Způsob zpracování síranu amonného

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 16 08 88 Úwmwmu (45) Vydáno 14 07 39 A(HHEVY W 5) Autor vynňlezu ROUŠAR xvo doc. ing. nrsc., LUKÄŠEK PETR ing., PRAHA154) Způsob pracovlnĺ alranu amonnóhoUčelem je zpracování odpadního síranu amonného, vznikajiciho v průběhu některých chemických výrob. Způsob využívá termického rozkladu siranu amonnéha, 5 výhodou katalyzovaného, prováděnéhc za normálniho nebo změhěnáho tlaku. V první fázi rozkladu dochází k odštěpování amoniaku za vzniku taveníny hydrogensiranu amonného, ve druhé fázi dochází k oxidaci zbylého chemicky vázaného amoniaku siranovým zhytkem za vzniku oxidu siřičitého. Vlastní reakci lze uskutečnit v kapalné nebo plynné fázi.Vynález se týká způsobu zpracování siranu amonného, vznikajiciho jako odpad v průběhu některých chemických výrob.Dosavadni způsohy zpracování siranu amonného spočivaji především ve využití stranu amonného jako hnojiva a to bud samostatné nebo ve formě hnojiv kombinovaných. Toto použití však ztrácí v posledni době na významu, vzhledem k nepřiznivým důsledkům, doprovázejícím aplikaci této látky v zemědělství. Nevýhodou zpracování siranu amonného jako hnojiva je nizký obsah dusiku, vysoký obsah siry a zejména vliv na snižováni alkality púdy.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zpracování siranu amonného podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se síran amonný podrobi kontinuálnímu technickému rozkladu až do odštěpeni v podstatě poloviny amoniaku, načež se vznikajioi tavenina amonných hydrogen~ sulfátů podrobi oxidsčně redukčnimu rozkladu při teplotě nad 500 °c. Podle dalšího význaku vynálezu se při rozkladu přidává katalyzátor na bázi sloučenin přechodových kovů. Dále je výhodné přidávat vzduch nebo kyslík nebo kyselinu dusičnou.Výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že proces nezanecháva žádný odpad, lzejej realizovat s minimálnimi energetickými a materiálovými náklady ptimo ve výrobní jednotce,produkujici odpadmi siran amonný a zabývající se výrobou kyseliny sirové s minimálnimi nároky na úpravu technologie. Amoniak. získaný způsoäem podle vynšlezu lze bezezbytku recyklovatV procesu, který jej pŕetváři na siran amonný, nebo využít jiným způsobem. vysušené odplyny,tvořené v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu amonného (1 mol) bylo zahřiváno ve 300 ml frakčni bañce z varného skla,opatřené zpětným vzdušným chladičem o délce 35 om. Unikajici plyny byly odebírány na vrcholu chladiče a absorbovány ve 800 ml dest. vody. Během zahřiváni obsahu baňky na cca 530 °c došlo k odštěpeni poloviny vázaného amoniaku za vzniku čiré taveniny, která při dalším zahřiváni při atmosfěrickém tlaku vře bez rozkladu kolem 550 °C. K obsahu baňky bylo potom přidáno 18,1 g oxidu vanadičného V 205 a reakčni směs byla zahřivána jen natolik, aby teplota nepřestoupila teplotu varu hydrogensiranu amonného. Pritom probihá živý vývoj plynu a během dvaceti minut je obsah bañky rozložen za vzniku směsi oxidu siričitého, dusiku a maléhomnožství amoniaku. Po ochlazeni odplynu vzniká kondenzát, tvorený roztokom sižičitanu amonného, plynný podíl pak obsahuje prakticky čistý oxid siřičitý a dusik v molárnim poměru 11. Přiklad 2132 g sírànu amonného (1 mol) bylo zahřiváno ve 300 ml frakční bañce, propláqhnuté žárovkovým dusíkem, opatřené kolonkou s vyhřivanou výplní kontaktniho vanadového katalyzátoru,zahřátou na 550 °C. obsah baňky byl zahříván až k teplotě varu postupně vznikajicí taveniný,přičemž odplyny vzniklé v táto fázi zahřiváni byly jimâny zvlášť a obsahovalypouze amoniak.Po uvedení taveniny hydrogensiranu amonného do varu byl pod hladinu reakčni směsi v haňce uvúděn mírný proud vzduchu a vzniklé směs pak byla vedena přes vrstvu kontaktniho katalyzátoru. Množství vzduchu bylo voleno tak, aby byl zajištěn neustálý přebytek kyslíku ve vrstvě katalyzátoru. vznikajici dýmy kyseliny sírová po kondenzaci na cca 53 roztok HZŠO 4 obsahovaly méně než 0,5 S hmot. siranu amonného.1. Způsob zpracování siranu amonného vyznačující se tím, žé se siran amonný podrobí kontinuálnímu termickému rozkladu až do odštěpeni poloviny amoniaku, načež se vznikajici tavenina amonných hydrogensulfátů podrobi oxidačně redukčnímu rozkladu při teplotě nad 500 °c.2. Způsob podle bodu 1 vyznačujíoí se tím, že se při rozkladu přídává katalyzátor na bázi slončenin přechodných kovů.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačujici se tím, že se do reakční směsi přidává vzduch nebo kyslík nebo kyselina dusíčná.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/24

Značky: síranu, amonného, způsob, zpracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-262572-zpusob-zpracovani-siranu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování síranu amonného</a>

Podobne patenty