Spôsob opracovania užitných predmetov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žääfľäàěíůsÁ POPIS vv NÁLEzu 267 059(22) Prihlásené 23 os as B 24 B 29/00,3 24 n 13/oo FEnEnÁLNiÚŘAD (40) Zverejnené 1205 as pno vvmALEzy (45) Vydané 14 12 so(75) Autor vynálezu MOKRY JOZEF ing. csc., PRIEVIDZA, HOUŽVIČKA JINDŘICH, TURNOV, ZÁMEČNIK MIKULÁŠ, KVĚTNÄ, KOLOUCH RUDOLF, PODĚBRADY(54) Spôsob opracovania užitných predmetov(57) optimálnu väzbu medzi pracovným nástrojom a opracovaným užitným predmetom, pri súčasnom zniženiu spotreby leštiva a brusiva,predstavuje spôsob opracovania kotúčom na báze polyuretánového elastoméru bunečnej štruktúry s veľkosťou pórov 1 1 0,3 mm, s objemovou hmotnosťou 300 až 800 kg/m 3, tvrdosťou 10 až 25 °Sh (D), za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho či brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dm 2, pri pritlačnej sile so až 500 kPa, dobe 20 až 130 s a obvodovej rýchlosti leštiacej plochy kotúča 4 až 40 m/5.vynález sa týka opracovania užitných predmetov použitím osobitného druhu leštiacich kotúčov v nadväznosti na ostatné základné podmienky rozhodujúce pre získanie požadovanej kvality opracovávaných plôch.Finálna úprava užitkovýoh predmetov z hľadiska estetického a/alebo funkčného u výrobkov zo skla, keramiky ale aj kovov sa najčastejšie uskutočňuje na leštiacich hmotách V tvare kotúčov alebo podložiek v kombinácii s leštiacim prostriedkom, napríklad korundom, oxidom ceričitým, pemzou, oxidom kremičitým, karbidom böru, kaolínom, kriedou a pod. Brusné a leštiace kotúče na báze prírodných materiálov, napr. korok, topoľové drevo sú závislé od dostupnosti prírodnej hmoty, kotúče z umelých hmôt sú spravidla zhotovovane impregnáciou rozličných prírodných a umelých tkanin polymérnymi živičami, napr. termoreaktívnou akrylátovou disperziou v prítomnosti polyelektrolytického zahustovadla (AO 184 631), roztokom polyuretánového alebo polyuretánmočovinového elastoméru v dimetylformamide (A 0 154 940),vodným polyuretánmočovinovým gélom (hydrogel) (Ger. offen. 3 151 925) alebo kumarín-kaučukovou živicou (ZSSR 1 024 251 A). U týchto brusných hmôt sa nedokáže zabezpečiť homogenita materiálu v celej hrúbke, čo má za následok rozdielnu účinnost povrchu a stredu kotúča a pri ich použití vzhľadom na malú porozitu materiálu sa povrch rýchlo zanáša prachom z úbrusu čo znižuje pracovný výkon.Podľa čs. A 0 242 544 sú leštiace kotúče na báze polyuretánového elastoméru buničnej štruktúry pripravené z predpolyméru o obsahu 4,2 až 18,3, s výhodou 5,2 až 15,1 hmot. voľných NCO skupín a sietovadla 1,4 - butándiolu za prítomnosti pomocných látok, aktiváciou a stabilizátora.Pri spôsobe opracovania užitných predmetov novými hmotami hľadali sa optimálne pracovné podmienky, ktoré by vzhladom k doteraz používaných leštiacim hmotám napr. na báze prírodných materiálov (korok, drevo topoľové) zabezpečili účinnejšie podmienky prevádzkovania vzhľadom k štruktúre použitej leštiacej hmoty, typu leštiaceho brúsneho prostriedku, veľkosti ich častíc, typu opracovávaného predmetu a zároveň dosiahnutie vyššej kvality opracovaněho povrchu.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob opracovávania užitných predmetov pôsobením pohybujúcich sa kotúčov na upravovaný predmet za prítomnosti disperzačných sústav, ktorého podstata spočíva V tom, že sa pôsobí kotúčom na báze polyuretánového elastoméru bunečnej štruktúry s veľkosťou pôrov 1 1 0,3 mm, s objemovou hmotnosťou 300 až E 00 kg/m 3, tvrdosťou 10 až 25 °Sh (D 1 za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho a brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiaoej plochy kotúča 4 až 40 m/s.Medzi hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu možno zaradit skutočnosť, že