Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík

Číslo patentu: 264173

Dátum: 13.06.1989

Autori: Apalovič Rudolf, Fifka Peter, Welward Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÄLNI ÚŘAD PRO VYNÄLEZY54 Spôsob inaktívácie a využitia odpadového mycélia po výrobe57 Odpadové mycélium sa zmieša s lignocelulózovými materiálmi alebo s odpadmi z poľnohospodárstva a potravinárskeho prie~ myslu a inými organickými i anorganickými hnojivými odpadmi v takom pomere,aby obsah dusíka b~ol 0,1 až 5 0/0 hmot., duoVIh-ČI sa Ivodou, fekáliami, tekutými exkrementami hospodárskych zvierat, kaimi z čistiacich staníc odpadových vôd alebo inými hnojivýmí odpadmi tak, aby -obsah vody bol 40 až 80 hmot. a kIompuostuje sa po dobu 1 až 6 mesiac-ov, pričom teplota sa zvýši na 40 až 70 °C.vynález sa týka spôsobu inaktivácle a Využitia odpadového mycelia po výrobe betalaktämových antibiotík.Pri výrobe antibiotík po oddeleni filtrátu obsahujúceho aktívne vyrábané antibiotlkum ostáva flltrtačný kolâič obsahujúci pr-odukčný kmeň a zvyšky neoddelenej fermentačnej pôdy. Tento filtračný koláč obsahuje obvykle 20 až 50 hmotnostných sušiny, z toho organické látky sú zastúpené 60 až 90 hmot. a anorganické látky 10 až 40 0/0 hmot. Obsah dusíka vv sušine je v intervale 1 až 6 hmot. Z literárnych prameňov je známe využitie filtračného koláča po výrobe penicilínu a tetracyklínu ako prísad do krmiva poľnohospodárskych zvierat Pominaľnik G. A., Bileckov M. P. Problémy utilizácii mycelialnych mass pri mikrobioločeskom synteze lekarstvennych sredectv. Moskva, 1975, str. 11 až 12. Vzhľadom na to, že odpadové myoelium obsahuje ešte malé zvyšklovvé množstvá antibiotika, priame skrmovanie je spojené s rizikom rozšírenia rezistencie, preto sa v poslednom čase penicilínové mycelium silážuje, kde sa zvyškový obsah antibiotika inaktivuje anaeröbnym bakteriálnym rozkladom v ochrannom silážov-om prostredí Európsky patent 0060 407 B 1 z 12. 12. 1984. užitia mycelia je jeho prídavok do betonov a stavebných zmesí Karpuchin, Kantere,Krymskij, Citelauru, Buñkin, Zajachov Chlm. Farm. Ž. 1980, 4, 79 .až 80. K-omar A. G.,Citelauru G. I., Buňkin I. F. Chim. Farm. Ž.,1978, 2, 82 až 85. Sargosjan G. N., Gelperin N. I., Žukovskaja A S. Chlm. Farm. Z.,1976, 2, 122 až 126. Ivanov l. A., Kalašnijnov V. I., Grigorjev A. V., Karpuchin V. F.,Krunčak V. G. Chim. Farm. Ž., 1983, 17,1031 -1 033. Boli publikované sprálvy o takomto využití v- prípade neomycínu, novomycinu, oleandromycinu a levorinu. Ďalším opísaným spôsobom likvidácie mycelia je jeho spaľovanie nakoľko má určitú energetickú hodnotu Krystov M., Dryanovska,Noníska L., Iovchev D., Dimitrov Ch., Petk-ov N. Farmatsiya, Sofia 1982, 32 5 10 až 14. Využitie mycelia po kultivácii betalaktámov-ých antibiotík je o to komplikovonejšie, že betalaktámov-ý kruh molekuly .antibiotika má pomerne dobrú stabilitu, z publikovaných údajov rýchlostných konštánt inaktivácie cefalosporínu C v-yplýva, že v kyslej oblasti sa inaktivuje desat-krát a v zásaditej stokrát rýchlejšie. Portnoi, Yu. A., Kartseva, V. D., Libinson, G. S., Kruzhkova, N. K. Cepbalosporin C stability in aqueous solution. Antibiotiki, 25, 1980, 105 až 107. Porovnanim stability vodných roztokov klinicky významných cefalosporinov v celej škále pH sa zaoberali