Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) ~ Aumvyáh BLAŽEK KABEL ing., KVAPIL JIŘI ing. Drsc., KVAPIL JOSEF ing CSC., ŠKODA VÁCLAV RNDr., PERNER BOHUMIL ing. csc., TURNOV,AUTRATA RUDOLF ing. Drsc., BRNO(54) Sclptllnčnĺ dotoktor nĺzkoonorgełíckćho bot Aha-ul a doktronů s dvelclmickými vrstvnmlScintilační detektor nlzkoenergetického beta zářeni a elektornů jehož aktivní část tvoří monokrystal hlinitoyťritého granátu (Y 3 Al 5012 Ce) nebo hlinitoytritého perovskitu (YA 103 Ce) 5 dotací ceru(Ce). kde celý povrch monokrystalu s výjimkou té části určené k výstupu světla je pokryt dielektrickými vrstvami z oxidu kłemičicěho (Si 02) a oxidu titaničltého(Tiez) s odrazivostí větší než B 0 E pro záření o vlnových délkách vymezených pološiŕkcu emise detektoru dopadající na povrch monokrystalu pod úhlem 0 až 45 °, přičemž tyto vrstvy na plochách určených pro vstup beta záření nebo elektronú jsou navíc překryty vrstvou oxidu ciničité ho (snogí nebo oxidu inditého (Inzoš) 3 elektr ckou vodivosti vyšší než 1 5 s.Výstupní plocha určená pro výstup světla může být dále překryta antireflexnl Vrstvon z oxidu ytritého (Y 203) nebo oxidu křemíčitého tsiogl pro zářeni vymezené pološiřkou emise detektoru dopadajiciho na povrch monokrystalu pod úhlem 0 až 45 °.vynález se týká scintilačního detektoru nízkoenergetického beta záření a elektronů na bázi hlinitoytritého granátu aktivovaného cerem (Y 3 A 15012 Ce) a hlinitoytritého perovskitu aktivovaného cerem lYAlo 3 Ce). jehož část povrchu soužíciho k reflexi výstupního světla je opatřena reflexními dielektrickými vrstvami případně dále vodivými vrstvami a část povrchu sloužící k výstupu světla je opatřena dielektrickými antireflexními vrstvami.V současné době se pro detekci nízkoenergetického beta záření a elektronů v oblasti energií 0 až 500 keV s výhodou používají scintilační detektory, jejichž aktivní část tvoří hlinitoytritý oranát aktivovaný cerem (Y 3 Al 5012 Ce), nebo hlinitoytritý perovskit aktivovaný cerem (YAlo 3 ce). Tyto detektory obvykle tvarované ve formě destičky, válečku či komolého kužele, jsou na povrchu sloužícímu jako reflexní část opatřeny kovovou reflexní vrstvou obvykle z hliníku (Al), zlata (Au), cínu (Sn) o tloušťkách 50 až 100 nm. Tato kovová vrstva sloužící jednak jako reflexní vrstva pro elektronovou mikroskopipi, detekci v agresivním prostředí i jako vrstva sajištující světlotěsnost nebo elektrickou vodivost nutnou pro odvod náboje z povrchu detektoru. Nevýhodou takto vytvorené vrstvy je, že u ní není možno docílit vysokou odrazivost světla ve velkém intervalu ůhlů dopadu při obvyklém rozdíln indexu lomu vrstva a scintilátoru, čímž dochází ke ztratćm výatupního světla na rozhraní scintilátoru a vrstvy. Takto vytvorený reflexní povech na scintilátorech na bázi hlinitoytritých gronátu a perovskitů má na straně krystal- kovová vrstva reflexi o 20 až 30 S nižší, než v případě ideálního difuzního reflektoru.Tuto nevýhodu odstraňuje ecintilační detektor nískoenergetického beta záření a elektronů,kterého podstata vynálezu spočíva v tom, že jeho aktivní část sestávà z minokrystalu hlinitoytritého granátu aktivovaného cerem (3 Al 5012 Ce) nebo hlinitoytritého perovskitu aktivovaného cerem (Yhlo 3 Ce), jehož celý povrch s vyjímkou té části určené k výstupu světla je pokryt dielektrickými vrstvami oxidu křeničitćho (S 102) a oxidu titaničitého (Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou antireflexní z oxidu kŕemičitého (siel) nebo oxidu ytritého IY 2 O 3) pro zažení o vlnových dálkach vymezených pološíłkou emise scintilátoru