Vodotěsný mikrofon

Číslo patentu: 261102

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horáček František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(W 1 . Autor vynalezu HORÁČEK FRANTIŠEK íng. PRAHAŘešení se týká vodotěsných mikrofonů,a síce uspořádání jejich tvaru, těsnění a vnítřních prvků. Podstatou řešení je, že v ose pláště je umístěna elektretovà mikro- A 3 fonní vložka, obklopená zalêvací hmotou,zalítí se v horní části rozšířuje a překrývá elektretovou IHÍKFOÍOIIIIÍ vložku V celé p 10 še rozšíření pouzdra a v tloušťce Z až B mm. e výhodné, aby elektretová míkrofonní vložka svoji čelní stěnou převyšovala i další elektronické příslušenství, jako například mlkrofonní zesílovač a vysílač. Účelom je zjednodušení konstrukce, spolehlivější ütěsnění a zlepšení mechanické odolnosti.vynález se týká voadotěsných mikrofonů,utěsněných proti pronikaní vody, zejména slané vody pod vyšším přetlakem.sou známy mikrofony pro praci pod vodou, a to dvou základních typů podle jejich směroivé charakteristiky, s charakteristikou kardioldni a osmičkovou. Mikro-fony s osmičkovou charakteristikou, sloužící ke snímání dynamických tlakových změn směrového charakteru, bývají konstruovány v plochém provedení, s membránou, dvěma snimacimí elektroakustickými prvky a zality do pružné hmoty pro utěsnění i k přenosu sil z prostředí. Příklad takového mikrofonu je ve spise NSR - DOS 2507 956 nebo podobného mikrofonu pak ve spise NSR ~ DOS 2 136 402. V případě mikrofonů s kardioidní směrovo-u charakteristikou jsou známa provedení, kde elektroakustický prvek je zalit do zalévací hmoty, ale těleso mikrofonu maľzpravidľa vzduchovéfdütlny nebo dutiny vyplněné kapalinou a je uzavřeno nebo jinak opatřeno membránou z iného materiálu než je zalévací hmota,zpravidla z kovu. Taková provedení jsou-známa například ze spisu NSR - DOS2121236, US-patent č. 3539 980 nebo NSR DOS 3022 770. Nevýhodou provedení sepřetlak podle hloubky, aby se nepříznivě nedeformovala membrána nebo plášť mikrofonu. Nevýhodou provedení s membránou je buď nutnost zajišťovat její těsnost vůči tělesu mikrofonu., pokud je membránou těleso uzavíráno nebo je membrana alespoň .konstrukční, komplikací, je-li membrána uzavřena například zalltim uvnitř tělesa mlkrofonu.Uvedené nevýhody se řeší vodotěsným mikrofonem podle vynálezu, obsahujícím elektretovou mikrofonni vložku, těsnicí materiál a ochranný plášť a jehož podstata spočíva v tom, že plášť válcového tvaru má v horní části rozšířenrĺv ose plaště je uložena elektretovärmikrofonní vložka, obklopenáv pružnou zalévací hmotou, přičemž pružná zalévací hmota leží v horní částiplaště v celé ploše rozšíření a má nad elektretovou mlkrofonní .vložkou tloušťku mezi 2 mm a 6 mm. Elektretová mikrofonní vložka může ležet svoji čelní stěnou výše,než je úroveň rozšíření pláště, a to o vzdálenost-»rovnou 10 až 100 procent tlouštky pružné zalévací hmoty nad elektretovou mikrofonní vložkou. V nerozšířeném místě pláště může být s výhodou umístěnou v» pružné zalevací hmotě i elektronické příslušenství mikrofonu, zejména pak mikrofonní zesilovač a vysílač.Tím se dosáhne jednoduchého a účinného utěsnění elektretové mikrofonní vložky a případně dalších prvků v plášti. Konstrukce nevyžaduje membránu, neobsahuje vzduchovou mezeru s nutnosti kompenzace tlaku ani neobsahuje jiná přídevná média. Umístění elektronického příslušenství v jednom zalití s elektretovou mikrofonní vložkou unapojení mikroñonu k dalším prv-kům snímaní soustavy. Zvukové vlastnosti jsou srovnatelné s jinými podobnými typy při umístění elektretové mikroíonni vložky co do polohy v zalévací hmotě ve smyslu předmětu vynálezu. současně plášť uvedeného tvaru poskytuje dobrou ochranu proti nárazům.Nadířiloženém výkrese je příklad pro vedení mikroíonu podle vynálezu.V tělese 1 jsou uložený ,elektretová mikrofonní vložka 3 a plošný spoj 2 s mikrofonním zesilovačem a vysílačem a jsou zality do pružné zalévací hmoty 4, například do silikonového kaučuku. Pružná zalévací hmota 4 kryje všechna zařízení uvnitř pouzdra 1 a překrývá i rozšíření 5 v horní částipláště L-Na spodní straně jsou těsně zality do pružné zalévací hmoty 4 vývody 5, například koaxiální kabel.Zařízení podle vynálezu je použitelná především jako mikrofon ke snímání zvuku pod vodou, kde zejména ve větší hloubcev a ve slané vodě se projevi výhody dobrétěsnosti při jednoduché konstrukcí a vysoké spolehlivosti.1. Vodotěsný mikrofon obsahující elektrotovou mikrofonní. vložku, těsnicí materiál a ochranný plášť, vyznačený tím, že plášť 14 válcového tvaru má v horní části rozšíření 5, v ose plášte 1 je uložena elektretová mlkrofonní vložka 3, obklopená pružnou zalevací hmotou 4, přičemž pružná zalévací hmota 4 ležív horní části plášte 1 v celé ploše rozšíření 5 a má nad elektretovou mikrofonní vložkou 3 tlouštku mezi 2 mm.a 6 mm.2. Vodotěsný mikrofon podle bodu 1 vyznačený tim, že A-elektretová mikrofonní vložka 3 leží svoji čelní stěnou nad ti rovní rozšíření 5, a to o vzdálenost rovnou 10 až 100 procentům tlsouštky pružné zalévaci hmoty 4 nad elektretovou mikrofonní vložkou 3.3. Vodotěsný mikrofon podle bodů 1 a 2 vyznačený tím, že V nerozšířenêm úseku pláště l je v pružné zalévací hmotě 4 uložen plošný spoj Z elektronického příslušenství mlkrofonu.4. Vodotěsný mikrofon podle bodů 1 až 3 vyznačený tím, že elektronické příslušenství mikrofonu na plošném spojí 2, sestává z mikrofonního zesilovače a vysílače.

MPK / Značky

MPK: H04R 1/44

Značky: mikrofon, vodotěsný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261102-vodotesny-mikrofon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodotěsný mikrofon</a>

Podobne patenty