Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 261420

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNAlEzyVydané 15 05 B 9 A OBJEVY75 Autor vynálezu IJIUKÁC IVAN ing. CSC., BRATISLAVA, LÁSLO MARIÁN ing.,STIAVNICKĚ BANE54 Pulyméry obsahujúce štruktúry 1-(ri-benzyltenyl)-Z-propên-l-ónu a spôsob ich prípravy 1 2Riešenie sa týka svetlom degradovateľných polymérov obsahujúcich štruktúry 1 «-4-benzylfenyll-Z-propén-l-Ónu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrên,estery kyseliny akrylovej a metakrylovej,pričom obsah 1 ~Iibenzylfenyl-2-propén-1-ónu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová hmotnost 25 000 až 600 000 Dalton a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva V tom, že sa polymerízuje 1-4-benzylfenyl-2-propé 11-1-ón buď samotný, alebo vrzmesi s vinylovým monomérom zvoleným zoskupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmot. v prítomnosti iniciátora rvadikálovej polymerizácie,alebo i bez inioiátora vr inertne atmosfére. Nové polyméry majú využitie v chemickom priemysle pri príprave fotorezistov.vynález sa týka polymérov obsahujúcich štruktúry l-I-Q-benzylfenylj-Z-propén-l-önu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah l-4-benzylfenylj-2-propén-l-önu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová hmotnost 25000 až 600 000 Dalton, a spôsobu ich prípravy.Z-propén-l-óny sú známe, že ľahko tvoria homopolyméry a kopolyméry. Viaceré polyméry na báze Z-propén-l-önov sa vyznačujú vysokým poklesom molekulovej hmotnosti účinkom ultrafialového svetla. Fotochemické vlastnosti polymérov obsahujúcich štruktúry l-tl-stlbstituovaný fenylj-Z-propén-1-ónu závisia oçl druhu substituenta v polohe 4. Doteraz neboli pripravené polyméry obsahujúce štruktúry 1-4-benzylfenylj-Z-propén-l-ónu P. Hrcllovič, I. Lukáč Developments in Polymer Degradation 4,101, 1982, Ed. N, Grassle, Applied Science Publishers Ltd..Podstatou vynálezu sú polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzyifenylj-z-propén-l-ónu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomêrov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah l-rl-benzylfenylj-Z-propén-l-ónu je 1 až 100 hmot. 0/0 va priemerná číselná molekulová hmotnost 25000 až 600 000 Dalton a spôsob ich prípravy polymerizáciou samotného 1-4-benzy 1 fenyl-Z-propén-l-ónu alebo jeho zmesi s vinylovým monomérom zvoleným zo skupiny zahrñujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmot. 0/0. Reakcia sa uskutočňuje V inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciátora. Pripravené polyméry sa vyznačujú tým, že účinne degradujú pôsobením ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymérne materialy, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spol, Photogr. Sci. Eng. 23, 290 19791, Výhodou polymérov na báze 1-cl-benzylfenyl-2-propén-1-ónu je dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti,pričom dochadza k účinnému trhaniu hlavných väzieb napr. u homopolyméru s kvantovým výťažkom 0,23 V benzénovom roztoku svetlom 366 nm.3,6 g 1-Al-benzylfenylj-Z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke pod dusíkom sa polymerizuje V tme alebo pri červenom osvetlení pri laboratórnej teplote 3 dni. P-o trojnásobnom prezrážani z benzénu do metanolu a vysušeni sa získa 1,8 g 50 hmot. 0/0 poly-1-4-benzylfenylj-Z-propén-l-ónu. Polymer má priemernú číselnú molekulovú hmotnost 132 000 Dalton a koeficient polydisperzity 2,8. Elementarna analýza pre poly-1-4-benzylfenyl-2-pr 0 pén-1-ón, sumárneho vzorca CIBHJAO, vypočítaná 84,45 hmot. 0/0 c, 5,35 hmot. H, nájdené 84,38 hmot. C, 6,30 hmot. °/o H. Kvantový výťažok trhania hlavných väzieb svetlom 366 nm v- benzénovom roztoku je 0,23.1 g 1-4-benzy 1 teny 1 J-Z-propén-l-ónu, 9,1 g styrénu a 0,02 g azobisizobutyronitrílu v zatavenej ampulke v~ dusíkovej atmosfére sa polymerizuje 1 h pri 45 až B 0 °C. Po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušení sa získa 2,8 g 27,7 hmot. 0/0 kopolyméru, ktorý podľa UV absorpcie obsahuje 39 hmot. l-4-benzylfenylj-z-propén-l-ónu, Priemerná číselná molekulová hmotnost kopolyméru je 168 000 Dalton, koeficient polydisperzity 2,14 a kvvantový výťažok trhania hlavných väzieb v benzénovom roztoku svetlom 366 nm 0,29. Podobne sa pripraví polymér z 0,1. g l-ćl-benzylfenylj-Z-propén-l-ónu, 9,9 g styrénu ra 0,02 g azobisizobutyronitrilu.0,2 g 1-4-benzy 1 fenylJ-Z-propén-l-ónu,19,8 g etylakrylátu bez iniciátoru v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére státim V tme pri laboratórnej teplote 15 hodín dáva polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do hexánu a vysušeni váži 8,2 g 41 hmot. °/0, obsahuje 1 hmot. 1-4-benzylfeny 1 J-Z-propén-l-ón a má priemernú čĺselnú molekulovú hmotnost 680 000 Dalton.Podobne sa tiež pripravia kopolyméry s estermi kyseliny metakryiovej.vynález môže najst uplatnenie V chemickom priemysle na prípravu polymérov. degradujúcich svetlom. Polyméry degradujúce svetlom sa využívajú ako fotorezisty pre mikroelektroniku.1. Polyméry obsahujúce štruktúry 1-4-benzylfenylyz-propên-l-ónu samotné, alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvole~ ných zo skupiny zahrñujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah 1-4-benzylfenyl-2-propén-l-ónu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná mole2. Spôsob prípravy polymérov obsahujúcich štruktúry 1-4-benzy 1 feny 1 J-Z-propén-l-ónu podľa bodu 1 vyznačujúci se tým, že sa polymerizuje 1-4-benzylfenyl-2 «propén~ « 1-ón bud samotný, alebo v zmesí s vinylovým monomérom zvoleným zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej V prítomnosti iniciátora radikálovej polymerizácie, alebo i bez iniciátora, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmot. 0/0 V inertnej atmosfére.

MPK / Značky

MPK: C08F 12/22

Značky: přípravy, spôsob, struktury, polyméry, 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261420-polymery-obsahujuce-struktury-1-4-benzylfenyl-2-propen-1-onu-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty