Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Pleva Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynúlczun PETRÚJ JÄROSLAV RNDr. CSC., BRNO(54) Způsob výroby hydrotovaných hořečnatých plnivHydratovaná hořečnatá plniva se vyráhějí mletim kalcinovaných dolomitických vápenců, dolomitů, dolomitických megnezitů a magnezitům na částice menší než Z 0 pmV přítbmnosti vody potřebné k hydrataci přítomných oxidů vápenatého a hožečnatého.vynález se týká zpúsobu výroby hydratovaných hořečnatých plniv pro plasty, vyráběných hydratací oxidu hořečnatého, pálených dolomitických vápenců, dolomitů, dolomitických magnezitů a magnezitů.Obecně jsou známy nepříjemné projevy pomalé hydratace hořečnaté složky při hašení vápny s obsahem hořčíku, ke které často dochází ještě v hotových omítkách, které jsou touto reakcí znehodnocovány. Tento ilustrativní příklad pomalé reakce oxidu hořečnatého na jeho hydroxid, která při běžných reakčníeh podmínkách dobíhá i týdny pochopitelně není problémem jen ve stavebnictví, ale všude tam, kde se 5 hydratací oxidu hořečnatého setkáváme,například i při výrobě hydratovaných dolomitických nebo magnezitových plniv pro plasty. Reakce oxidu hořečnatého je v praxi urychlována na základě známých principů chemické kinetiky zvyšováním reakční teploty - jsou známy výroby, kdy hydratace pálených dolomitů probíhá V bunkrech při teplotě asi 120 DC V časoch přibližně 24 hodin, nebo jiné výroby, kde V tlakových hydrátorech při teplotách až 180 °C se časy hydrazace zkracují až na jednotky hodin. Je pochopitelné, že hydratace při zvýšené teplotě 4 tlaku v sobě přináší velmi podstatné zvýšené investiční i provozní náklady, které výroby hydratovaných produktů na bázi Mgo značně prodražují. Uvedený nedostatek výroby hydroxidu hořečnatého hydratací oxidu hořečnatého odstraňuje způsob výroby hydroxidu hořečnatého podle tohoto vynálezu.Předmětem vynálezu je způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv hydrataní ka 1 cinova~ ných dilomitických vápencú, dolomitů, dolomitických magnezitů a magnezítů, při kterém se kalcinovaný hořečnatý minerál mele na částice menší než 20 fm v pŕítomnosti vody potrebné k hydrataci přítomných oxidů vápenatého a hořučnatého.Při hydrataci dle vynálezu se využívá vysokých energií čerstvé obnaženýoh povrchů oxidu hořečnatého nebo materiálů tento oxid obsahujících, kde podle měřených údajů okamžité teploty molekul vystřelovaných při tvorbě nových lomových ploch dosahují teplot vyšších než 1 500 OC a energie řádově 105 J/m 2. za těchto podmínek, jsou~li v přítomnosti nověvznikajících lomovýchploch molekuly vody a to at již ve forme kapaliny, páry neho vodynvolňované z krystalických mřížek mletím, dochází prakticky okamžitě k reakci na hydroxid hořećnatý, takže doba i konverze hydratace je faktickou otázkou doby tvorby nových lomovýchJak je zřejmě z popsaného mnohanismu reakce molekul vody s čerstvé obnažěnými molekulami krystaliokých mřížek obsahujících oxid hořečnatý, mikroohŕevy, ke kterým dochází na lomových plochách, jsou o více než jeden řád vyšší než je teplota meliva. Tamperovâni meliva do běžných vyšších teplot například průchodem horkovzdušnou sušárnou před mletím tedy nemá zásadní smysl pro zvýšení rychlosti hydratace. Naopak, s ohledem na charakter základní operace určující dobu hydratace - mletí, je účelnější voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních mikrokapek mlhy nebo ve formě kapalinových filmů na