozmčrově vymezených častech a úsecích konstrukčního dílu. Tyto požadavky představují zejména u velkorozmčrných, tvurovč složítých a hmotných předmětů značné tech~ nologické problémy. Dosažení uvedených požadavků je podmínčno úprav vou prondové intenzity na povrchu pokovovaného předmětu, kterdĺmusi být přímo úmčrná požadované tloušťce vyloučeného kovu. K tomuto účelu se dosud používají jednak tvarovaná a podle přesných propočtů rozmístěná stínéní a pomocné anody. U tvarově složitýoh konstrukčních dílů je používání pomocných anod velmi ztíženo a jejich účinek je problematický. S ohledem na lepší hlouhkovou účinnost elektrolytu je v tukových případech výhodnější použití stíníní, jehož účinnost je přímo závislá na jeho tvurování,které je v optimálních případech shodné s tvarem pokovovaného předmětu. Z uvedených technologických podmínek je zřejmá znočná technická náročnost na zhotovení stínční. Pokud je tvar modelu znučnč složitý, například je tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u distanční vrstvou podle vynálezu.Podstata vynálezu spočivá v tom, že se povrch pomocné distančniy cpntří podtlakem tvarovaným děleným krytem z organického d 80 doVýhodou způsubu podle vynálczu je výroba konstrukčně jñdnoduchého a prcvozně spolehlivého stínőní při současně Jednoduchém a ekonomicky výhudném pracuvnim postupu» Děle»Ané stĺnění z urganickcho skla umožňuje při spolehlivóm provozním nanesení konstantnĺ kvalitu galvanoplustickyPro účely vytvoření galvanoplastícké funkční vrstvy na náběžné hrané Lurbínové lopatky 0 délce 850 mm a průměrné šířce 105 mm byla na lopatce nejprve vytvořena celistvá pon mocná distančnĺ vrstva,a to navinutim sádrcvých obinadel do Lloušřky 20 mm» Povrch této vrstvy se po zatvrdnutívytme 1 i 1 sádrou a powm se mechanicky cpracoval smirkovým papírem.Na takto upravenouąlopatku byla na vakuovém lisu pod tlakem 0,16 MPa vytvořena po délce lopatky nejprve první polovina stíněni z organického skla o tloušřce 2 mm. Potmnbyl stejným způsobem vytvořen druhý díl stiněníoba díly stíněni byly dáůz po opracováuí nejprvé bodové spojeny organickým lepídlem, získaným rozpuštěnim třísek plexiskla V chloroformu, v rozmezí 90 mm. Po zaschnutí lepidla byly zbylé úseky mezi body zalepeny. Nakonec byly ve stínění vytvořenypmüe technologických požadavků řadyZpůsoh výroby stíněni pro galvanoplastické postupy, které jo Vytvořeno na poknvovaném předmětu opatřeném pomocnou distančni vrstvou,vyznačnný tim, že se povrch pomocné distaučni vrstvy opatří podtlakam tvaruvaným dělaným krytom z órganického skla,jehož díly ze potmnnejprvo bodové vo vzdálanqsti od 80 do 100 mm

MPK / Značky

MPK: C25D 17/00

Značky: galvanoplastické, výroby, stínění, postupy, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-267256-zpusob-vyroby-stineni-pro-galvanoplasticke-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy</a>

Podobne patenty