Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia

Číslo patentu: 261532

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cibík Vladimír, Kuna Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB PIO WNALRY 45 Vydané 15 05 as A omvv75 Autor vynálezu KUNA MARTIN ing., PIEŠŤANY, CÍBIK VLADIMÍR, TRNAVA(54) Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialeniaRiešenie zistenia štrukturálnych zmien zvarového kovu voči základnému materiálu a tým určenie polohy zvarového spoja. Účelu sa dosiahne tým, že fázový rozdiel výstupného napätia môstika, v ktorom je zapojená meracie Cievka, ktorý vznikne priloženim meracej cievky na zvarový kov, je detekovaný fázovým detektorom a registrovaný meracím prístrojom. Využitie zariadenia je v jadrovej energetike a v strojárenstve.Vynález rieši zisťovanie hraníc zvarových spojov ocelí s odstráneným prevýšením. Vynález sa týka defektosk-opickej kontroly zvarov.Pri defektoskopickej kontrole zvarových spojov s odstráneným prevýšenim je potrebné presne určiť polohu zvarového spoija, ktora vizüálnou prehliadkou nie je zistitelná. Doteraz používaný spôsob zisťovania zvarových spojov je pomocou .naleptávania Povrch kontrolovaného zariadenia sa obrúsi v mieste predpokľadaného zvarového spoja a naleptä sa kyselinou. Samotné zistenie zvarového spoja sa robí na základe rozdielneho sfarbenie zvarového kovu a okolitého základného materiálu. Nedostatkom doterajšieho zisťovania zvarových spojov oceli s odstráneným, prevýšením je nutnosť jemného zabrusovania povrchu pre naleptávanie, nebezpečie poleptania kyselinou, obťiažnost zisťovania zvarov v zložitých prevádzkových podmienkach, časová náročnosť zisťovania a vplyv subjektívneho činiteľa na určenie polohy zvaru. jVyššie uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia,ktorého podstata spočíva v. t-om, že meracia Cievka zisťujúca hranicu zvaru je zapojená v mostíkov-om zapojení spolu s kompenzačnou cievkou, »odporom a dovažovacím potencíometrom, pričom napájacie body môstika sú spojené s vysokofrekvenčným oscilätorom a výstup môstika e zosilovačom a tvarovačom tvarovaný na rovnakú strmosť nábežných hrán signálov s rôznou amplitúdou a je prívedený na bázu .prvého tranzistora obvodu fázavého rozlíšenia a súčasne výstup vysokofrekvenčného oscilátora tvarovaný druhým tvarovačom je pripojený na bázu druheho tranzistora obvodu fäzového rozlíšenia, pričom fázový rozdiel privedených signálov Vzniklý pri premiestnení meracej cievky nad zvar je indikovaný meracím prístrojom pripojeným paralelne ku kolektorom tranzistorov iázového rozlíšenia,na ktoré je súčasne sériovo pripojený zatažovací odpor tranzistorov. Hlavné výhody zariadenia pre zisťovanie hraníc zvarových. spojov podľa vynálezu spočívajú v tom, že zariadenie zisťuje hranicezvarových spojov bez nutnosti zabrusovania kontrolovaného povrchu a následného naleptävanie kyselinou, pričom pomocou obvodu fázovej diskriminácie sa eliminuje inežiadúci vplyv miestneho oddialenia meracej cievky od kontrolovaného povrchu na vznik falošných indikácii. Súčasne zariadenie odstraňuje v-plyv subjektívneho činiteľa určovaní hranic zvaru a znižuje časovú náročnosť a obťiažnosť zisťovania v prevádzkových podmienkach a umožňuje zisťovanie zvarových spojov cez ochranné nátery.Príklad zariadenie podľa vynálezu je na priloženom obrázku.Meracia Cievka 3 priložené na povrch materiálu so zvarom 13 je zapojená v môstiku s kompenzačnou cievkou z, odporom 5 a dovažovacíín potenciometrem 4. Môstik je napájaný vysokofrekvenčným oscilátorom 1 a zároveň signál vyso-kofrekvenčněho oscilátora 1 tvanovaný druhým tvarovačom 7 je prívedený na bázu druhého tranzistora 12 obvodu fázového rozlíšenia, Signál z môstika zosilnený zosilovačom 6 a tvarovaný prvým tvarovačom 8 je prívedený na bázu prvého tranzistora 9 obvodu fázového rozlíšenia. Merací prístroj 11 je paralelne zapojený .na kolektory tranzistorov B a 12,na ktoré je privedené napájanie cez sériovo zapojený zaťažovací odpor 10.Po priložení meracej cievky 3 na povrch materiálu so zvarom 13 v mieste mimo zvarového spoja sa pomocou dovažovacieho po v tenciometra 4 vyväži môstik na minimálnyfázový rozdiel indikovaný meracím .prístrojom 11. Pri priložení meracej cievky 3 na zvarový spoj .nastane rozvažanie môstika vplyvom rozdielnych elektrických a magnetických vlastnosti zvarového kovu voči okolitému materiálu. Vzniklý fázový rozdiel indikovaný meracím prístrojom 11 dáva informáciu o výskyte zvarového spoja pod meracou cievkou 3.Miestne oddialenie meracej cievky 3 od povrchu vplyvom nerovnosti povrchu spôsobi jamplitúdové rozvážaníe môstil-ça, ktoré je eliminované tvarovačmi 7 a B a diskrimlnované obvodom fáz-ového rozlíšenia a neprejavi sa indikácou na meracom prístroji 11.Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia vyznačujúce sa tým, že meracia Cievka 3 je zapojená v môstiku s kompenzačnou cievkou 2, odporom 5, dovažovacím potencíometrom 4, pričom napájacie body môstika sú spojené s vysokofrekvenčným oscilátorom 1 a výstup môs tika je cez zosilovač 6 a prvý tvarovač 8 prívedený na bazu prvého tranzistora 9 a súčasne výstup vysokofrekvenčného oscilátora 1 je cez druhý tvarovač 7 pripojený na bázu druhého tranzistora 12,pričom na kolektory tranzistorov 9 a 12 je paralelne pripojený merací prístroj 11 a sériovo pripojený zaťažovaci odpor 10, 1 list výišresov

MPK / Značky

MPK: G01N 24/00, G01R 27/00, G01R 27/10, G01R 17/00, G01R 17/22, G01N 24/14

Značky: spojov, zvarových, diskrimináciou, oddialenia, hranic, zisťovanie, fázovou, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261532-zariadenie-pre-zistovanie-hranic-zvarovych-spojov-s-fazovou-diskriminaciou-oddialenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia</a>

Podobne patenty