Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu

Číslo patentu: 266114

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŽĚĚŤÍĚĚÉĚŽÄSKÁ POPIS VYNALEZU 266114 REPUBLIKA m K AUTOHSKÉMU osvEnćEnIu 1 (13) B 1FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRATISLAVA(57) Riešenie sa týka svetlom degradovateľných polymérov obsahujúcich štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu. Uvedené polyméry sa pripravia tak, že 2-14-benzoylfenyl)-2-(4-propancylfenyl)propán sa polymerizuje samotný, alebo v zmesi s vinylovým monomérom, ako napr. styrén a estery kyseliny akrylovej a metakrylovej. Nové polyméry majú vyúžitie v chemickom priemysle pri príprave fotorezistov.Vynález sa týka polymérov obsahujúcich štruktúry 2-(4-benzoylfenyl-(4-propenoylfenyl)propánu.Vinylketóny sú známe, že ľahko tvoria homopolyméry a kopolyméry. Viaceré polyméry na báze vinylketónov sa vyznačujú vysokým poklesom molekulovej hmotnosti účinkom uitrariaiového svetla. za účelom zvýšiť absorpciu ultrafialového svetla sa naviazal ku štruktúre vinylketönu benzofenön. Doteraz neboli pripravené polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoy 1 feny 1)propánu.Podstatou vynálezu sú polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfeny 1)propánu. Spôsob prípravy týchto polymérov spočíva v tom, že 2-(4-benzoy 1 fenyl)-2-(4-propenoy 1 feny 1)propán sa polymerizuje samotný, alebo v zmesi s Vinylovým monomérom, ako napr. styrén alebo estery kyseliny akrylovej a metakrylovej. Pripravené polyměry ga vyznačujú účinnou degradáciou pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyméry, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využiť napr. pri príprave fotorezistov QA. Tsuda a spol.,Photogr. Sci. Eng. 23, 290 (l 979 ü. Výhodou polymérov na báze 2-(4-propenoylfenyl)propánuje v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla. P Ľ í k 1 a d 1Zahrievaním 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu (10 gb v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére 2 hodiny pri 60 °C v tme vznikol polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušeni vážil 6,8 9 (68 hmot. ). Polymér má priemernú čiselnú hmotnost 173 000 Dalton a koeficient polydisperzity 3,1. Elementárna analýza pre C 25 H 2202 vypočítaná 84,71 hmot. uhlíka, 6,26 hmot. vodika, nájdené 84,69 hmot. uhlíka,6,55 hmot. vodika. Kvantový výťažok trhania hlavných väzieb svetlom 366 nm v benzénovom roztoku je 0,13.Roztok 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)ptopánu (0,81 g) v styréne (9,1 g) a AIBN (0,01 g) v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme pri 60 OC 12 hodín. Po trojnásobnom vyzrážani z benzénu do metanolu a vysušení sa získajú 3 g(30,2 hmot. ) kopolyméru, ktorý podľa UV absorpcie obsahuje 18,7 hmot. 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu. Priemerná číselná molekulová hmotnost kopolyméru je 170 000 Dalton. Kvantový výťažok trhania hlavných väzieb v benzénovom roztoku svetlom 366 nm je 0,03.0,22 g 2-(4-benzoy 1 fenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, 9,8 g etylakrylátu v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére státim v tme pri laboratórnej teplote 10 hodín dáva polymér,ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do hexánu a vysušení váži 3,2 g. Polymér obsahuje 2,05 hmot. 8 2-(4-benzoy 1 fenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu a má priemernú číselná molekulovú hmotnosť 520 000 Dalton.Podobne sa pripravili kopolyméry s estermi kyseliny metakrylovej.Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvolených zo skupiny zahrñujúcej styrén a estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah 2-(4-benzoylfenyl)-2 ~(4-prapenoylfenyl)propánu je 2 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová hmotnosć 173 000 až 520 000 Dalton.

MPK / Značky

MPK: C08F 16/36

Značky: 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, polyméry, struktury, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-266114-polymery-obsahujuce-struktury-2-4-benzoylfenyl-2-4-propenoylfenylpropanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu</a>

Podobne patenty