Yamana T.,Tsuji A., I. Pharm., Sc., 65, 1976, 1563 až 1573. Nevýhodou plopisaných spôsobov- je sezónnost v prípade silážovania, nedostatočné využitie biologicky vysoľkohodnotnébo materiálu v prípade použitia mycélieekonomický prínos v prípade spaľovania. Nevýhody súčasného stavu techniky odstraňuje spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycelia po výrobe betalaktámových antibiotík, ktorého podstatou je to,že sa odpadové mycélium zmieša s lignooelulózov-ými materiálmi alebo s odpadmi z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako sú kôra, piliny, slama, rašelina, bydinový trus, maštaľný hnoj, saturačné kaly, kaly z čistiacich stanic odpadových vôd .a inými organickými i anorganickými odpadmi v takom pomere, aby obsah dusíka bol 0,1 až 5 0/0 hmotniostných,dovlhčí sa vodou, felkáliami, tekutými exkrementami hospodárskych zvierat, kalmi z čistiacich staníc odpadových vôd alebo inými hnojivými odpadmi tak, aby obsah vody v hromade bol 40 až 80 hmot. a kompostuje sa po dobu 1 až 6 mesiacov,pričom teplota sa zvýši na 40 až 70 °C. K zmesi sa môžu pridať anorganické hnojivá alebo hnojivé odpady, obsahujúce stopové biogénne prtvky v množstve 0,001 až 1 0/0 hmot. Zmes sa môže po 1 až 6 mesiacoch kompostovania podrviť. Výhodou i vyšším účinkom spôsobu podľa vynálezu je, že sa jednoduchým postupom inaktivuje a využije veľké množstvo odpadovéh-o mycélia pri výrobe organických hnojív. Takýmto postupom vyrobené organické hnojivá majú vysoký obsah organických látok, priaznivý obsah stopových prvkov a majú priaznivý vplyv na zvyšovanie úrodnosti pôdy a sú plnohodnotnou náhradou rašeliny. Popísaný spôsob využitia odpadového mycelia rieši závažné ekologické problémy, ktoré vznikajú pri deponovani odpadového mycelia pri jeho rozklade na sklátdkach. Technické riešenie spôsobu inaktiváciea využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík má niekoľko variant so zreteľom na značnú stabilitu betalaktámového kruhu. Pôsobením teploty 40 až 70 °C a činnosťou mikroorganizmov nastáva postupné znižovanie obsahu antibiotika v odpadovom koláči, pričom za niekoľko dni dosiahne nulovú hodnotu. opísaný spôsob umožňuje využitie mycelia nielen po výrobe cefalosporínu C, ale aj iných betalaktámových .antibiotík v kombinácii s odpadmi lignocelulózového typu, ako sú piliny, slama, kôra, rašelina, maštalný hnoj, hydinový trus, fekálie, hnedouheľný odpad, saturačné kaly, kostná múčka, celulózové kaly, iné hnojivá, organické i anorganické odpady a podobne, na prípravu kvalitných organických hnojív a substrätov pre lesné škôlky, pestovanie zeleniny a kvetov. Vzhľad-om .na ekologické problémy likvidácie veľkého množstva odpadového mycelia po výrobe betalaktámových antibiotík a dostupnosť lignocelulózových odpadových materiálov je popisaný spôsob v-ýr-oby organických hnojív kompostovanímvýhodný svojou jednoduchosflou .a ekonomickou výhodnosťou. Počas prípravy kompostu sa teplota v hromade zmesi kôry,iných lignocelulózových materiálov a mycélia zvýši nad 40 C po dobu 1 až 6 mesiacov, čo zabezpečuje dokonalú inaktiwáciu zbytkov antibiotika, pri súčasnom zachovaní obsahu organických látok. Takýto postup umožňuje zúžitkovanie odpadov z poľnohospodárstva .a potravinárskeho priemyslu, ako zdroja organických živín do pôdy. Efektívna