Segmentová trňová koncovka

Číslo patentu: 261539

Dátum: 10.02.1989

Autori: Huťka Ľubomír, Ries Dominik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynaxezu RIES DOMINIK, LOPEJ, HUŤKA ĽUBOMIR mg., BREZNOÚčelom riešenia je zvýšenie kvality a životnosti náradia na výrobu nanwáracích rúmových oblúkov. segmentová tŕňová koncovka pozostáva zo zakriveného tŕňa, na ktorom sú uložené skosené kruhové segmenty äpatrené otvorom, dotláčané pomocou ma- ce.vynález sa týka segmentovej tŕñovej koncovky na» výrobu navár-acích rúrových ob.linkov tlačením za tepla.Tŕñová k-oncovka pre výrobu naváracích irúrových oblúkov je nástroj zl-ožitého tvaru. S výnimkou kalibračnej časti je polomer zakri-venia osi a priemer tŕňovej koncovky v kiaždvom priereze rôzny. Z tohto dôvodu se.dosiaľ používané tŕňové koncovky vyrábajú odlíevaním, pričom odliatok sa opracúva ručnou ibrrúskou na požadované rozmery. Renovácia opotrebovaných tŕňov-ých koncoviek sa robí naváraním va následným ruwčným tobru-sovanľm. Dosiaľ známe tŕňové krwnoovky majú nízku rozmerovú a geometrickú presnosť.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené segmentovou tŕňovou koncovkou podľa vynálezu, ktorej ,podstatou je, že pozostáva zo.zakriveného tŕňa s kruhovým osadením, na ktorom sú uložené skosenérkruhové segmenty opatrené otvorom, »d-otláčuané pomocou matice.Výhodou segmentovej tŕňovej koncovky podľa vynálezu je vysoká geometrická a rozmerová presnosť segmentov dosiahnutá trieskovým oprac-ovanim, čím sa dosiahne i vysoká presnosť tŕñovej koncovky. Renováciu možno prevádzať výmenou opotrebovaných segmentovNa upripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia» segmentovej trňovej koncovky. Na zakrivenom tŕni 1 kruhověho prierezu s osadením sú uložené skosené kruhové segmenty 2 s otvorom, ktoré sú d-otláčané pomocou matice 3. Všetky súčiastky segmentovej tŕňovej koncovky sú vyrobené zo žiarupevnej ocele. segmenty je možné zhotovit .aj zo spekenýc-h karbi-dov, resp. .prie« myselnej keramiky.Vynález e možné využiť pri výrobe navärvacich rürových oblúkov.segmentová tŕñovä koncovka vyznačená tým, že pozostáva z-o zakriveného trña l.s kruho-vým osadením, na ktorom sú uloženéiskosene kruhové segmenty j( 2 opatrené otvorom, ktoré sú dortláčané pomocou matice

MPK / Značky

MPK: B21D 9/12

Značky: koncovka, segmentová, trnová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261539-segmentova-trnova-koncovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Segmentová trňová koncovka</a>

Podobne patenty