Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

š 5 «°»~í°°s 5 ľší POPIS VYNÁLEZU 261097ÚŘIAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 05 89 A CWEVYAutor vynälezu HESPODÄRIK ALEXANDER ing., KRIŠKOVÄ OĽGA RNDr., BRATISLAVA,KADLEC PAVOL ing., PEZINOK, KATUŠČÄK SVETOZÄR ing. CSc.,VARGOVÁ MARTA ing., RYBÄRIK IGOR ing., ČERVÍK MILOŠ mg.,BRATISQAVAL ZAPLETAL JÁN ing., BRNO, CEJPEK VLADIMÍR i-ng.,HODONIN, DZADOŇ ALOJZ ing., ŽARNOVICAi 54) Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nichEoíšné plochy tenkých dýh 0 hrúbke 0,2 až 0,5 mm sa pritlačia k sebe, účinkom podtíaku sa plošne fixujú a potom sa ukladajú v celej šírke na spevňujúci materiál s obsahom Lennop 1 astickêho~ alebo termoreaktívneho adhezíva v množstve 15 až 8 U g/In 3 sušíny. Následne sa mosadenka z tenkých dýh alebo najprv fixuje účinkom tlaku 0,2 až 0,4 MPa v šírke 2 až 30 mm od spoja pri teploâe ešctlvácie alebo vytvrdenia lepidla, pri rýchlosti posuvu 4 až 30 m/min., alebo- sa priamo lísuje na celej ploche tlakom 0,4 až 0,6 MPa, pri teplote 85 až 220 °C po dobu 25 .až 180 sekúnd. Pre zosadmvanie sa použijú tenké dyhy o vlhkosti 15 až 200 hnlot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva. U vlhkých tenkých dýh sa postupne zníži obsah vlhkosti na vlhkosť menšiu ako je bod nasýtenia vlákien.vynález sa týka spôsobu výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich.V drevárskom a nábytkárskom priemysle sa pre úpravu povrchov konštrukčných dielcov, dveroviek, dekoratívnych obkladov, atď. v súčasnosti používajú dyhy o hrúbke 0,6 až 1,2 mm, ktoré sa spájajú do požadovaných rozmerov zosadzovaním ručne, pomocou papierovej lepiacej pásky, alebo na mechanizcvaných zariadeniach pomocou tavitelných vlákien s adhezívnymi vlastnosťami, alebo za použitia perforovanej fólie z termoplastických polymérov. Nevýhodou doterajších spôsobov použitia dekoratívnych dýh a ich zosadeniek, je vysoká spotreba drevnej suroviny, vhodnej pre tieto účely. Mechanické znižovanie hrúbky dýh pod 0,6 milimetrov naráža pri ich aplikácii na technologické problemy, súvisiace s fyzikálne-mechanickými vlasnosťami zodpovedajúcimi ich hrúbke, druhu dreviny a kvalite výroby, ako sú napr. nízka mechanická pevnosť naprieč vlákien, zvýšená možnost priesaku lepidla, prelisovaníe nero-vnosí, prebrúsenie pri ďalšom opracovani aid., ako aj vylúčenie použiteľnosti klasických metód zosadzovania. V súčasnosti sa vo svete začínajú používať pre dekoratívna účely tenké dyhy spevnené a zosadené v jednej výrobnej operácii nalepením na podklad.Známe pripevňovanie vlhkej dyhy k podkladovej vrstve obmedzuje možnosť použitia len pre vlhké materiály, t. j. vlhké dyhy a čerstvo nanesený podklad adhezívom, čo sposobuje problémy súvisiace s prípravou materiálu, jeho dopravou, ako aj nároky na strojno-technoloqické zariadenie.Popísané nedostatky súčasného stavu techuikv odstraňuje spôsob výroby spevnených enkých dýh a zosadeniek z nich podľa vv-wálezx lttorěhn Ýĺldstata spočíva v tom. že sa bočné plochy tenkých dýh o hrúbke 0,2 až 0,5 mm v prvom stupni prltlačia mechanickým spôsobom k sebe, účinkom podtlaku sa plošne fixujú a potom sa ukladajú v celej šírke na spevňujúci podkladový materiál s obsahom alebo nánosom predsušeného alebo vysušeného ter 1 nplastického alebo termoreaktĺvnehw adbezíva v množstve 15 až 80 g/mz sušiny, v druhom stupni sa zosadenka z tenkých dýh alebo najprv fixuje v mieste spoja dvoch tenkých dýh účinkom mechanického tlaku v rozsahu 0,2 až 0,4 MPa v šírke 2 až 30 mm od spoja pri teplote aktivácie alebo vytvrdenia lepidla,pri