pri opracovaní predmetov spojením známych látok vzniknutá sústava, leštiaca hmota s vopred zvolenými fyzikálno-chemickými vlastnosťami, volba brusiva, veľkost častíc a ostatných pracovných podmienok, umožnili vytvorit optimálnu väzbu medzi pracovným nástrojom a opracovávaným predmetom a zároveň došlo oproti iným postupom k zníženiu spotreby leštiva a brusiva.spôsobom opracovania podľa vynálezu sa zároveň dosiahla lepšia hygiena práce, čo sa prejavilo na zvýšení výkonu práce minimálne o 5 ako aj na zdravotnom stave pracovnikov.Na povrchové opracovanie užitných predmetov sa podľa tohto vynálezu používajú hmotyz oblasti polyuretánov, predovšetkým mierne napenené polyuretánové elastoméry. Tvar výlisku(kotúče) je daný použitou formou a závisí od spôsobu opracovania, opracovávaného produktua tiež strojného zariadenia. Hmota sa spravidla pripravuje V tvare kotúčov, napr. v priemere 200 až 600 mm a hrúbky 20 až 60 mm. Kotúče pripravené z popísanej hmoty sa upevñujúna kuličské stroje rôznych typov ako sú staršie typy Suchý - Jouza - Čap, alebo nové typy KNK, BS 4-56 pri obvodových rýchlostiach kotúčov 5 až 40 m.sl. Úlohou kotúča je nanesenú leštiacu hmotu - suspenziu zadržovať a trením na opracovávanom predmete dosiahnut leštiaciúčinok alebo odstránenie defektu. Z uvedeného je zrejmé, že podľa vynâlezu sa môžu opraco vávať bud celé povrchy užitných predmetov, alebo vymedzené plochy, najčastejšie defektnémiesta. V porovnaní s klasickými kotúčami sa dosahuje vyššia účinnosť pracovnej plochy na tvarove členenom povrchu užitných predmetov.Spôsob opracovania užitkových predmetov podľa vynálezu je objasnený v nasledovných príkladoch.Bunečný polyuretánový elastomér má obj. hmotnosť 450 kg.m 3, tvrdosť 13 °Sh (D) a .Kotúč o priemere 400 mm a hrúbky 40 mm sa nasadí do kuličského stroja KNK a lešti sa sodno-draselné sklo pri obvodovej rýchlosti 12 m.sl pemzy o veľkosti častíc 800 i 100 m a prítlaku 350 kPa po dobu 130 s. Opracovaný povrchvykazoval vysoký lesk, aký sa získal pri chemickom leštení skla, pričom opracovanie sa uskutočňuje hladko, bez nasakovania.P r 1 k 1 a d 2 Leštiaca polyuretánová hmota má objemová hmotnosť 325 kg.m 3 a tvrdosť 13 °sh (D).Kotúč o rozmeroch 0 200 mm a hrúbky 15 mm sa nasadí do kuličského stroja BS 4-56 5 obvodovou rýchlosťou 16 m.s 1 a pri prítlaku 150 kPa po dobu 30 a leští sa tvarove členený povrch olovnatého krištáľu s použitím leštíva oxidu ceričitého o veľkosti častíc 150 1i l 00,um. Dosiahnutý lesk olovnatého krištáľu sa vyrovná lesku chemického leštenia.Polyuretánová bunečná hmota má obj. hmotnosť 560 kg.m 3 a tvrdosť 16 °Sh (D)Kotúč 0 priemere 500 mm a hrúbky 60 mm sa nasadí do leštiaceho stroja s obvodnou rýchlosťou 25 m.s 1 a opracováva sa rovinná kovová plocha, pri prítlaku 500 kPa po dobu 130 s,pričom po ukončení leštenia výsledný efekt preukázal dostatočný über pre vyleštenie rovinnejSpôsob opracovania užitných predmetov pôsobením pohybujúcich sa kotúčov na upravovaný predmet za prítomnosti disperzačných sústav, vyznačujúci sa tým, že sa pôsobí kotúčom na báze polyuretánového elastoméru bunečnej štruktúry s veľkosťou pôrov 1 0,3 mm, s objemovou hmotnosťou 300 až 800 kg/m 3, tvrdosťou 10 až 25 °sh (D) za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho alebo brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 0 D 0,um, v mmnožstve 10 až 26 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiacej plochy kotúča 4 až 40 m/s.

MPK / Značky

MPK: B24D 13/00, B24B 29/00

Značky: spôsob, predmetov, opracovania, užitných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-267059-sposob-opracovania-uzitnych-predmetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob opracovania užitných predmetov</a>

Podobne patenty