povrch meliva. Rozdíl v rychlosti kontaktu molekul vody L povrchem meliva se projevuje především v dosaženém konečném stupni hydrataoe, pro danou konverzi je nutnov případě použití kapalné formy vody použít obvykle o 10 až 20 přebytek stechiometrickévody vice než při použití páry, což se projeví nepříznivě jak na zhoršených sypných a manipulačnich vlastnostech produktu, tak především na nutnosti rozšíření energeticky velmi náročné operace sušení o větší procento volné přebytkové vody. Dosažitelná konverze reakce oxidu hoŕečnatého na hydroxid dosahuje v případě použití plynné fáze vody ąsymptoticky svéhomaxima při přehytku vody přibližně 15 , přičemž absolutní výše dosažitelného obsahu hydroxidu hořečnatého z objenm aktivního oxidu hořečnatého v melivu je 80 až 92 2 pŕepočítanýchna oxid v závislosti především na aurovině. Podobné konverze hydtatace závisí též na jemnosti mletí.Pro běžné časy mleti jsou registrovány nárůsty obsahu hydroxidu v závislosti na zvyšujícise jemnosti produktu až do úrovně zhrubä 20 m. Další zjemñování produktu nemá efekt na dosažený obsah hydroxidu hořečnatého. Předpckládáme proto, že míkroporezita běžných kalcínovaných surovín obsahujicích hořečnatou složku umožňuje v obvyklých časech mletí hydratovat melivo do hloubky 10 pm.Podstatu vynálezu objasní následující příklady, procenta uváděná V přikladech jsou hmotnostniPolopálený dolomit ložiska Varín o složení 66 CaC 03 29,5 Mgo a dalších složek MgC 03,Cao, Ca(0 H)2 a almnmlikátů, přičemž žádné z těchto složek nepřesáhla 1,5 byl mletv kulovém mlýnu o průměru 0,8 m se standartní náplní se vsádkou 42 kg polopáleného dolomitu frakce 0,4 až 3,5 mm a přidavkem 5,041 1 vody při 80 ot/min při teplotě 18 °C a atmosférickém tlaku, celkově 90 min. Výsledná analýza produktu ukázala, že 86 přítomného Mgo zreagcvalo na Mg(0 H)Z, přičemž další složky optori vstupní analýze zůstaly prakticky nezměněny.Polopàlený dolomit podle příkladu 1 byl hydratován V rotačním hydrátoru 0 obsahu 500 g při 21 OC 5 25 vody při atmosférickém tlaku. Postup hydratace M 90 postupoval následující rychlostiPálený maqnezit lokality Hnüšča 0 analýze 83,5 M 90, 6,5 3 Fe 203, 7,5 3 alumosllikátů,1,5 2 Cao a 1 dalších doprovodných látek při stejných podmínkách jako dolomit V příkladu 1, vsádku. výsledný produkt obsahoval 88 E zreagcvaného Mgo.Komerční oxid hořečnatý fy Kontiezmantrin 0 čistotě 99 byl hydratován v mlýnu za stejnýuh podmínek jako magnezit v přikladě 3. výsledné analýzy ukázaly, že 86,5 Mgo zreagovaln na Mq(OH)2.Jak je zřejmě z výše uvedených příkladů hydratace produktů obsahujících M 90 V mlýnu je možná a 5 ohledem na rychlost hydratace a konverzi reakce velmi výhodná. Tohoto principu určeného pro výrobu hořečnatých plniv plastů je pochopítelně možno s výhodou použit všude tam, kde jako produkt je požadován hydrokiñ hoŕečnatý V jemné mleté formě.Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv hydrataci kalcinovaných dolomitických . vápenců, dolomitü, dolomitických magnezitů a maqnezitů vyznačený tím. že se kalcinovaný hořečnatý minerál mele na částice menší než 20 m V přítomnosti vody potřebné k hydrataci přitomných oxidů vápenatého a hořečnatého.

MPK / Značky

MPK: C04B 9/20

Značky: horečnatých, způsob, výroby, hydrátovaných, plniv

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-263799-zpusob-vyroby-hydratovanych-horecnatych-plniv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv</a>

Podobne patenty