rýchlosti posuvu spevňovanej tenkej dyhy 4 až 30 m/min., alebo sa priamo lisuje na celej ploche kontinuálne alebo diskontinuálne účinkom tlaku 0,4 až 0,6 MPa, pri teplote 85 až 220 °C po dobu 25 až 180 sekúnd. Podstatou spôsobu výroby je to, že sa pre zosadzovanie použijú tenké dyhy o vlhkosti 15 až 200 °/o hmot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva, pričom sa u vlhkých tenkých dýh medzi prvým a druhým stupňom zosadziozvania postupne zní 4ži účinkom podtlaku obsah vlhkosti na vlhkost menšiu ako je bod nasýtenia vlákien.Výhody spôsobu výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich spočívajú v tom, že sa takýmto postupom získa nový dyhovací materiál, vhodný na použitie v drevárskom a ňábytkárskom priemysle na kontinuálne aj diskontinuálne lisovanie, ako aj na olepovanie profilovaných hrán, pri významnom šetrení drevnou hmotou, vhodnou na výrobu okresných dýh. V porovnaní sklasickou dyhou, môže do procesu vstúpiť tenkä dyha vo vlhkom stave, čím je odbúraný proces jej predchádzajúceho sušenie. Výrobu spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich je možné uskutočňovať kontinuálnym spôsobom, čo umožňuje úplne mechanizovať výrobu. Pri aplikácii spevnených tenkých dýh odpadá proces brúsenia, zároveň vzniká významná úspora na látkach povrchovej úpravy zadylroyaných dielcov. Vyššírn účinkom Vynálezu je možnosť výroby spevnených tenkých dýh s úplne dokončeným povrchom, ktoré možno aplikovať na podkladové dielce technológiou kašírovania a výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich najvhodnejších nábytkárskych modulov, podľa požiadaviek spracovateľa.Tenké dyhy vyhotovené z dreviny orech s hrúbkou 0,2 mm o vlhkosti 200 0/0 hmot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva sa mechanickým spôsobom prítlačia k sebe, pričom smer vlákien je rovnobežný so smerom výroby. Účinko-m podtlaku a odsávanie sa plošne fixujú, pričom sa postupne zníži ich vlhkost na 20 hmot. vzťahovaně na hmotnost absolútne suchého dreva. Potom sa tenké dyhy ukladajú v celej šírke na nekonečný pás netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/m s obsahom 50 0/0 celulózových vlákien so suchým nánosom termoplastického adhezíva na báze PVAC v množstve 50 g/m absolútne suchého 1 epidla.Následne sa zosadenka z ,tenkých dýh fixuje v mieste spoja dvoch tenkých dýh účinkom mechanického tlaku 0.2 MPa v šírke 5 mm od spoja pri teplote 100 °C a rýchlosti posuvu 5 m/min. Zosadenka z tenkých dýh sa lisuje na celej ploche v laminovacom plošnom lise pri teplote i 50 C účinkom tlaku 0,4 MPa po dobu 180 sekúnd. Popísaným spôsobom sa získa spevnená zosadenka z tenkých dýh vo forme nekonečného pasa s prerušovanou dyhovou skladbou potrebných dlžaok, s výraznou figurálnou kresbou, vhodnou pre nábytkárske účely.Tenké dyhy vyhotovené z dreviny mahagón s hrúbkou 0,3 mm o vlhkosti 100hmot. vztahované na hmotnosť absolútne su« chého dreva sa mechanickým spôsobom pritlačia k sebe, pričom smer vlákien je kolmý na smer výroby. Účinkom podtlaku a odsavania sa plošne fixujú, pričom sa postup~ ne zníži ich vlhkosť na 16 hmot. vzťahované na hmotnost absolútne suchého dreva.Potom sa tenké dyhy ukladajú po celej šírke na nekonečný pás netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 7 D g/m s nánosom predsušeného termoreaktívneho močovino-formaldehydoveho adhezíva V množstve 60 g/m absolútne suchého lepidla, následne sa zosadenka z tenkých dýh kontinuálne lisuje účinkom tlaku 0,5 MPa vo valcovom lisei so sériou ohrievaných valcov pri teplote 200stupňov Celzia a rýchlosti posuvu 20 