Aretačný uzáver lanového vozíka

Číslo patentu: 261531

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šääůstřšžřêyää pveoepls vvmíuszú 261531ono no vmmenv 45 Vydané 15 05 89 A omsvvAutor vynálezu ROŠKO PAVEL prof. ing. DrSc., TISOVEC54 Aretačný uzáver lanovóho vozíkaAretačný uzáver lauovéhuo vozíka je určený pre lanový vozík na zdvojená nosné lano. Aretavčný uzáver je upevnený dolnými čapmi paralelogramu V bočniciach vozíka. Na horných čapoch paralelogramu je upevnený sklopný uzáver medzi sklopnými krytmi. Jeden čap prečnieva do tvarovaných kulís sklopných krytov. Na dolných čapoch paralelogramu sú tlačné pružiny, ktoré tlačia uzáver a kryty do zatvorenej -polohy, a tým vytvárajú pre každé lano dva samostatné priestory a vymedzujú medzi vnútornými skrá-tenými bočníoami pri otvorení priestor pre prechod vozíka cez podporu.vynález sa týka aretaönéhgjuzávpru šą, nového vozíka, ktorý (ríešpůľsstmłàilitíý vo ika na zdvojené nosné lano v ľubovoľnom mieste trasy as pri prechode cez püdperyn , Doteraz známe aretačné uzávery poistky na lanové vozíky riešené na zdv.ojené nosné lano podľa čs. AO 203 319 sa skladajú z dvoch samostatných sklopných segmentov, upevnených na čapoch na spodku pojazdnej časti vozíka, na ktorých sú nasunuté pružiny tlačiace segmenty do zatvorenej polohy, pri ktorej vypĺňajú priestor medzi vnútornými bočnicami vozíka. Pri prechode vozíka cez podperu zdvojená lišta lanovej pätky narazí na nábehovú plochu segmentov, sklopí ich na spodok pojazdnej časti vozíka, čím sa vo vozíku uvoľní priestor pre prechod po lanovej pätke. Sklopné segmenty sa však môžu sklopiť nielen nárazom na konštrukciu lanovej pätky ulmiestnenej na podpore, .ale aj bočným tlakom na laná, ktorý vzniká pri rozkmitaní pohyhujúceho sa vozíka na nosných lanách v ľubovoľnom mieste trasy, alebo pri vychýleni vozíka z vertikálnej polohy pri bočnom priťahovaní nákladov. V takýchto prípadoch vozík buď vypadne z jedného liana,alebo obidve laná sa dostanú pod pojazdné kladky jednej strany, vozíka, čo znemožní jeho prechod cez podperu a vyžaduje zdĺhave odstránenie vzniklej poruchy.Vyššie uvedené nedostatky rieši aretąčný uzáver lanového vozíka podľa vynálezu,ktorého podstatou je sklopný uzáver umiestnený medzi sklopnými krytmi, upevnený na horných čapoch tiahel paralelogramu,z ktorých jeden prečnieva d-o tvarovaných kulís sklopných krytov a dolný koniec tiahel je na čapoch upevnených v bočniciach vozíka. Na dolných čapoch paralelogramí sú pružiny, ktoré tlačia sklopný uzáver a sklopné kryty do otvoru, ktorý umožňuje prechod vozíka cez podperu.Riešením aretačného uzáveru so sklop 4ným uzáverom a sklopnými krytmi na odpružených tiahląąkhäjäaralelogramu sa docieli toho, že bočný tlak vozíka na nosné lanán sobí priamo na sklopný uzáver, ale na s lopné kryty, ktoré nemôže otvoriť. Týmaretujú kryty sklopný uzáver v zatvorenej polohe, v ktorej medzi vnútornými bočnicami a dolnou častou vozíka pevne oddeľuje priestory pre obidve laná. Sklopný uzáver sa sklopí len pri. náraze vozíka na konštrukciu lišty lanovej pätky podpery, pričom predĺžený horný čap tiahel paralelogramu súčasne stlačí sklopné kryty, čo umožní prechod vozíka cez podperu. Po prechode vozíka cez podperu pružiny paralelogramu lvytlaňía sklopný uzáver .a kryty do zatvorenej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornený aretačný uzáver lanového vozíka podľa vynálezu, kde predstavuje obr. 1 pozdĺžny rez aretačného uzaveru s pohľadom na sklopný uzáver, sklopný kryt, tiahla a tlačné pružiny paralelogramu.Aretačný uzáver 1 lanového vozíka je upevnený v bočniciach vozíka na tiahlach 4,5 ,paI-.alelogramu, na ktorých na č-BJDOCI-l (i,7 je upevnený sklopný uzáver 8. V sklopinom uzavere 8 je opevnený vodiaci čap 7, ktorý vyčníeva do tvarovaných kulís 9,1 D urobených v sklopných krytoch 11, 12. Tiahla 4, 5 paralelogramu sú tlačené do hornej polohy pružinami 13, 14, nasunutými na dolných čapoch 2, 3.Pri prechode vozíka cez podyperu narazí zdvojená lišta lanovej pätky nosného lana na sklopný uzáver aretačněho uzáveru a stlačí ho do nárazovej roviny sklopných krytov. Predlžený čap sklopného uzáveru sa pritom presunie do spodnej časti kulís urobených v sklopných krytoch a uzáver spolu s krytmi je stlačený zdvojenou lištou lanovej pätky na spodok pojazdnej časti vozíka,čím sa uvoľní priestor pre lanovú pätku,ktorú vozík prechádza.Aretačný uzáver lanového vozik-a pozostávajúci so sklopného uzáveru, sklopných krytov, čapov a tiahel paralelogralnu upevnených v bočniciach vozíka a pružín, vyznačujúci sa tým, že sklopný uzáver 8 je opevnený na čapoch 6, 7 tiahel 4, 5 pa ralelogramu medzi sklopnými krytmi 11,12, pričom čap 7 prečníeva do tvarovaných kulis 9, 10 sklopných krytov 11, 12 a na čapoch 2, 3, tiahel 4, 5 paralelngramu upevnených v bočniciach vozíka sú nasunuté tlačné pružiny 13, 14.

MPK / Značky

MPK: B61B 12/02

Značky: aretačný, uzáver, lanového, vozíka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261531-aretacny-uzaver-lanoveho-vozika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aretačný uzáver lanového vozíka</a>

Podobne patenty