Zařízení pro přepravu živých ryb

Číslo patentu: 261144

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chromý Hynek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mn rno vvNAtEzv 451 Vydáno 15 05 se A OBJEVYW 5) Autor vynálezu CHROMÝ HYNEK mg., HLUBOKA .nad Vltavou54 zařízení pro přeprava živých rybZařízení pro» přepravu živých ryb tv prostoru obrohaceném kyslíka-m za použití -víka,jehož okraje .zasanhují pod hladinu vody v kontejneru, ve kterém jsou ~ryby přepravavány.vynález řeší přeprevu živých ry.b v prostředí uobohacenem kyslíkem-Dosud byly živé ryby přepravovány společně s vodou v k tomu určených kontejnerech přepravníoh bedlnáchl. Pro zlepšení bilance kyslíku, která pozitivne ovlivňuje množství a .kondiční stav přepravovaných živých ryb, bvlo uvnitř kontejnerů rozptyl-ovaci zařízení V podobě porézuíích trubi-c nebo hadic, kterými byl do vody mozváděn kyslík .z vnějšího zdroje. V horní části kontejneru byl uzávěr, který sloužíl hlavně k naxkládce ryb.Kyslík vycházejĺcí z rozptvlovacího zařízení se částečně rozpouštěl a obohacoval sloupec vody uvnitř kontejneru. Nerozpuštěný kyslík unikal bez užitku, kapacita přepravy ryb bylin nízká. VUvedené nedostatky dosa-vsadního s-tavu odstraňuje zařízení na přeprlavu živých ryb sestavající z kontejneru»napllněného vodou a opatřeného shona víkem podle vynal-ezu,jehož podstata je v tom, že jeho okraje znasahují pod hladinu vody. Tim je mezi hlladi nou vody a vnitřní plochou víka vytvořen .přeťlakový prostor naplnněný vzduchem, nebo může být ObOlhläCen kyslíkom či jiným plynem.Navrženě zařízení se vyznačuje jednodu chostí a dobrým těsněnímprotiv-uniku-vmitř-~-ního přetlaku, při použití vyniká snadnoumanipulací, zvýšením kapacity přepravy ži vých ryb, zlepšením jejich kondič-nihoi stavu,lepším využitím kyslíku a omezenim vystřiko-vání vody zla jízdy. Vynáalezu lze využít zejména při lpřepravě živých .ryb, nebo i jiných vodních živočichů.lBlíže jeupriucip vyínálezu objasněn na přiložených obrázcích. Na obr. 1 je -znázorněn příklad zavěšeneho víka, na obr. 2 .jpříklard víka pol-oženého na. hladině V kcmt-ejneru.Víko 2 může být zhoboveno z fólie, plechu,slwaminátu, nebo jiného materiálu. e-Ili vyrobeno z fólie., je vhodné okraj 1 zpevnit rámem, který tvoří současně přiměřenou zátěž, udržující okraje víka pod hladinou vody. V horní čýástigvík-aíz může být uzávěr 4 umožňující v případě manipulace s víkem 2průchod mezi uzavřenýsm prostorem a okolní atmosférou. Víko může být připevněn-o ke kontejneru, .nebo ,polloženo na vodní hliadině uvnitř kontejneru, přičemž je nadlehčováno uzavřeným plynem.-Po najplněwní kontejneru 3 vod-ou a rybami uzavře obsluha vnitřní vodní hladinu víkem 2 ,po-dle vynájl-ezu. V případě potřeby se uzavřený vzduch odpustí uzávěrem 4. Kyslík vháněný -do prostoru s rybami hadicí 5 se zhromažďuje pod víkem 2 v lmírném přetlaku. Tím dochází k jeho lepšímu zužitkování,které je zvýšeno .čeřením hladiny při jízdě..Přetlak uvnitř kon-tejneru 3 lze určit z rozdílu 6 hladín uvnitř a vně uzavřeného prostoru, tlaku víka na pevnou část vspojenou -s kontejnerem, míry napnutí fóvlie, z výšky víka nad hladinou., nebo kombinací uvedených zjištění.V přípąadě, že je vnitřní uzavřený prostor vdostvaľt-ečně .nasycen kyslíkom, je možne jeho jpřívod hadicí 5 uzavřít a přepravu uskutelčnilt využitím kyslík-u nahryomaděněhuo nad hladinou pod víkem 2.Vykládka ryb z upraveného kontejneru probíhá po sejmutí víka 2 běžným způsobem. K uvsuadnění -otevření kontejneru lze pro vyrovnáni tlaků vně i uvnitř uzalvřeného prostoru, použít uzávěru 4. V případě fóliového -vílka-Z uloženého na hladině ,podle obrázku 2 není zpravidíla uzávěru 4 třeba, protože k vyrovnání ~tlaků ľlze zdvihnout okraj víkal nad íhlladinu.Zařízení pro jpřepravu živých .ryb a jeho použití se vyznačuje svou jednoduchosti,snadnou manipulací .a dobrým etěsněním proti úniku vnitřního přetlallíu. Při použití dochází ke zvýšení .kapacity přepnavy živých ryb, zlepšení jejich kondičniho stavu, lep šimu využití kyslíku a omezení vystřikovanívody za jízdy. Vynálezu lze využít zejména při .přepravvě živých ryb nebo i jiných vodních živočiohů.Bliže je princip vynálezu objasněn na přiiožených obrázcích. Na obr. 1 je uveden příklad zavěšeného víka 2, na obr. 2 přílklad víka 2 položeného na hladině v kontejneru 3.Zařízení pro (přepravu živých ryb sestavawjící z .kontejneru s vodou, -op-atřenéhlo víkem, vyznačující se tím, že okraje 1 víka 2 zesahu-jí pod hladinu vody v přepravrnímkontejneru 3 a mezi hladinou vody a vnitřní plochou víka 2 je vytvořen přetla-kový prostor.

MPK / Značky

MPK: B65D 85/50

Značky: zařízení, živých, prepravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261144-zarizeni-pro-prepravu-zivych-ryb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přepravu živých ryb</a>

Podobne patenty