je aj využitie anorganických hnojivýoh látok, a to hlavne dusíka, vápnika a fosfátov, ktoré sú súčasťou odpadového Íiltračnêho koláča.Ku zmesi kôry a pilín IV pomere 31 sa pridá odpadové mycélium, 3 diely zmesi kôry a pilín a 1 diel odpadového mycélia,homogenizuje sa a dovlhčí sa tekutými exkrementami hospodárskych zvierat tak, aby celkový obsah tvody v zmesi bol 60 0/0 hmot. Homo-genna zmes sa uloží do hromád o výške 1,5 m, šírke 2 m a lubovoľnej dlžlke. Teplota V hromade sa postupne vplyvom bíotraíisformácií zvýši na 50 0/00. Počas 3 mesiacov fermentácie pcklesne postupne teplota na 30 °C Následne sa zmes piodrví. Takto vyrobené organické hnojivo má obsah organických látok 60 hmot. a obsah dusíka 0,5 0/0 hmot. Hnojivo možno použitna hnojenie pôdy pre bežné poľnohospodárske plodiny i pre pestovanie zeleniny a kvetov, kde plne nahradí rašelinu.Do zákládky sa navezie 5 dielov kôry, 5 dielov celulozíoívýoh kalov, 4 diely maštalného hnoja, 4 diely hydinového trusu, 2 diely saturačných kalov, 1 diel rašeliny a 4 diely odpadového mycélia z výroby cefalosporĺnu. Základlka sa homogenizuje a dovlhčí vodou tak, aby celkový obsah vody v zmesi bol 70 0/0 hmot. Homogénna zmes sa uloží do hromád o výške 2 m, šírke 4 m a lubovolnej dĺžke. Teplota iv hromade sa vplyvom biotransformácií zvýši na 60 °C. Počas 3 mesiacov pcklesne postupne teplota v hromade na 30 °C. Takto vyrobene organické hnojivo obsahuje 55 0/0 hmot. organických látok, 1,5 hmot. dusíka a 0,15 0/0 hmot. stopoivých biogeníiych prvkov. e možné použít ho na hnojenie pôdy, alebo pri pestovaní zeleniny a kvetov, kde plne nahradí rašelinu.Spôsob iníaktívácie odpadového mycélia je možné využiť pri výrobe betalaktámorvých antibiotík. Výrobolk sa velmi výhodne využije ako organické hnojivo a náhrada rašeliny, ako sulJsirát pre pestovanie sadeníc v lesných škôlkach, pri pestovaní zeleniny a kvetov.1. Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík vyznačujúci sa tým, že sa odpadové mycélium zmieša s lÍgIIDlCEIUIÓŽJUŇ/ýľllĺ materiálmi alebo s odpadmi z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako sú kôra, piliny, slama, rašelina, hydinový trus, maštaľný hnoj, saturíačné kaly, kaly z čistiacich stanic odpadových vôd a inými organickými i anorganickými hnojivými odpa-dmi v tafkom pomere, aby obsah dusíka bol 0,1 až 5 0/0 hmotnostných, dovihčí sa vodou, tekáliami, tekutými exkrementa mi hospodárskych zvierat, kalmi z čistiacich staníc odpadových vôd alebo inými hnojivými odpadmi tak, aby obsah vody bol/lo až 80 0/0 hmot. a kompostuje sa pozívýši na 40 až 70 C, 2. Spôsob podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa k zmesi pridajú anorganiclçé hnojivá alebo hnojivé odpady, obsahujúce stopové biogénne prvky v množstve 0,001 až l 0/0 hmot.3. Spôsob podla bodu 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že sa Zmes podrví.

MPK / Značky

MPK: C12P 37/00

Značky: inaktivácie, využitia, antibiotik, mycelia, betalaktámových, spôsob, výrobe, odpadového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264173-sposob-inaktivacie-a-vyuzitia-odpadoveho-mycelia-po-vyrobe-betalaktamovych-antibiotik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inaktivácie a využitia odpadového mycélia po výrobe betalaktámových antibiotík</a>

Podobne patenty