Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov

Číslo patentu: 264164

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Krajčovič Peter, Holec Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZYSonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov57 Ríeši sa sonda pre kontrolu rúruok metódou vírívých prúdov. Sonda obsahuje cievky pre absolútne i diferenciálne zapojenie. vývody všetkých cievuok sú vedené cez prívodný kábel a prepínač na vstupný konektor meracíehno prístroja. Sondu je možné použit na meranie V absolútnom aj diferenciáľnom zapojení. Rešenie je použitelná pre nedeštruktívnu kontrolu materiálu.Vynález sa týka konštrukcie kombinovanej sondy pre nedeštruktítvnu kontrolu materiálu metódou vírivých prúdov.Doteraz známe sondy pre kontrolu materiálu metódou vírivých prúdov používajú absolútne .alebo diferenciálne zapojenie meracích cievok. Absolútne zapojenie lepšie rozlišuje postupné zmeny v štruktúre materiálu a dlhé vady, interpretácia signálu je jednoduchšia je tu všalk vyššia teplotná nestabilita a citlivosť na kmitanie sondy. Diferenciálne zapojenie nie je citlivé na postupné zmeny štruktúry a na kmitanie sondy, je aj teplotne stabilnejšie nie je však schopné zaznamenať postupne sa zväčšujúce dlhé vady. V praxi sa využívajú výhody oboch zapojení tak, že pri zistení podozrivých miest jedným typom sondy sa meranie na týchto miestach opakuje s druhým typom a konečné vyhodnotenie sa robí rozbonom záznamov z oboch meraní. Pritom je potrebné menit celú sondu aj s jej prívodným káblom. To predstavuje vo väčšine prípadov (napr. kontrola teplov-ýmenných rürok značné časové zdržanie.Podstata navrhovanej kombinovanej sondy pre kontrolu rürok metódou virivých prúdov záleží w tom, že sonda obsahuje meracie cievky pre absolútne i diferenciálne zapojenie. Vývody všetkých cievok sú ve 2dené cez prívodný kábel a prepínač na vstupný konelktor meracieho prístroja. Zmena zapojenia sondy sa dosahuje prepnutím prepínače. Prepínač je umiestnený v blízkosti meracieho prístroja.Hlavná výhoda kombinovanej sondy podľa tohoto vynálezu spočíva V tom, že zmena zapojenia meracej sondy sa realizuje len prepnutím prepínače v mieste meracieho prístroja a nie je potrebné meniť celú sondu aj s prívodným káblom.Na obr. 1 je nakreslené usporiadanie meracích cievok a prepínače pre kombinovanú sondu a na obr. 2 je nakreslený príklad konštrukcie kombinovanej priechodnej sondy pre kontrolu teplovýmenných rúrok.Sonda na obr. 1 obsahuje cievky 1, 2 a 3,pričom všetky vývody cievok sú vedené .cez prívodný kábel 4 a prepínač 5, na vstupný konektor meraciebo prístnoja 6. Prepínač 5 je zapojený tak, že v polohe A sú pripojené cievky 1 a 2 V absolútnom zapojení, a v polohe B sú pripojené cievky 2 a 3 v diferenciálnom zapojení.Konštrukcia kombinovanej sondy podla tohoto vynálezu umožňuje skrátiť čas kontroly vylúčením doby .potrebnej na výmenu sondy, ďalej umiestnením oboch zapojení do jednej sondy odstraňuje výrobné naklady na výrobu celej ďalšej sondy.Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov, pozostávajúca z dvojice samostatných sond pre absolútne i diferenciál-ne zapojenie a prepínače, vyznačujúca sa tým, že prepínačom 5 sú V polohe Azapojené kompenzačné Cievka 1 a prvá meracia Cievka 2 v absolútnom usporiadaní, alebo v polohe B prvá meracia Cievka 2 a druhá meracia Cievka 3 v diferenciálnom usporiadani.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/90

Značky: metodou, rúrok, vířivých, prúdov, kontrolu, sonda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264164-sonda-pre-kontrolu-rurok-metodou-virivych-prudov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sonda pre kontrolu rúrok metódou vírivých prúdov</a>

Podobne patenty