m/min. Takýmto spôsobom sa získa nekonečný pás spevnenej zosadenky z tenkých dýh s na prerušovanou dyhovou skladbou, vhodný pre ďalšie spracovanie sposobom termo-kašíro vanie, určený pre výrobu nábytkových dielcov, obkladov, dverí a pod.Tenké lamidyhy o hrúbke 0,4 mm a vlhkosti 16 hmot. vzťahovane na hmotnost absolútne suchého dreva a pojiva sa mechanickým spôsobo-m pritlačia k sebe v smere pozdĺž lepených špár pri priečnej orientácii výroby, pričom sa fixujú podtlakom bez zníženia vlhkosti. Potom sa tenké dyhy ukladajú po celej šírke na nekonečný pas netkanej textílie .s pl-ošnou hmotnosťou 80 gp/m s obsahom 30 hmot. termoplastického pojiva a lisujü sa kontlnuálnym spôsobom účinkoom tlaku 0,3 MPa vo valcovomlise so sériou ohrievaných valcov pri teplote 180 °C a rýchlosti posuvu 25 m/mlu. Popísaným spôsobom se. získa dekoratívna spevnená tenká lamidyha vo forme neko~ nečného pása s neprerušovaxiou clyhovou skladbou, vhodná pre výro-bu sektorového nábytku, obkladov, dverí a pod.Tenká dyha vyhotovená z dreviny maliagón opracovanápásy rovnakej šírky, ukončené ozubom pre pozdĺžne zosaclzovanie,o hrúbke 0,3 mm a vlhkosti 60 hmot. vzťahované na hmotnost absolútne suche~ ho dreva sa pod tlakom fixuje na celej pivoche, pričom sa účinkom odsávanie postupne zníži jej vlhkost na 18 hmot. vzťahované na hmotnost absolútne suchého dreva. Potom sa na ozube spájajú a ukladajú na netkanú textíliu o plošnej hmotnosti 35 g//mľ s nánosom termoplastu na báze VAG v množstve 25 g/m absolútne suchého hezíva. Zosadenka z tenkých dýh sa potom lisuje účinkom tlaku 0,5 MPa kontinuálnym spôsobom na valcovom lise so sérion vyhrievaných valcov pri teplote 180 C a rýchlosti posuvu 16 m/min. Popĺsaným spôsobom sa získa spevnena zosadenka z tenkých dýh vo forme nekonečneho pása, vhodná na olepovanie profilovaných hrán.Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeníek z nich podľa rynálezu je možné s výhodou využiť v drevarskom a nábytkárskom priemysle, ako aj v iných odvetviach,kde sú žiadané prírodné, tenké, dek~oratív~ ne materiály.1. Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeníek z nich vyznačujúci sa tým, že sa bočné plochy tenkých dýh o hrúbke 0,2 až 0,5 mm v prvom stupni pritlačia mecha niekým spôsobom k sebe, účinkom podtlaku sa plošne fixujú a potom sa ukladajú v celej šírke na spevňujúci podkladový materiál s obsahom alebo nánosom predsušeneho alebo vysušeného termoplastického- alebo termoreaktívneho adheziva v množstve 15 až 80 g/m sušiny, V druhom stupni sa zosadenka z tenkých dýh alebo najprv fi~ xuje v mieste spoja dvoch tenkých dýh účinkom mechanického tlaku v rozsahu 0,2 až 0,4 MPa v šírke 2 až 30 mm od spoja priteplote aktivácie alebo vytvrdenia lepidla,pri rýchlosti posuvu spevňovanej tenkej dy~ hy 4 až 30 m/min., alebo sa, priamo lisuje na celej ploche kontinuálne alebo diskontinuálne účinkom tlaku 0,4 až 0,6 MPa, pri teplote B 5 až 220 °C po dobu 25 až 180 sekúnd.2. Spôsob výroby podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa pre zosadzovanie použijú tenke dyhy o vlhkosti 15 až 200 hmot. vztahované na hmotnosť absolútne suchého dreva, pričom sa u vlhkých tenkých dýh medzi prvým a druhým stupňom zosadzovania postupne zníži účinkom podtlaku obsah vlhkosti na vlhkost menšiu ako je bod nasýte nia vlákien.

MPK / Značky

MPK: B27D 1/10

Značky: výroby, tenkých, spôsob, spevnených, zosadeniek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261097-sposob-vyroby-spevnenych-tenkych-dyh-a-zosadeniek-z-nich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich</a>

Podobne patenty