dopadajici na povrch monokrystalu pod úhlem 0 až 45 °. VTento scintílační detektor vykazuje o 15 až 25 8 vyšší luminiscenční účinnost detekce nízkoenergetického beta záření a elektornů oproti detektoru bez dielektrických vrstev s kovovou vrstvou hliníku (A 1), zlata (Au), cínu (Sn) spod.scintilační detektor z monokrystalu hlinitoytritého granátu aktivovaného cerem(v 3 A 15 o 12 ce ve formě destičky 0 30 xl mm oboustranně leštěné, byl opatřen reflexním povrchem tvořeným vrstvou hliníku (Al) o tlouštce 56 nm. Potom byla vrstva hliníku odstraněna ana tomto povrchu byla vytvořena reflexní vrstva skládajici se 2 dielektrických vrstev oxidu křemičitého (sioz) a xodu titaničitěho(Ti 02 I mající reflektivitu pro pološířku vlnovédélky emise ecintiláotur, tj. 420 až 680 nm, větší než 92 8 pro úhel dopadu O až 45 °. Opačná strana destičky byla opatřena antireflexní vrstvou tvořenou dielektrickou vrstvou oxidu ytritého (Y 203) o tlouäčce 80 nm.Tento scintilačni detektor vykazoval o 24 2 vyšší luminiscenční činnost pro detekci beta záření o energií 67 kev oproti detektoru 5 kovovou vrstvou hliníku (A 1).Scintilační detektor z monokrystalu hlinitoytritého granátu perovskitu aktivovaného cerem (rnloa, ce) ve formě komolého kužele o O zâkladen 20 a 5 mm a výšce 3 mm. jehož povrch(mimo základný O 20 m) sloužíci k výstupu světla) byl leštený a byl opatřen reflexní vrstvou hliníku (Al) O tloušíce 70 nm. Po odstranění této vrstvy byla na leštěném povrchu vytvořena reflexni dielektrícká vrstva skládajíct ae z vrstev oxidu křemičiteho (S 102) a oxidu titaničítého (T 102) mající reflektivitu větší než 90 E pro vlnovou délku 360 až 410 nm, což je pološiřka emise YA 103 Ce při úhlu dopadu 0 až 45 °.základna o 0 5 mm sloužicí pro dopad elektronového svazku byla návic opatřena vodivou vrstvou oxidu inditého (In 203) o elektrická vodivosti 2.10 ~ 3 S a tlouščce 5 nm.Takto vytvořený scintilační detektor výkazoval o 18 vyšší luminiscenční účinnost pro detekci elektronů o energií 50 kev oproti detektoru s kovovou hliníkovou (A 1) vrstvou.1. Scintilační detektor nízkoenergetického beta zářaní a elektronů, vyznačený tim,že jeho aktivní část sestává z monokrystalu hlinitoytritého granátu (Y 3 A 15012 Ce) neho hlinitoytritého perovskitu (YA 1 O 3 Ce) s dotací ceru, jehož celý povrch s vyjímkou té části určené k výstupu světla je pokryt dielektrickými vrstvami oxidu křemičitého (sioz) a oxidu titaničitého (rioz) s odtazivostí větší než so S pro záření o vlnových dělkách vymezených pološířkou emise detektoru a dopadajicí na povrch monokrystalu pod úhlem D až 45 °, přičemž uvedené dielektrické vrstvy na ploše nebo plochách, určených pro vstup beta záření elektronů jsou navíc překryty vrstvou oxidu ciničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouščce 3 až 20 nm s elektrickou vodivosti vyšší než 1 o 5 s.2. Scintílační detektor dle bodu 1, vyznačený tim, že výstupní plocha monokrystalu neob plocha určená příp. určená pro výstup světla jsou pokryty antireflexní vrstvou nebo vrstvami z oxidu křemičítého (5 iO 2) a nebo oxidu ytritého (Y 203) pro záření vymezeně pološířkou emise detektoru a dopadajíci na povrch monokrystalu pod úhlem 0 až 45 °.

MPK / Značky

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: elektronů, záření, detektor, nízkoenergetického, vrstvami, dielektrickými, scintilační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-263791-scintilacni-detektor-nizkoenergetickeho-beta-zareni-a-elektronu-s-dielektrickymi-vrstvami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami</a>

Podobne patenty