Spôsob izolácie chemicky čistých amínokyselín z ich smesí

Číslo patentu: 265510

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sova Oto, Pataky Anton, Szilasi Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šíjěfšľíšžíá POP Is VYNÁLEZU 265510(75) Autor vynález SZILASI JOZEF, KOŠICE, PATAKY ANTON MUDr., PREŠOV,SOVA OTO MUDX. CSC. , KOŠICE(54) Spôsob izolácie chemicky čistých aminokyselín z ich zmesí(57) Účelom izolácie aminokyselín z ich zmesi je dosiahnuť pri bezodpadovej technolôgii čistotu 99,99 , priminimá 1 nych nákladoch na zariadenie a energiu. Spôsob izolácie aminokyselín, najmä z fermentaěných médií, hydrolyzátov a odpadov z výroby aminokyselín spočíva V tom, že sa roztok zmesí aminokyselín odsolí, jeho vodivosť sa upraví na hodnoty od 100 do 1 000/uS.cm a autofokusuje počas 24 až 48 hodín. Jednotlivé amínokyseliny získané vo frakciách s pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa dalej oddelene autofokusujú. Následnými refokusáciami, ktorých počet závisí od požadovanej čistoty aminokyselín sa získajú paralelne chemicky čisté aminokyseliny. Nakoniec sa aminokyseliny dehydratujú. Postup má uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle, potravinárstve,poľnohospodárstve, vo výskume i v diagnostike.Vynále sa týka spôsobu izolácie chemicky čistých aminokyselín z ich zmesi pre potreby farmaceutického priemyslu, výskumu a diagnostiky.Aminokyseliny sa v priemysle pripravujú väčšinou biosyntézou pomocou mikroorganízmov,ktoré produkujú jednu, alebo viacero aminokyselín do kultivačného média. Z tohto média sa potom aminokyseliny nákladnou izolaciou získavajú v žiadúcej čistote. Len málokedy sa využívajú pre izoláciu aminokyselín odpady z bielkovín, hydrolyzáty, vývary, extrakty a iné, aj ked obsahujú často aj také aminokyseliny, ktoré neprodukujú žiadne mikroorganizmy a preto je potrebné ich umelo syntetizovať, čo neúmerne zvyšuje ich cenu.spoločným nedostatkom uvedených spôsobov sú Vysoké náklady na zariadenie, zložité manipulácie a nízka výťažnost.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob izolácie chemicky čistých aminokyselín z ich zmesi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že roztok zmesí aminokyselín sa odsoli, jeho vodivost sa upraví na hodnoty 100 až 1 000,uS.cm 1 a autofukusuje jednosmerným elektrickým prúdom pri napätí od 200 do 1 000 V po dobu 24 až 48 hodin a jednotlivé aminokyseliny, nachádzajúce sa vo frakcíách 5 pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa oddelene refokusujú a následne sa dehydratujú.Prednosťou vynálezu sú nízke náklady na zariadenie a energiu. Spôsob výroby je veľmi jednoduchý a vyžaduje minimálne nároky na obsluhu.Roztok kazeinového hydrolyzátu sa odsoli, s výhodou gélovou filtráciou, jeho vodivosť sa upravi na hodnoty od 100 do 1 000/us.cm 1 a autofokusuje 48 h. Každá aminokyselina sa z roztoku vyfokusuje k svojmu izcelektrickému bodu. Z nich vyskytujúce sa v najvyššom zastúpení fokusujú arginín na pH 10,76 qlycín k pH 5,97 a alanín k pH 6,0. Frakcie s pH blizkymi izoelektrickým bodom jednotlivých aminokyselín sa zhromaždia z každej iniciálnej fokusácie zvlášt a potom nanesú do aparatúry menšieho obsahu, kde sa znova fokusujú, čim pri každom opisanom pH sa zhromažduje veľmi čistá aminokyselina. Refokusácia sa môže opakovat podľa požiadaviek na čistotu aminokyseliny. Následne sa získané aminokyseliny lyofilizujú. Takto sa dosahuje výćažnosť až 6,3 g.11 základného roztoku hydrolyzátu. Pri autofokusácii sa použije jednosmerný prúd o napätí 200 až 1 000 V a výkone 3 W.Odpadný roztok z výroby chemicky čistého L-lyzinu obsahujúci v zostávajúcich frakciách aminokyseliny valin, alanin a histidin autofokusuje podľa prikladu 1. Valin sa zhromaždí pri pH 5,48, alanin pri pH 6,00 a histidin pri pH 7,64. Pri požiadavke vyššej čistoty sa každá aminokyselina autofokusuje dalej zvlášť. Takto sa dosiahne výtažnosť 9,8 g.l 1 základ ného roztoku zmesi aminokyselín. Následne sa získané aminokyseliny vysušia rozprašovaním v sušičke.vynález môže nájsť široké priemyselné využitie v chemickom a farmaceutickom priemysle pri výrobe aminokyselín bezodpadovou technológiou.Spôsob izolácie chemicky čistých aminokyselín z ich zmesí, najmä z fermentačných médií,hydrolyzátov a odpadov z výroby aminokyselín, vyznačujúci sa tým, že roztok zmesi aminokyselín sa odsolí, jeho vodivosť sa upraví na hodnoty od 100 do 1 000/uS.cml a autofokusuje sa jednosmerným elektrickým prúdom pri napätí od 200 do 1 000 V pri pH blízkych izoelektrickým bodom jednotlivých aminokyselín, počas 24 až 48 hodin a jednotlivé aminokyseliny nachádzajúce sa vo frakciách s pH blízkym ich izoelektrickému bodu sa opäť oddelene, aspoň jedenkrát,autofokusujú a následne sa dehydratujú.

MPK / Značky

MPK: C07K 3/16

Značky: chemicky, spôsob, aminokyselin, izolácie, směsi, čistých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-265510-sposob-izolacie-chemicky-cistych-aminokyselin-z-ich-smesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob izolácie chemicky čistých amínokyselín z ich smesí</a>

Podobne patenty