Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu

Číslo patentu: 265990

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žoldák Ľubomír, Majtán Miroslav, Liška Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu LIŠKA MILOŠ, PRAHA, ŽOLDÄK LUBOMÍR, MAJTÁN MIROSLAV, STARÁ TURÄ(54) Usmerňovač prúdenia pre odiučovaće vzduchu(57) Riešenie sa týka prúdenia vzduchu vytvoreného z nádoby odlučovača opatreného vstupným a výstupným hrdlom. Podstata riešenia je v tom, že v osi výstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupnému hrdlu tangenciálne orientované lamely. Medzi spoqnou hranou lamiel a dnom nádoby odĺučovača je vytvorená funkčná medzera.Riešenie sa týka tvaru a umiestnenia usmerñovača prúdenia vzduchu v odlučovači v zaria deniachna meranie tekutých potravinárskych produktov.Doteraz známe konštrukčné riešenia používajú na tlmenie rotácie pretekajúcich médií,plochý kotúč umiestnený súose s výtokovým otvorom odlučovača v určitej vzdialenosti nad ním. Plochý kotúč je upevnený na držiaku priamo na veko odlučovača.U iných systémov je plochý kotúč upevnený rebrovou častou bud o spodnú čast odlučovača alebo je priamo zasunutý do výstupného otvoru.Vo všetkých prípadoch sú opevňovacie prvky usporiadané radiálne k výstupnému otvoru.Nevýhodou týchto systémov je značná turbolencia v oblasti výstupného hrdla odlučovača,ktorá nezlepšuje odlučovąnie vzduchu z pretekajúcej kvapaliny a podstatne znižuje prietok systémom. Ďalšou nevýhodou u systémov uchytených priamo na dno odlučovača je obtiažna výroba a problémy pri každodennom čistení a dezinfekcii.Popísané nevýhody odstraňuje usmerňovač prúdenia pre odlučovače vytvorený z nádoby odlučovača opatrenáho vstupným a výstupným hrdlom. Podstata riešenia spočíva v tom, že v osi vstupného hrdla odlučovača je umiestnená tlmiaca doska, na ktorej sú zo strany k výstupněmu hrdlu tangenciálne orientované lamely, pričom medzi spodnou hranou lamiel a dnom nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera a.Takéto riešenie usmerňovača prúdenia v odlučovačoch umožňuje presunúť oblasž nízkej rýchlosti rotácie tekutiny dalej od výstupného hrdla čo podstatne zlepšuje odlučovanie vzduchu. Ďalšou výhodou je ľahká dezinfekcia a zníženie hydraulického odporu.Príklad riešenia usmerňovača prúdenia znázorňuje pripojený výkres.obr. 1 znázorňuje odlučovač sxusmerňovačcm v náryse. Obr. 2 znázorňuje orientáciu lamiel voči výstupu odlučovača.Tlmiacea doska 3 kruhového tvaru je z jednej strany opatrená lamelamí Š orientovanými tangenciálne a z druhej strany je osadená upevñovacími časťami A tlmiacej dosky, pomocou ktorých je upevnená nad výstupné hrdlo l tak, aby sa vytvorila funkčná medzera g.Kvapalina pretekajúca odlučovačom sa prostredníctvom tangenciálne upravenému vtokovému hrdlu 6 dostáva do rotácie v oblasti hladiny vzniká vir, kde sa intenzívne odlučuje vzduch.Aby sa zabránilo postupnej strate rotácie a tým i zníženiu kinetickej energie je tekutina tesne pred výtokom V priestore kde už k odlučovaniu vzduchu nedochádza znovu uvedená do rotácie pomocou tangenciálne umiestnených lamiel Ä.Usmerñovač prúdenia je možné s výhodou využiť pre odlučovanie vzduchu pretekajúcich potravinárskych produktov, napr. piva, vína, mlieka, kde je dokonalé odlúčenie vzduchu podmienkou správnej činnosti objemových prietokových meradiel, príp. dalších technologických zariadeni vyžadujúcich tekutý produkt bez vzduchu.Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu vytvorený z nádoby odlučovača opatreného vstupným a výstupným hrdlom, vyznačený tím, že v osi výstupného hrdla (1) odlučovača je umiestnená tlmiaca doska (2), na ktorej sú zo strany k výstupnému hrdlu (1) tangencíálne orientované lamely (3), pričom medzi spodnou hranou lamiel (3) a dnom (5) nádoby odlučovača je vytvorená funkčná medzera (a).

MPK / Značky

MPK: B01D 19/00

Značky: vzduchu, odlučovače, prúdenia, usmerňovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-265990-usmernovac-prudenia-pre-odlucovace-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usmerňovač prúdenia pre odlučovače vzduchu</a>

Podobne patenty