Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 261419

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

im mo wumzv v A 08 m 45 Vydané 15 os as75 Autor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRATISLAVA, ĽASLO MARIÁN ing., ŠTIAVNICKĚ BANE54 Pulyméry obsahuiúce štruktúry 1-( d-benzuylfeuyll-z-propín-I-ónu a spôsob ich prípravyRiešenie sa týka svetlom degradoyateľnych polymérov obsahujúcich štruktúry 1-4-benzoylfenylyz-propén-ł-önu samotné alebo aj štruktúry Vinyl-svých monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akryloxrej a metakrylovej, pričom obsah 1-4-benz 0 y 1 feny 1 yz-propěn-l-ónu je 1 až 100 hmot. °/o a priemerná číselná molekulová hmotnosť 25 000 až 600 000 Dalton a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v tom,že sa polymerizuje 1-4-benzoy 1 feny 1-2 ~propén~ 1 ~ón bud samotný, alebo v zmesi s vinylovým monomérom zvoleným zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a 1 netakry 1 ovej, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmotnostných v prítomnosti iniciátora radikálovej polymerizácíe,alebo í bez iniciátora V inertnej atmosfére. Nové polyméry majú využitie v chemickom priemysle pri príprave fotorezistov.vynález sa týka polymérov obsahujúcich štruktúry 1--l-benzoylfenyl~ 2-propén-1-6 nu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakryl-ovej, pričom obsah 1-4-benz 0 y 1 feny 1-2-propén-l-ónu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová hmotnosť 25 000 až 600000 Dalton a spôsobu ich príprav-y.Z-propén-l-óny sú známe, že ľahko tvoria homopolyméry a kopolyméry. Viaceré polyméry na báze 2-propén-1-ónov sa vyznačujú vysokým poklesom molekulovej hmotnosti účinkom ultrafialového svetla. Fotochemické vlastnosti polymérov obsahujúcich štruktúry 1-4-substituovaný tenylj-Z-propén-l-ónov závisia od druhu substituenta v- polohe 4. Doteraz neboli pripravené polyméry obsahujúce štruktúry l-tl-benzoyifenyil-Z-propén-l-ónu.Podstatou vynalezu sú polymery obsahujúce štruktúry 1-4-benzoylfenyl-2-propén-l-ónu samotné alebo aj štruktúry vinylových monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrěn, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah 1-4-benzoylfenyll-Z-propén-l-ónu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová hmotnosť 25 000 až 600000 Dalton a ich spôsob pripravy polymerizáci-ou samotného 1-4-benzoylfenyl-2-propén~ 1-ônu, alebo jeho zmesi s vinylovým monomérom zvoleným zo skupiny zahrñujúcej styrén, estery kyseliny akrylovej a metakrylovej, pričom obsah 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-ónu je 1 až 100 proc. hmotnostných. Reakcia sa uskutočňuje v lnertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom, alebo bez iniciátora. Pripravené polyméry sa vyznačujú účinnou degradáciou pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyměry,ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetl-om je možné využiť napriklad pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spl. Photogr. Sci. Eng. 23, 290,1979), Výhodou polymérov na báze 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-onu je v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla pri vlnových dlžkach väčších ako 300 nm.benzénu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení pri 45 C 4 dni. Po tr-ojnásobnom zrážani z benzénu do metanolu a vysušení sa získa 0,66 g (22 0/0 hmot.) poly-l-ćl-benzoylfenyl-Z-propén-l-ónu. Polymér má primeranú číselnú molekulovú hmotnosť 25000 Dalton a koeficient polydisperzity 3,1. Elementárna analýza pre poly-l-j 4-benzoy 1 fenylJ-Z-propén-l-on sumárneho vzorca C 1 eH 1202 vypočítaná 81,34 hmot. proc. uhlíka, 5,12 hmot. °/o vodíka, nájdené 81,22 hmot. 0/0 uhlíka, 5,45 hmot. vodíka. Kvantový výťažok trhania hlavných väzieb svetlom 366 nm V benzénovom roztoku je 0,21.1 g 1-4-benzoylfenyl-Z-propén-l-ónu, 9,1 gramu styrénu a 0,02 g azobisizobutyronitrilu v zat-avenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa poiymerizuje 1 h pri 45 až 80 °C. Po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušení sa získa 1,5 g (14,9 hmot. 0/0 kopolyméru, ktorý podľa UV-absorpcie obsahuje 29 hmot. 1-4-benzoylfenyll-Z-propén-l-ónu. Priemerná číselná molekulová hmotnosť u polyméru je 170 000 Dalton. Kvantový výťažok trhania hlavných väzieb v benzénovom roztoku svetlom 366 nm je 0,18 až 0,24.Podobne sa pripraví kopolyniêr z 0,1 g 1-4-henzoylfenyl-2-propén-1-ónu, 9,9 gstyrénu a 0,02 g azobisizobutyronitrilu.0,2 g 1-Ił-benzoylfenylj-Z-propén-l-ónu,19,0 g etylakrylátu bez iniciátora -v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére státim v tme pri laboratórnej teplote 15 hodín dáva polymér, ktorý po trojnásobnom prezräžaní z benzénu do hexánu a vysušení váži 8,2 g 41 hmot. , Polymér obsahuje 1 hmot. 1-4-benzoylfeny 1 J-Z-propén-l-ónu -a má priemernú číselnú molekulovú hmotnost 600 000 Dalton.Podobne sa pripravili kopolymery s estermi kyseliny metakrylovej.Vynález sa môže uplatniť v chemickom priemysle pri príprave polymérov degradujúcich svetlom. Polyméry degradujúce svetlom sa využívajú ako fotorezisty pre mikroelektroniku.1. Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenylJ-Z-propén-l-ónu samotné alebo aj štruktúry vínylových monomérov zvolených zo skupiny zahrňujúcej styrén, estery kyseliny vakrylovej a metakrylovej, pri« čom obsah l-Ił-benzoylfenyl ł-propén-l-ónu je 1 až 100 hmot. a priemerná číselná molekulová lmotnosť 25 000 až 600 000 Dal ton. 2. Spôsob prípravy polymérov obsahujú cich štruktúry l-ĺeł-benzoylfeuyl)~ 2-propén~-Lónu podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že polymerizuje 1-4-benzoy 1 ľenyl-2 ~pr 0 pén-l-ón bud samotný, alebo V zmesí s vi~ nylovýrn monomérom zvolenym zo skupiny zahrňujúcejí styrén, estery kyseliny akry 1 o~ vej -a meííkrylovej V pľítotnnosti inícíátora radikálovei polymerizácie, alebo i bez iníciátora, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmot, 0/0.

MPK / Značky

MPK: C08F 12/22

Značky: obsahujúce, struktury, 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu, polyméry, spôsob, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261419-polymery-obsahujuce-struktury-1-4-benzoylfenyl-2-propen-1-onu-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty