Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku

Číslo patentu: 264183

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kusý Ladislav, Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef, Szegheo Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNALEZY54 Prestaviteľné čeľułstepre chápadlovú jednotku57 Riešenie sa týka prestavíteľných čeľustí najmä pre chápadlové jednotky. Zariadenie je vytvorené z nosiča čeľus-tí a čeľrustí, pričom v upínacom rybinovom výstupku nosiča čezľustí je rovnobežne s jeho pnozdqžn-ou osou vytvorené pozdĺžne, z časti otvorené valcové vybranie so závitom pre prestavovaciu skrutku a ina dne upíwnacieho rybinového vybranía čeľuste je vytvorené zahĺbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.vynález sa týka prestavitelných čelustí najmä pre chápadlové jednotky.Doteraz známe chápacllá pre priemyselné roboty na obvyklú manipuláciu, napríkladča obrábacieho stroja alebo pre jednoduchšie montážne úlohy, majú delené čeľuste,pričom najčastejšie je upinacia čelusť pevne priskrutkovaná k základnej čelusti. Vzhľadom na obmedzený silový zdvih chápadiel je pri zmene upinacieho r-ozsahu potrebné vymenit celú čeľust. V ďalších riešeniach je možné prestavenie čeľustí po sko-koch, napriklad pri upinani čeluste pomocou drážky a matice tvaru T cez jemné oz-ubenie. Nevýhod-ou uvedených riešení je, že výmena respektíve prestavenie čeluste je zdlhavé a prácne.Uvedené nedostatky sú zmiernené prestaviteľnými čelvusťami podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v upinacom rybinovom výstupku nosiča čelustí je rov nobežne s jeho pozdIžnou osou vytvorené, pozdĺžne, z časti otvorené valcové vybrania so závitom pre prestavovaciu skrutku a na dne upínacieho rybinového vybrania čeluste je vytvorené zahlbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.Prínos-om vynálezu je, že prestavitelné čeluste môžeme plynule prestav-it podla vel 2kosti a tvaru súčiastky, respektíve obrobku. Časy potrebné na zoradenie čelustí ehápadla sú tým skrátené na minimum.Na priloženom výkrese je priklad prevedenia prestavitelných čelusti podľa vynálezu, kde obr. 1 je nárys prestaviteľnej čeluste, na obr. 2 je pohlad P z obr. 1.Prestavitelná čelusť pozostáva z nosiča 20 čelusti 30, ktorý môže byt uložený V telese 10 cha-padla posuvne alebo otočne. Rovnobežne s pozdĺžnuou osou má n-osič 2 D čelusti 30 vytvorené pozdĺžne, z časti otvorené valcové vybranie 22 opatrené závitom, v ktorom je prestavovacia skrutka 40.Otvorené valcové vybranie 22 je vytvorené V upinacom ryhinovom výstupku 21.Vystupujüce časti 41 prestavovacej skrutky 40 zasahujú do z-ahlbenia 33 vytvoreného v rybinovom vybraní 31 čeluste 30. Pri prestavení čelustí 30 sa uvolnia upínacie prvky 35. Pri otáčaní prestavovacej skrutky 40 sa čelust 30 plynule posúva po rybinovom výstupku 21. Pre rýchle a presné nastavenie čelustí 30 sú na nosiči čelusti Vytvorené,polohovacie značky 23 vo forme stupnice a na čerľusti 30 je vytvorená porovnávajúca značka 34. Takto nastavená poloha čelusti 30 sa spevni pomocou zverného spoja upianacími prvkami 35.čelustí vyznačujúoe sa tým, že v upínacom rybinovsom výstupku 21 nosiča 20 čelusti 30 je rovnobežne s jeho pozcl žnou osou vytvorené pozdĺžne z časti otvorené valcové vybrania 22 so závitom pre prestavovaciu skrutku 40 a na dne upinacie ho TYĎÍJIIOVÓhO vybrania 31 čeluste 30 je vytvorené zaliĺbenie 33 pre vystupujüce časti 41 prestavovace skrutky (401.2. Prestavitelné čeluste podľa bodu 1 vyznzčujúce sa tým, že nosič 20 čeluste 30 má vytvorené polohovacie značky Z 3 a čelust 30 je opatrená porovnávacou značkou 34, 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: B25J 18/00

Značky: najmä, čeľuste, jednotku, přestavitelné, chápadlovú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264183-prestavitelne-celuste-najma-pre-chapadlovu-jednotku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku</a>

Podobne patenty