Ochranný povlak se zvýšenou odolností proti abrazi

Číslo patentu: 262478

Dátum: 14.03.1989

Autori: Raboch Miloslav, Kraft Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. (40) Bvełejnšnu 15 os as Mmnowumv (45)wdàn° u M a,AOIIIVY(75) Autor vynĺluu KRAFT .mnosmv ing., TYIÄKOV, RABOCH znmsmv ing. csc., rumŘešení se týká ochranného povíaltn se zvýšenou odolnosti proti brani součástí,u kterých vlívem provozních podmínek dochází k vysokému abrazívnímu opotřobení. Vyšší životnost a odolnost proti abrazí teší ochranný povlnk vytvorený heterogenni mění prálkověho prídavného materiálu, . obsahující kromě níklu 0,1 až 20 i hmotnostních chrom, 0,1 až 7 | łunotnostních kłeníku, 0,1 až 6 I hmtnostních born,0,1 až 8 I lmotnoltních železa, 0,1 až 5 Q lmotnostních wolírnnu, 0,1 n 3 l hnotnoatní molybdenu, 0,1 n 4 I hmotnostní mědi Podntatn řešení apoćívt v mn,že ochranný povlnk dále obsahuje 0,1 a 1,5 I łunohnoatních uhlík a 5 až 10 a hnotnoatních kazbídu křeníku.vynález ee týká ochranného povlaku se zvýšenou odolnosti proti sbrszi, který se vytvofí névsrem nebo žérovým či plszmetickým néettikem.Jedním ze znamych způeobů ochrany tepelně naméhaných součástí je použití ochranného dvouvrztvého povlaku podle če. autorskému osvidčení č. 196 E 46, jehož druhá vrstva obsahuje kromě niklu chrom, křsmík. bor, železo, kobalt, molybden, wolfram a měä.Nevýhodou tohoto řešení je, že ochranný žćrový néstřik je nutné provédět ve dvou vrstvách,přičmi ochranný povlak není odolný proti zbrazi, ale pouze proti korozi za vysokých teplot.Dalším známým řešením je kovová práikovi eměs pro nanéšení nsvsŕovací pistolí podle če. autorského osvědčení č. 255 990. Tato pràškové měl se skládá z niklu, horu, chromu,křemíku a železa.nevýhodou eměei.ježe vzhledem k širokému rozsahu použitého chemického složení není u návaru sručeno doeažení stejných vlastností v celém objemu a tim dochází k loktlnimu snížení odolnosti návaru proti abrazi.Další nevýhodou je, že je určena pouze pro navařovaní.Nevýhody dosud známých feiení ochranných povlaků jsou odatraněny ochranným povlakem se zvýlenou odolností proti abrazi podle vyntlezu, který obsahuje jako základní složku nikl A dále v procentech hmotnostních 0,1 až 20 chromu, 0,1 až 7 křemíku, n,1 až 6 horu, 0,1 až 8 železa, 0,1 až 5 volfrsmu, 0,1 až 3 molybdenu, 0,1 až 4 mädi. Podstata vynálezu epočívév tom, že ochranný povlak déle obsahuje 0,1 až 1,5 procent hmotnostních uhlíku a 5 až 10 procent hnotnostních kerbidu kłemíku.Výhoda ochranného povlaku podle vynslezu epočívl v tom, že v důsledku tepelného režimu dojde k difúznímu spojení mezi povlakem a základním materiálem a k pevnému zskotvení kerbidu křemíku v matrici ochranného povlaku a tím dojde k výraznému výiení odolnosti povlaku proti abrazi. uhlík působí jako karbidotvorný prvek a zvyšuje pevnoet povlaku.Příkladem použití ochranného povlaku podle vynélezu je navałovaný povlak kalibrovacího kruhu na kelibŕovací rolnä k vrtacímu stroji pro důlní zařízení. Na kruhu byl na exponované místa navałen povlak o tlouitce 2 mm, který ohsahoval kromě niklu 0.12 hmntnoetních uhlíku,12,2 hmotnostních chromu, 5,1 I hmotnoetních křemíku, 5,2 S hmotnoetních beru, 3,4 I hmotnostních železa, 4,1 I hnotnoetních wolframu, 0,15 | hmotnostních molybdenu, 0,40 I hmotnoetních midi s 5 hmotnostních ksrbidu křemíku. Ntsledevalo płetavení povlaku stejnym hołékem při teplot 1 oso až 1 ovo °c.Poulitim uvedené ochrany dojde k výrazné úspora materiálu tím, že se minimslnł dvakrát prodlouií životnost těchto dílu a dojde ke snížení pracncsti pri zajilžovéní provozní spolehlivosti vrtacího stroje, ani by by 1 anepínivě ovlivnéns jeho funkcnost.Dalším pžíkladm použití ochranného povlaku vynálezu je navařeuí eetří a vodicích liät ineku omítacího stroje, pomocí kterého je omítacímateriél dopravovén a vytlačovén k omítané stěně, Po oüiätění äneku s přípravě ploch byly uvedené plochy a hřity navafeny pomocí kyslíkoacetylenového plemene v tlouäice 1,5 až 2 mm práškovým materiálem, který obsahoval kromě niklu 1,4 0 hmetnostníeh uhlíku, 12,2 hmotncstních chromu, 4,1 t hmotnoetníoh kłemíku, 4.2 hmotnostních horu, 5,2 I hmotnostních äeleza, 1,2 | hmotnostních volframu, 0,2 0 hmotnostních molybdenu, 0,32 I hnotnostních mädi a 9,9 0 hmotnostních karbidu kłemíku.Ravněž tímto opatřením došlo k výraznému prodloužení životnosti součástí.Ochranný povlak se zvýšenou odolnosti proti abrazi, obsahující jako základní složku nikl a dále v procentech hmotnostních 0,1 až 20 chromu, 0,1 až 7 kłemíku, 0,1 až 6 born,0,1 až 8 železa, 0,1 až 5 wolťramu, 0,1 až 3 molybdenu, 0,1 až 4 mědi, vyznačený tím, že dAIe obsahuje 0,1 až 1,5 procent hmotnostnich uhlíka a 5 až 10 procent hmotnostních karbidu

MPK / Značky

MPK: C23C 4/04

Značky: zvýšenou, abrazi, povlak, proti, ochranný, odolností

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-262478-ochranny-povlak-se-zvysenou-odolnosti-proti-abrazi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný povlak se zvýšenou odolností proti abrazi</a>

Podobne patenty